Holendrzy chcą latać z Poznania

Opublikowane przez IdP w dniu

 

Pozna?, 5 kwietnia 2007 r.

 

Szanowni Pa?stwo!

Chcia?bym uprzejmie poinformowa?, ?e w dniu wczorajszym, tj. 4 kwietnia 2007 roku przedstawiciele naszego stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania” spotkali si? z Polsko-Holenderskim Klubem Biznesu “Nederlands-Poolse Businessclub – Wielkopolska”. Celem spotkania by?o nawi?zanie wspó?pracy i ustalenie dzia?a?, maj?cych doprowadzi? do powstania bezpo?redniego po??czenia lotniczego na trasie Pozna? – Holandia (Amsterdam, ew. Eindhoven). W najbli?szym czasie, wspólnie z Klubem podejmiemy szereg przedsi?wzi??, których ostatecznym rezultatem – mamy nadziej? – b?dzie takie w?a?nie po??czenie.

Warto podkre?li?, ?e inicjatywa wysz?a od Klubu, skupiaj?cego zarówno Holendrów przebywaj?cych w Poznaniu i Wielkopolsce na sta?e lub czasowo oraz Polaków posiadaj?cych bliskie kontakty z Holandi?. Okazuje si?, ?e liczba osób ?ywo zainteresowanych powstaniem po??czenia lotniczego do “Kraju Tulipanów” jest bardzo du?a. Klub ma zamiar zebra? profesjonaln? dokumentacj? potencjalnej liczby pasa?erów, uwzgl?dniaj?c? ilo?? zainteresowanych osób oraz ich mobilno??, która pozwoli ustali? wielko?? zapotrzebowania na loty do Holandii. Dokumentacja mo?e by? cennym ?ród?em wiedzy dla linii lotniczych i zach?ci? je do utworzenia takiego po??czenia. Równolegle podejmowane b?d? rozmowy, na wszystkich mo?liwych “szczeblach decydenckich”, tzn. z osobami, które b?d? w?adne podejmowa? decyzje o powstaniu buy sildenafil takiego po??czenia.

W zwi?zku z powy?szym zwracamy si? do Pa?stwa z uprzejm? pro?b? o zainteresowanie si? t? inicjatyw? oraz wsparcie naszych dzia?a? w dotarciu do jak najwi?kszej liczby osób, które chc? korzysta? z lotów do Holandii. B?dziemy Pa?stwa informowa? na bie??co o przebiegu wydarze? w tej sprawie.

Pragn? tak?e przypomnie?, ?e jeste?my w kontakcie z osobami z Brukseli oraz Shannon w zachodniej Irlandii. Cieszy nas ich aktywna postawa, która jest równie? potwierdzeniem tego, o czym mówimy: ?e istnieje ogromne zapotrzebowanie na loty z Poznania! W wyniku dzia?a? w ramach akcji “Chcemy lata? z Poznania!” ustalili?my liczb? 27 miast, do których nale?y uruchomi? nowe po??czenia – i to w jak najszybszym czasie! W?ród nich znajduj? si? zarówno Shannon jak i Bruksela oraz stolica Holandii – Amsterdam.

Informacje o Klubie znajdziecie Pa?stwo na stronie (jest tylko po holendersku): www.npbusinessclub.com
Informacje o akcji “Chcemy lata? z Poznania!” – jak zawsze na naszych stronach: www.chcemylatac.prv.pl oraz www.flytopoznan.com

Gor?co zapraszam do wsparcia tej inicjatywy holenderskich obywateli Poznania i Wielkopolski!

Pozdrawiam serdecznie, ?ycz?c przy okazji weso?ych ?wi?t Wielkiej Nocy w imieniu wszystkich cz?onków stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder