Najnowsza interpelacja w sprawie dworca Poznań Główny

Opublikowane przez IdP w dniu

Pora wrócić do tematu–rzeki „poznański dworzec główny”!

Ostatni ruch w tej sprawie to odpowiedź na interpelację Pani Posłanki Katarzyny Ueberhan

udzielona przez min. Andrzeja Bittela w maju 2021 roku.

Interpelacja i odpowiedź poruszają kilka ważnych spraw związanych z poznańskim dworcem głównym, postanowiliśmy zatem je przedstawić w uporządkowaniu. Co ważne, minister zadeklarował daty zakończenia poszczególnych spraw. Będziemy więc mieli co „rozliczać”. Jak wiadomo, robimy to od roku 2011, zatem mija właśnie 10 rocznica naszego zajmowania się skandaliczną sprawą „krzywd uczynionych dworcowi głównemu” (https://idp.org.pl/co-zrobiono-poznaniowi-glownemu-rys-historyczny-2007-19)

Inwestycje PKP – list intencyjny z 26 lutego 2020 r.

Byliśmy naocznymi świadkami podpisywania tego listu intencyjnego (https://bit.ly/LI-Poznan-PKP, https://bit.ly/LI_PKP_Poznan), czyli pierwszego kroku do porozumienia między Miastem a PKP. Minister Bittel przypomina cele tej współpracy:

„PKP SA podpisała […] list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku starego dworca kolejowego Poznań Główny oraz wybudowania zespołu budynków o funkcjach towarzyszących, tak aby uwzględnione zostały wszelkie postulaty mieszkańców Poznania, lokalnej społeczności, konserwatora zabytków oraz organizacji społecznych”.

Finansowanie tych działań podzielono następująco:

 1. ze środków „zewnętrznych”, w tym unijnych:
  • modernizacja (!) starego budynku Dworca dla przywrócenia go do roli obsługującego ruch pasażerski (czy działania „modernizacyjne” wystarczą? – IdP)
  • powiązanie dworca z otoczeniem należącym do Miasta;
 2. ze środków własnych PKP SA oraz z finansowania przez pozyskanego dewelopera:
  • wybudowanie zespołu nowych budynków „o funkcjach towarzyszących”
  • wybudowanie infrastruktury drogowej i technicznej, jak rozumiemy, obsługującej tę część deweloperską.

Miejska inwestycja towarzysząca

Minister Bittel informuje, że Miasto Poznań zamierza zrealizować budowę węzła integracyjnego, obejmującego komunikację kolejową, autobusową i miejską. Odpowiedź Ministra uzupełnia, że ma to się odbyć „równolegle w ramach tego samego postępowania konkursowego”, jednak słowo ‘konkurs’ nie zostało użyte przy opisie planowanych działań PKP SA. Może przeoczenie. O wspólnym konkursie architektonicznym Miasta i PKP SA mowa jest dopiero w dalszym ciągu odpowiedzi.

Starcie interesów

Jest rzeczą dość znaną, że współpraca Poznania i PKP SA nie jest pozbawiona „zacięć”. Miasto Poznań powołując się na swoje obowiązki złożyło wnioski o komunalizację części nieruchomości PKP – nie warto tu teraz tego rozwijać.

W grudniu 2020 r. Strony ustaliły, że te wnioski zostaną wycofane, gdyż ich istnienie jest dla PKP SA dużym obciążeniem formalnym, uniemożliwiającym planowanie wydatków z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego. Według Ministra

„obecnie [koniec marca 2021] Spółka PKP SA oczekuje na zwrot przez Miasto Poznań podpisanych porozumień w celu dalszej realizacji prac związanych restrukturyzacją poznańskiego Dworca Głównego”.

Gdy ten zwrot dokumentów nastąpi, oczekiwane mają być rzeczywiste działania: przygotowanie wystąpienia do Miasta Poznania z propozycją warunków, które muszą zostać spełnione, aby PKP SA wspólnie z Miastem mogły zrealizować inwestycje na terenach, co do których Miasto Poznań podważało prawa PKP SA.

Oczywiście takie wystąpienie może spowodować kolejny raz jakąś negatywną reakcję Miasta. Strony bowiem mimo przyjaznych deklaracji nie darzą się pełnym zaufaniem… W każdym razie Minister zapewnia:

„PKP SA wyraża wolę współpracy z Samorządem i liczy na szybkie zakończenie uzgodnień, które pozwolą zrealizować inwestycję i oddać milionom pasażerów przyjazny i nowoczesny dworzec Poznań Główny”.

My także liczymy i to od wielu lat.

Nowa numeracja peronów do końca 2022 r.

W tej sprawie Minister Bittel informuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) przygotowują się do zmiany numeracji peronów. To świetnie.

Warto może przy tym zauważyć, że po podziale polskiej kolei na odrębne spółki tematyczne terenem każdej stacji zarządzają dwie takie spółki: PKP SA dworcem jako takim, natomiast PKP PLK torami przebiegającymi przez stację. Można rozwiązywać łamigłówkę czy numeracja peronów rzeczywiście dotyczy „torów i linii”, czy raczej jednak dworca – i która ze spółek naprawdę powinna się tym zająć.

Fakt, że wybrano PKP PLK, jest nieco niepokojący, gdyż może oznaczać, że zostanie zaproponowany system oznaczeń zbyt silnie powiązany z numeracją torów — ale z taką służbową numeracją, regulaminową, niemającą żadnego związku z ewentualną numeracją torów podawaną pasażerom. Kilkakrotnie zabieraliśmy głos w tej sprawie, miedzy innymi składając po głosowaniach internetowych nasze trzy propozycje nowego systemu numeracji (https://idp.org.pl/nowa_numeracja_peronow_poznan_glowny).

Najbardziej oczywistą, znana z wielu europejskich dworców, jest propozycja numerowania nie podestów (peronów), lecz ich krawędzi, czyli niejako „torów”. Ale w żadnym wypadku nie mogą to być niezrozumiałe dla publiczności służbowe numery torów, jakimi dzisiaj posługuje się PKP w komunikatach („wjedzie na tor 54 przy peronie piątym” lub „na tor 1 przy peronie pierwszym”). Nie o te numery chodzi!

Oprócz przygotowań do zmiany numeracji PKP PLK zamierza wprowadzić nowe „oznakowanie komunikacyjne”. Minister precyzuje:

„zmiana będzie obejmowała oznaczenie peronów, w tym zmiany w zakresie oznakowania stałego stacji (tablice, piktogramy, plany, itp.) na peronach wraz z dojściami i w przejściu podziemnym pod wszystkimi peronami, od dworca Poznań Zachodni (pod starym dworcem Poznań Główny) do nowego dworca Poznań Główny przy Centrum Handlowym Avenida”.

Zaskakującym (zasadniczo pozytywnie) dodatkiem jest planowane poprzedzenie wprowadzenia zmian numeracji peronów „akcją promocyjno-informacyjną”.

Hm… często zwracamy uwagę, że w Poznaniu promocji jest o wiele za mało. Jednak trudno nam sobie wyobrazić na czym miałaby polegać taka akcja i wśród kogo miałaby być przeprowadzona. Ciekawe jest też czy to był jeden z elementów powodujących tak długie, wieloletnie zajmowanie się sprawą numeracji peronów, jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PKP PLK w lutym 2020 roku jednemu z naszych członków („W obecnej chwili analizowane są różne warianty rozwiązania nazewnictwa peronów. Prowadzona jest również wnikliwa analiza ekonomiczna wprowadzenia ewentualnych zmian”).

Budowa nowego peronu z tunelem do ulicy Składowej – III kwartał 2022 r.

Ta budowa trwa już od pewnego czasu i odpowiedź Ministra nie wnosi niczego istotnego, może poza deklaracją terminu ukończenia. Zarówno my, jak i inni uczestnicy dyskusji znacznie bardziej wolelibyśmy powitać tunel na kierunku wschód-zachód, czyli pod Avenidą. Skoro jednak powstaje tunel północ-południe, to niech powstaje. Dla Miasta stanowi to okazję do zmodyfikowania tras linii autobusowych, ale to odrębny temat.

Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego – studium wykonalności do końca 2023 r.

Minister informuje o trwających pracach studialnych (zapewne te: http://www.bpk-poznan.com.pl/projekty/zrealizowane-inwestycje/poznanski-wezel-kolejowy) obejmujące:

 • określenie potrzeb infrastrukturalnych Węzła, w tym „określenie optymalnego docelowego układu geometrycznego stacji Poznań Główny wraz z niezbędną liczbą krawędzi peronowych”
 • możliwości przewozowe Węzła,

Podkreślono, że nie ma planów budowy kolejnych peronów poza obecnie budowanym, roboczo nazywanym 3A.

Sprawa awarii Lokalnego Centrum Sterowania (POA)

Od oddania do użytku nowoczesnego centrum sterowania stacja Poznań Główny i cały Poznański Węzeł Kolejowy były wielokrotnie paraliżowane przez awarie występujące w tym Centrum. Wzburzyło nas to do tego stopnia, że wystosowaliśmy do PKP list w tej sprawie (list IdP; odpowiedź). Pani Posłanka również poruszyła ten problem w swojej interpelacji.

Odpowiedź Ministra nie porusza tego problemu wprost. Możemy się tylko domyślać (niekoniecznie trafnie), że zapowiedź jego rozwiązania kryje się za słowami:

„dokonana będzie zmiana w systemach bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego”.

Czy oznacza to usunięcie wad systemu zasilania tak ważnego obiektu, które wydają się najistotniejszym powodem tych awarii? Nie wiemy.

Treść interpelacji posł. Katarzyny Ueberhan