Ławica potrzebuje połączeń – raport lotniczy 2016

Opublikowane przez IdP w dniu

?AWICA POTRZEBUJE PO??CZE? – raport 2016

Przedstawiamy krótki raport nt. stanu po??cze? lotniczych na pozna?skiej ?awicy oraz wydarze?, jakie mia?y miejsce w zakresie zmian w strukturze siatki lotniczej z Poznania w 2016 roku.

Opracowanie: Rafa? Jankowiak, Pawe? Sowa
Grafiki: Jacek Jarzina
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

Raport w formacie pdf: ?awica potrzebuje po??cze? – raport 2016

1. ROZCZAROWANIA ROKU 2016

Sezon letni 2016 przyniós? rozczarowanie wynikami pozna?skiego lotniska. Sta?o si? tak g?ównie ze wzgl?du na zawirowania na rynku przewozów czarterowych, od których ?awica jest do?? mocno zale?na. Ta zale?no??, w po??czeniu z niewystarczaj?c? ofert? lotniska w zakresie po??cze? regularnych (zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych) powoduje, ?e nadal nie jest wykorzystany potencja? Poznania i Wielkopolski na rynku przewozów lotniczych.

Du?y udzia? lotów czarterowych nie zawsze przek?ada si? na wzrost liczby pasa?erów ze wzgl?du na niestabilno?? polityczn?. Dla przyk?adu w 2016 roku by?y to: zamachy i spadek atrakcyjno?ci krajów basenu Morza ?ródziemnego, jak m.in. Egipt czy Tunezja, Turcja, który zadecydowa? w konsekwencji o spadku ruchu turystycznego do tych krajów, uwa?anych odt?d za „kraje ryzyka”. Wyra?nie widoczne by?o to w wynikach za pierwsze pó?rocze 2016 r., kiedy ?awica zanotowa?a spory spadek liczby pasa?erów czarterowych.

Liczba pasa?erów i kierunkówRyc. 1. Liczba pasa?erów oraz bezpo?rednich regularnych po??cze? lotniczych w  siedmiu najwi?kszych portach lotniczych Polski w 2016 r.

Jednocze?nie w tym samym czasie wzrasta?a liczba pasa?erów regularnych, g?ównie dzi?ki „efektowi Wizz Aira” – zbazowaniu w maju 2015 r. drugiego samolotu tej linii, z nowymi po??czeniami. Ten efekt jednak sko?czy? si? pod koniec maja ub. roku, w pierwsz? rocznic? powi?kszenia bazy. Zbyt ma?a liczba zapowiedzianych lub ju? uruchomionych nowych po??cze? regularnych (jedynie: Korfu – tylko latem, oraz ca?orocznie Malta i Alicante) przy jednoczesnym skasowaniu innych tras (Majorka, Mediolan-Bergamo) nie da?o podstaw do wzrostów za?o?onych w liczbie pasa?erów – 1,8 mln za 2016. Do osi?gni?cia tej liczby zabrak?o prawie 90 tysi?cy podró?nych – za 2016 rok mamy ostatecznie 1710216 pasa?erów. To ostatnie miejsce w?ród du?ych polskich lotnisk, które w 2016 roku osi?gn??y poziom miliona pasa?erów (por. ryc. 1.).

2. LOTNISKO FUNDAMENTEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Lotnisko jest oknem na ?wiat, bez którego nie ma mowy o d?ugookresowym rozwoju gospodarczym miasta i regionu, a szczególnie bran?y turystycznej, przemys?u spotka? i kongresów oraz mi?dzynarodowych centrów us?ug. To bardzo niebezpieczna sytuacja, zwa?ywszy na targowe tradycje Poznania. To równie? utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu wielu Wielkopolan, którzy zmuszeni si? korzysta? z lepszej oferty innych lotnisk, wydaj?c niepotrzebnie pieni?dze i trac?c czas na dojazdy. To rzecz, która wymaga pilnych dzia?a? naprawczych. Najwy?szy czas, aby lotnisko wykorzysta?o potencja? miasta i regionu.

3. ANALIZA TRENDÓW NA ?AWICY 2016 – 2017

Wydarzenia na plus:

– zwi?kszenie oferowania PLL LOT na trasie do Warszawy (dodatkowe rejsy w weekendy, umo?liwiaj?ce przesiadki na trasy dalekodystansowe),

– kontynuacja lotów do Edynburga równie? w sezonie zimowym (Ryanair),

– czwarta rotacja w tygodniu do Dublina w okresie zimowym,

– pi?ta rotacja w tygodniu do Doncaster-Sheffield (Wizz Air) – tylko w szczycie sezonu letniego,

– dodatkowa, trzecia rotacja do Eindhoven (od II po?owy maja 2017),

– uruchomienie lotów do Birmingham (Wizz Air) w grudniu 2015,

– zwi?kszenie liczby czarterów,

– uruchomienie lotów wakacyjnych na Malt? i Korfu oraz uruchomienie rejsów do Alicante (Ryanair)

Wydarzenia na minus:

– likwidacja lotów do Dusseldorfu (Eurowings) oraz Mediolanu-Bergamo (Wizz Air),

– ograniczenie lotów do Kopenhagi (SAS) – najpierw z 3 do 2, a od jesieni 2016 do zaledwie 1 dziennie (oprócz sobót) ,

– likwidacja lotów do Oslo-Rygge (zwi?zana z zamkni?ciem tego lotniska – decyzja niezale?na od ?awicy),

– ograniczenie lotów do Barcelony w rozk?adzie zimowym z 2 do 1 rejsu tygodniowo,

– znikni?cie sezonowego po??czenia na Majork? (czy Malta jest jego zamiennikiem?),

– znacz?ce ograniczenie (w stosunku do zapowiedzi) oferty Wizz Aira w okresie jesienno-zimowym 2016/17 (Sztokholm: z 3 do 2 rejsów tygodniowo, Londyn z 12 do 9 tygodniowo)

4. POTRZEBA ROZWOJU

Uwa?amy, ?e Pozna? powinien rozwija? ofert? zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych, które zapewni? nam po??czenia do du?ych w?z?ów przesiadkowych, b?d?cych jednocze?nie najwi?kszymi i najsilniejszymi gospodarczo miastami kontynentu (np. Amsterdam, Pary?, Londyn [Heathrow], a tak?e Mediolan, Madryt, Lizbona). Istotne s? te? kierunki uwa?ane za turystyczne, które jednak s? du?ymi miastami, sk?d mog? pochodzi? tury?ci ?ci?gaj?cy do naszego regionu (Ateny, Malaga), oraz emigracyjne (Cork, miasta skandynawskie, miasta Ukrainy – dla pracuj?cych w Wielkopolsce Ukrai?ców).

Najbardziej po??dane kierunki linii  tradycyjnych – wg kolejno?ci:

 1. Amsterdam
 2. Londyn Heathrow
 3. Pary? Charless de Gaulle
 4. Helsinki
 5. Kijów Boryspol

mapa po??danych kierunkówRyc. 2. Najbardziej po??dane kierunki lotów z Poznania – stan na stycze? 2017 r.

Najbardziej po??dane kierunki lotów lowcostowych – wg kolejno?ci:

 1. Madryt
 2. Lizbona
 3. Belfast lub Cork [drugi kierunek do Irlandii]
 4. Bruksela lub Charleroi [Belgia]
 5. Mediolan (Bergamo) lub Bolonia [pó?nocne W?ochy]
 6. Kijów-?uliany
 7. Manchester
 8. Bergen
 9. Malaga
 10. Kolonia, Dusseldorf lub Dortmund [Nadrenia Pó?nocna – Westfalia]

Ponadto po??dane s? równie? po??czenia do innych miast: Aten, Goteborga, Lwowa, Wiednia i Zurychu.

5.B??DY Z PRZESZ?O?CI

W ostatnich kilkunastu latach zdarza?o si?, ?e pozna?skie lotnisko oraz jego w?a?ciciele nie zauwa?ali zmian zachodz?cych na europejskim rynku lotniczym. Wydaje si? ?e nie doceniano si?y przewo?ników niskokosztowych. Ich potencja? wykorzysta?y inne polskie lotniska. Szczególnie dobrze wida? to na przyk?adzie Katowic, Krakowa, Gda?ska i Wroc?awia, gdzie cz?sto rozwój ruchu niskokosztowego przek?ada? si? nast?pnie na zwi?kszenie oferty przewo?ników tradycyjnych. Wydaje si?, i? kilka razy stracono szans? na przyci?gni?cie bazy Ryanaira lub wi?ksz? obecno?? Wizz Aira (Gda?sk – 5 zbazowanych samolotów Wizz Aira, 2 Ryanaira, Katowice – 5 Wizz Aira, Wroc?aw – 1 Wizz Aira i ju? 3 Ryanairy, Kraków – 3 Ryanairy, wkrótce prawdopodobnie czwarty).

Nie mo?na polega? na rozwoju Warszawy czy Berlina jako lotnisk dla Wielkopolan. Mimo wszystko odleg?o?? 300 km jest sporym utrudnieniem, a dla rozwoju przemys?u spotka? i konferencji jest ogromn? barier? (bardzo cz?sto wymogiem organizacji konferencji jest maksymalna odleg?o?? do 100 km od lotniska z dobr? ofert? lotów). W tej chwili nasz? przewag? jest doskona?a infrastruktura targowa, co nie znaczy, i? inne polskie miasta nie mog? sobie takiej zbudowa? i przej?? atrakcyjny finansowo sektor gospodarki. Czas przyj?? strategi? zdecydowanych kroków w celu budowy silnej oferty w?asnego portu.

6. KONKURENCJA NIE ?PI

Inne du?e miasta w Polsce o wiele wcze?niej zrozumia?y potrzeb? inwestowania w rozbudow? siatki po??cze?. Wiedzia?y ?e wi??? si? z tym pewne koszty, które s? jednak dalekosi??n? inwestycj?, prowadz?c? do zwi?kszenia przychodów lotniska. Wynika to ze zwi?kszenia si? liczby pasa?erów, którzy nie tylko korzystaj? z us?ug portu lotniczego, ale równie? podmiotów wynajmuj?cych tam powierzchni?. Kolejny zysk to zwi?kszenie ruchu przyjazdowego, w du?ej mierze pozyskanie nowych turystów, którzy wydaj? swoje pieni?dze w mie?cie i regionie. S? to ogromne sumy si?gaj?ce kilkuset euro dziennie zasilaj?ce ró?ne podmioty gospodarcze oraz ludzi pracuj?cych w szeroko rozumianej bran?y turystycznej (hotele, restauracje, transport) i z ni? kooperuj?cych.

Pozyskanie danych o wysoko?ci i rodzaju wsparcia udzielanego przez miasta i regiony liniom lotniczym jest trudne. Z dost?pnych opracowa? wynika, i? trzeci co do ruchu pasa?erskiego port lotniczy w Polsce (Gda?sk) inwestowa? w latach 2006-12 ?rednio ok. 10 mln z?otych rocznie (dane: raport portalu pasa?er.com: „Haracz czy reklama? Dop?aty dla linii” z 13/02/2013). Liczba pasa?erów w Gda?sku wzros?a do prawie 4 mln w 2016 roku (!). Tamtejsze lotnisko przynios?o zysk w wysoko?ci ok. 24 mln z?otych za 2015 r. Sta?o si? tak dzi?ki zastosowaniu prostej zasady, któr? mo?na stre?ci?: „wi?cej pasa?erów = wi?cej przychodów”, któr? warto zastosowa? w Poznaniu. Korzy?ci p?yn?ce dla Gda?ska z inwestowania w rozwój siatki po??cze? lotniczych s? ju? dzi? ?atwo mierzalne, a miasto staje si? coraz bardziej rozpoznawalnym i atrakcyjnym miejscem na mapie Europy ?rodkowo-Wschodniej. Zwi?ksza si? non-stop oferta linii tradycyjnych, pomimo ogromnego rozwoju linii niskokosztowych (przypominamy o tym, ?e w Gda?sku zbazowanych jest 5 samolotów linii Wizz Air) – dzieje si? tak ze wzgl?du na efekt synergii.

7. STATYSTYKI ZA 2016 – POZNA? NA TLE POZOSTA?YCH POLSKICH LOTNISK

Liczba pasa?erów – stan danych na 11 stycznia 2017, kursyw? nieoficjalny szacunek:

 1. Warszawa          12 835 560
 2. Kraków                 4 983 645
 3. Gda?sk                  3 941 003
 4. Katowice             3 221 261
 5. Modlin                  2 631 746
 6. Wroc?aw              2 419 559
 7. Pozna?                 1 710 216

Liczba bezpo?rednich regularnych po??cze? lotniczych (przewo?nicy tradycyjni i niskokosztowi, bez czarterów) – stan na 11 stycznia 2017, kierunki w sprzeda?y

 1. Warszawa – 130
 2. Kraków – 91
 3. Gda?sk – 58
 4. Katowice – 51
 5. Modlin – 44
 6. Wroc?aw – 39
 7. Pozna? – 24

Niniejszym apelujemy do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za ?awic? (w?adze lotniska, miasta i regionu) o podj?cie dzia?a?, które doprowadz? do poprawy tej niekorzystnej sytuacji. To wspólne, ponadpolityczne zadanie, wymagaj?ce wspó?pracy. Jeste?my do dyspozycji, gotowi dzieli? si? spostrze?eniami, jako pozarz?dowa organizacja zajmuj?ca si? tematyk? po??cze? lotniczych od 2006 roku.

POST SCRIPTUM

Bez nowych po??cze? w bie??cym roku, utrzymanie wyniku za 2016 mo?e by? bardzo trudne. Na chwil? obecn? analiza oferowania na 2017 nie wygl?da pocieszaj?co… Rozk?ad letni 2017 póki co przynosi mniejsz? liczb? rotacji na niektórych kierunkach w stosunku do 2016 – mowa zarówno o Ryanairze, Wizz Air’rze jak i SASie. Wed?ug naszych oblicze? oferowanie b?dzie mniejsze o oko?o 86 tysi?cy miejsc – czyli mo?e si? prze?o?y? na spadek ok. 60-65 tysi?cy pasa?erów.

oferowanieRyc. 3. Oferowanie Ryanaira na sezon letni 2017 w Poznaniu – stan na 11 stycznia 2017 r.

Ryanair – oferowanie na lato 2017 mniejsze o ok. 34,0 tys.
SAS – brak rotacji nocnej (Kopenhaga) – ub?dzie 25,3 tys.
Wizz Air – oferowanie mniejsze o ok. 27,0 tys. miejsc, gdy? w niskim sezonie 30 rotacji/tygodniowo, w szczycie 35 rotacji (w 2016 by?o odpowiednio: 33 i 37).