Elektrociepłownia Garbary – koncepcja zagospodarowania

Opublikowane przez IdP w dniu

garbaryW ostatnich dniach pozna?ski rynek nieruchomo?ci obieg?a bardzo interesuj?ca wiadomo??. Jeden z dobrze znanych w Poznaniu inwestorów, holenderski Von Der Heyden Group postanowi? naby? nieruchomo?ci, na których obecnie znajduje si? Elektrociep?ownia Garbary.

Kompleks od d?u?szego czasu pe?ni ju? tylko funkcje jednostki pomocniczej. Przestarza?a technologia oraz lokalizacja, która poprzez dynamiczny rozrost miasta zmieni?a si? z peryferyjnej na centraln? generuje zbyt du?e koszty. Dlatego te? przedsi?biorstwo Dalkia S.A., aktualny w?a?ciciel, postanowi?a wystawi? na sprzeda? rozleg?y obszar z bardzo ciekaw? przedwojenn? architektur? i atrakcyjn? lokalizacj?. Od d?u?szego czasu teren podlega dynamicznym procesom degradacji, które przez lata skutecznie ukry?y pi?kno i unikatowo?? tego miejsca. Kompleks elektrociep?owni jest obecnie tajemnicz? wysp? w centrum miasta o niebywa?ym potencjale inwestycyjnym.

Tak atrakcyjna przestrze? nie mog?a pozosta? niedostrze?ona przez inwestorów. Przej?cie i rewitalizacja tego obszaru by?a kwesti? czasu, nieodleg?ej perspektywy kilku najbli?szych lat. Moment, w którym owa przysz?o?? staje si? tera?niejszo?ci? uznajemy za najlepszy, aby przedstawi? w?asny pogl?d oraz wizj? dotycz?ca zagospodarowania Elektrociep?owni Garbary.

Teren, na którym znajduje si? kompleks to ?agodnie opadaj?ca w kierunku pó?nocnym obszerna nieruchomo?? o powierzchni ok. 8,85 ha. Obszar znajduje si? w bezpo?rednim s?siedztwie rzeki Warty. Stanowi jakby wysp?, oblan? przez wody rzeki z zachodu i kana?em ulgi od wschodu.

Teren dzisiejszej elektrociep?owni to przede wszystkim mieszanka historii i architektury. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze mo?emy znale?? pozosta?o?ci fortów z XIX w. Znajduje si? tam reduta fortu Roon, fragmenty Wielkiej ?luzy – przyczó?ki mostu ??cz?cego fort z Cytadel? oraz wzmocnione nabrze?e.
Okaza?e budynki zaprojektowane przez s?ynnego pozna?skiego architekta Stanis?awa Cybichowskiego. Najciekawsze obiekty kompleksu to zdecydowanie masywna kot?ownia z ponad 30 metrowej wysoko?ci elewatorem, maszynownia z zabytkowym osprz?tem z lat 30 XX w. oraz pompownia, która zosta?a wybudowana na skarpie w du?ej cz??ci zanurzona w kanale ulgi. Dzi?ki takiej konstrukcji mo?liwe by?o pobieranie wody do elektrociep?owni bezpo?rednio z kana?u. Pami?ta? nale?y równie? o pewnej tajemniczej cz??ci wyspy niewidocznej na powierzchni ziemi.

Przysz?y inwestor b?dzie musia? zmierzy? si? z dwoma zasadniczymi problemami. Pierwszy to pod?o?e, które nie jest na tyle stabilne, aby bez dodatkowych wzmocnie? unie?? wi?ksze obiekty budowlane. Do?? wspomnie? i? kompleks elektrociep?owni osadzony zosta? na blisko 2200 palach! Drugi powa?ny problem to zagro?enie powodziowe. Przy wy?szym stanie wody jedyna droga prowadz?ca do elektrociep?owni w najni?szym miejscu podlega ca?kowitemu zalaniu, uniemo?liwiaj?c tym samym dojazd zwyk?ym pojazdom. Regularnie zalewane s? podziemne kondygnacje elektrowni i budynków s?siednich. Najwi?ksze zagro?enie wyst?puje jednak w pó?nocnej cz??ci wyspy, która jest po?o?ona najni?ej. Niezb?dne wydaje si? stworzenie dodatkowych dróg dojazdu.

W celu zwi?kszenia dost?pno?ci komunikacyjnej nale?y pomy?le? o wzniesieniu dodatkowej przeprawy, by? mo?e w miejscu historycznej Wielkiej ?luzy. Nowy most prowadzi?by wówczas od ul. Szel?gowskiej wprost na Redut? Fortu Roon. To rozwi?zanie pozwoli na bezpieczn? komunikacj? nawet przy bardzo wysokich stanach rzeki. Takie rozwi?zanie mia?oby dodatkowy charakter miastotwórczy. Wystarczy zaprojektowa? ci?g pieszo rowerowy przez kompleks który umo?liwi?by skrócenie przejazdu rowerem z pó?nocnych dzielnic Poznania na wschód m.in. do Malty. Powsta?by bardzo ciekawy ci?g od Cytadeli przez nowy most, kompleks elektrociep?owni, ul. Panny Marii przez ostrów Tumski, ?ródk? a? do Malty.

Niezwykle istotne jest, aby ten zamkni?ty dotychczas teren udost?pni? mieszka?com. Odtworzenie mostu, odrestaurowanie Reduty, konserwacja wzmocnionego nabrze?a i stworzenie tam nadrzecznego bulwaru to pomys?y bardzo ambitne, które jednak wr?cz wynikaj? z walorów krajobrazowych i przestrzennych tego miejsca. Za redut? a przed famvir episodic treatment w?a?ciwym kompleksem znajduje si? plac o powierzchni blisko 2000 m2! Ten teren warto chroni? przed kompletnym zabudowaniem, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze z racji korytarza powietrznego, przebiegaj?cego wzd?u? linii pó?nocnego klina zieleni, po drugie przy zachowaniu g?ównego gmachu elektrociep?owni nale?y zabezpieczy? odpowiednie przedpole, aby w pe?ni wyeksponowa? bry?? budynku. Kot?ownia to budynek o bardzo du?ej wewn?trznej przestrzeni, która gwarantuje wiele mo?liwo?ci zagospodarowania. Niezale?nie od tego czy b?dzie to przestrze? dla kultury, lofty, czy mo?e biura wszystko z powodzeniem wkomponuje si? w stare solidne mury. Niebywa?? atrakcj? jest równie? ponad 30 metrowy elewator w po?udniowo-zachodniej cz??ci g?ównego budynku. Ze szczytu wie?y rozci?ga si? niesamowity widok na centrum Poznania, Cytadel?, Ostrów Tumski, Rataje. Aktualnie na gór? prowadz? w?skie schody jednak przestronny szyb elewatora pozwala na zainstalowanie do dwóch wind.

Przysz?y inwestor powinien równie? zastanowi? si?, jak zagospodarowa? kana? ulgi który oblewa wysp? od strony wschodniej. Sztuczny kana? o wyd?u?onym kszta?cie i bardzo regularnych brzegach wzmocnionych kamiennymi blokami stanowi przestrze? wr?cz idealn? do zagospodarowania na rzecz ma?ego portu rzecznego – mariny. W czasie gdy tyle mówi si? o przywróceniu rzeki miastu, okazuje si? i? w samym centrum znajduje si? zatoka, której zagospodarowanie idealnie wpisuje si? w now? polityk? miasta Poznania wobec rzeki Warty.

Wierzymy, ze przysz?y inwestor doceni niepowtarzalne walory tego miejsca, a jego inwestycja przywróci t? zapomnian? cz??? Poznania jego mieszka?com. Bardzo wa?ne jest aby kompleks udost?pni? dla wszystkich, po to by nast?pne pokolenia mog?y podziwia? dziedzictwo i aktualnie ukryte pi?kno tego jak?e tajemniczego miejsca. Jest to sprawa niezwykle istotna gdy? teren o tak nik?ej dost?pno?ci komunikacyjnej mo?e przy obecnych trendach deweloperskich sta? si? zamkni?tym gettem, istnym miastem w mie?cie. Tymczasem mo?e to by? jedno z najbardziej uroczych miejsc Poznania!

 

Wizualizacje:

{slimbox images/stories/el_garbary/Fort.jpg, images/stories/el_garbary/Fort_s.jpg, Fort; images/stories/el_garbary/Hotel.jpg, images/stories/el_garbary/Hotel_s.jpg, Hotel; images/stories/el_garbary/Kotlownia.jpg, images/stories/el_garbary/Kotlownia_s.jpg, Kotlownia; images/stories/el_garbary/Marina.jpg, images/stories/el_garbary/Marina_s.jpg, Marina; images/stories/el_garbary/Publiczna.jpg, images/stories/el_garbary/Publiczna_s.jpg, Publiczna; images/stories/el_garbary/Biura.jpg, images/stories/el_garbary/Biura_s.jpg, Biura; images/stories/el_garbary/plan_ogolny.jpg, images/stories/el_garbary/plan_ogolny_s.jpg, Plan ogólny; images/stories/el_garbary/plan.jpg, images/stories/el_garbary/plan_s.jpg, Plan}

 

 

Zdj?cia:

 

{slimbox images/stories/el_garbary/1_reduta.jpg, images/stories/el_garbary/1_reduta_s.jpg, Reduta; images/stories/el_garbary/2_most.jpg, images/stories/el_garbary/2_most_s.jpg, Widok na redut? oraz przyczó?ki mostu po drugiej stronie rzeki Warty; images/stories/el_garbary/3_pompownia.jpg, images/stories/el_garbary/3_pompownia_s.jpg, Pompownia; images/stories/el_garbary/4_kompleks.jpg, images/stories/el_garbary/4_kompleks_s.jpg, Widok na kot?ownie i elewator; images/stories/el_garbary/5_maszyna.jpg, images/stories/el_garbary/5_maszyna_s.jpg, Turbina Siemens; images/stories/el_garbary/6_siemens.jpg, images/stories/el_garbary/6_siemens_s.jpg, Tabliczka producenta na turbinie; images/stories/el_garbary/7_brno.jpg, images/stories/el_garbary/7_brno_s.jpg, Turbin? wyrpodukowano w Brnie w 1941r.; images/stories/el_garbary/8-wnetrze_a.jpg, images/stories/el_garbary/8-wnetrze_a_s.jpg, Wn?trze budynku kot?owni; images/stories/el_garbary/9_wnetrze_b.jpg, images/stories/el_garbary/9_wnetrze_b_s.jpg, Wn?trze budynku kot?owni; images/stories/el_garbary/10_tunel.jpg, images/stories/el_garbary/10_tunel_s.jpg, Podziemny tunel ?acz?cy elektrociep?owni? z redut?; images/stories/el_garbary/11_elewator_schody.jpg, images/stories/el_garbary/11_elewator_schody_s.jpg, Schody prowadz?ce na szczyt elewatora; images/stories/el_garbary/16.jpg, images/stories/el_garbary/16_s.jpg, Panorama z projektowanej wie?y widokowej – widok na Elektrociep?owni? Karolin; images/stories/el_garbary/13.jpg, images/stories/el_garbary/13_s.jpg, Panorama z projektowanej wie?y widokowej; images/stories/el_garbary/14.jpg, images/stories/el_garbary/14_s.jpg, Panorama z projektowanej wie?y widokowej; images/stories/el_garbary/15.jpg, images/stories/el_garbary/15_s.jpg, Panorama z projektowanej wie?y widokowej; images/stories/el_garbary/12.jpg, images/stories/el_garbary/12_s.jpg, Panorama z projektowanej wie?y widokowej}

 

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder