List do Prezydenta w temacie przejścia przy nowym Dworcu Głównym PKP

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Panie Prezydencie,

W ostatnim czasie dwukrotnie zabra? Pan g?os w debacie na temat doj?cia do nowego Dworca – w wywiadzie dla Gazety Wyborczej oraz na w?asnym blogu. Czytaj?c Pana wpis trudno nie odnie?? wra?enia, ?e opiera on si? g?ównie na Pana „obserwacjach”, które jednak znacz?co mijaj? si? z rzeczywisto?ci?.

Zacznijmy od podstawowego za?o?enia: „Dodam, ?e je?d??c poci?giem niezwykle rzadko zdarza mi si?, obserwowa? jak kto? pokazuje tradycyjny bilet kolejowy kupiony w kasie, wi?kszo?? osób korzysta bowiem z biletów elektronicznych.” Ju? na samym pocz?tku si? Pan myli. Zgodnie z danymi PKP ICC na 35 mln pasa?erów w roku 2012 tylko 900 tys. biletów zosta?o zakupionych przez internet*. Nie mo?na wi?c si? zgodzi? z Pana twierdzeniem, ?e do kasy “idzie si? sporadycznie”. Obecnie sporadycznie kupuje si? w?a?nie bilet przez internet.

Dalej wysuwa Pan twierdzenie, ?e wi?kszo?? osób b?dzie korzysta? z Dworca Zachodniego. Pomija Pan jednak bardzo wa?ny apsekt. Biuro In?ynierii Transportu w swojej analizie**, wykonanej na zlecenie ZDM, wskaza?o wyra?nie, ?e dominuj?cymi celami w relacjach pieszych b?d?: Dworce Kolei Regionalnych (Dworzec Zachodni oraz stary Dworzec G?ówny), a tak?e nowy Dworzec G?ówny PKP.

Wi??ba ruchu pieszego (?ród?o: analiza BIT)

Co wi?cej, drug? w kolejno?ci, g?ówn? relacj? ruchu pieszego b?dzie w?a?nie po??czenie nowego dworca z nowymi przystankami.

(?ród?o: analiza BIT)

Warto w tym momencie poda? przyk?ad mieszka?ca jad?cego na dworzec od strony obecnego Dworca PKS. W jakim celu ma on jecha? na Dworzec Zachodni skoro z nowego przystanku przy Matyi te? mia?by 300m np. na peron 3 (przyjmuj?c istnienie postulowanego przej?cia dla pieszych z nowego przystanku). Na dodatek taki pasa?er musia?by czeka? na konkretny tramwaj zamiast jecha? dowolnym w ci?gu Królowej Jadwigi. Dla sporej cz??ci pasa?erów korzystanie z Dworca Zachodniego b?dzie wi?c tylko strat? czasu. Doda? te? nale?y, ?e po zamkni?ciu starego Dworca G?ównego tablice odjazdów b?d? znajdowa? si? jedynie na nowym Dworcu G?ównym oraz na Dworcu Zachodnim. Odwiedzenie którego? z nich jest wi?c konieczne.

Podnosi Pan równie? argument, ?e to PKP ?le sprzedaje bilety i kasy powinny by? przy peronach, na peronie 7 itd. i o to w?a?nie powinni?my apelowa?. Pozostaje spyta?: a czy Pan o to apelowa?? Czy przy projekcie tuby na peronie 7 namawia? Pan PKP na postawienie kasy albo chocia? biletomatu na peronach, tak by pasa?erowie mieli blisko? A mo?e od pocz?tku ustali? Pan z PKP, ?e na Dworcu Zachodnim zwi?kszy si? liczba kas, poniewa? nowy dworzec b?dzie odci?ty od ludzi i transportu publicznego? Czy te? pisze Pan co powinni?my, a sam, jako Prezydent miasta, w temacie palcem nie kiwn??? Doda? te? nale?y, ?e wyznaczenie przej?cia dla pieszych, przez ulic? Matyi z nowych przystanków, idealnie wpisywa?oby si? w Pana za?o?enie – wysiadaj?c z przystanku tramwajowego, idziemy najkrótsz? drog? na dworzec, po drodze w kasie lub biletomacie kupujemy bilet i schodzimy na peron. Czy? nie o to Panu chodzi?

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi Pan, ?e przystanki s? dla ludzi. Zgodnie z danymi PKP Dworzec Pozna? G?ówny obs?uguje rocznie ponad 17 mln pasa?erów. Dlaczego odcina si? ich od mo?liwo?ci korzystania z nowych przystanków? Przecie? w interesie miasta jest by dworce PKP, perony oraz przystanki by?y ze sob? jak najlepiej skomunikowane. Zarazem analiza BIT wskazuje, ?e po??czenie przystanku przy Matyi z dworcem to najbardziej po??dany kierunek. Wytyczenie przej?cia dla pieszych realizuje ten punkt, podczas gdy samo przej?cie podziemne tworzy istny labirynt w doj?ciu do dworca, który mo?e tylko odstraszy? pasa?era – sam Pan wskazuje, ?e w takiej sytuacji lepiej ju? jecha? na Dworzec Zachodni. Spójrzmy te? z drugiej strony: przystanki s? dla ludzi ale przecie? dworce te?. Dlaczego wi?c Pan i Pana urz?dnicy chc? ludzi od tego nowego Dworca G?ównego odci??? Przytoczy? nale?y tak?e cytat z analizy BIT: „(…) istotne jest, aby ruch buy anastrozole cheap pieszy odbywa? si? sprawnie, bez przeszkód. Nale?y zapewni? wysokie standardy je?li chodzi o szybko?? poruszania si? i wygod? pieszych oraz bezwzgl?dnie zapewni? dost?p do wszystkich obiektów i ?rodków transportu dla osób niepe?nosprawnych.” O drodze przez przej?cie podziemne do nowego dworca zdecydowanie trudno powiedzie? „wygodne, szybkie, sprawne, bez przeszkód”.

Pami?ta? nale?y, ?e to zbyt d?ugi czas oczekiwania na zielone ?wiat?o powoduje przechodzenie przez pieszych na czerwonym ?wietle – w przypadku postulowanego przej?cia to niebezpiecze?stwo jest znacznie zredukowane, gdy? czas oczekiwania jest stosunkowo krótki i wynika z programu sygnalizacji dla poprzecznego i skr?tnego ruchu ko?owego na pobliskim skrzy?owaniu (Matyi/Towarowa), od którego program ?wiate? przy przej?ciu musi by? zale?ny. Zada? te? nale?y pytanie na jakiej zasadzie istnieje obecne przej?cie dla pieszych skoro, przesuni?te o kilkadziesi?t metrów, b?dzie ju? zbyt niebezpieczne? Oraz, dlaczego przej?cie przy Dworcu Zachodnim jest bezpieczne, a przy nowym Dworcu G?ównym ju? nie? W obu przypadkach b?dzie przecie? dochodzi? do sporej wymiany pasa?erów. Dodajmy, ?e ?adne z przej?? podziemnych funkcjonuj?cych w Poznaniu tak istotnie nie wyd?u?a drogi z przystanku tramwajowego do obiektu u?yteczno?ci publicznej. A chocia?by przy Dworcu PKS mo?na zauwa?y? wyra?nie wydeptan? ?cie?k? przez osoby omijaj?ce przej?cie podziemne. Z kolei na ul. Dworcowej mieszka?cy nawet nadk?adaj? drogi, ?eby nie korzysta? z przej?cia podziemnego.

Pisze Pan równie?, ?e w temacie przej?cia „wypowiadaj? si? specjali?ci”. Co znamienne, wspomina Pan tylko o komisji przy ZDM pomijaj?c ca?kowicie dwie analizy wykonane przez ekspertów na zlecenie miasta: wspomnianej, opracowanej przez Biuro In?ynierii Transportu oraz analiz? Politechniki Krakowskiej***. Uzasadnienie komisji przy ZDM brzmia?o: „powstanie nowego przej?cia stworzy now? stref? potencjalnej kolizji mi?dzy pieszymi, a pojazdami.” Jest to truizm, bo taki punkt tworzy ka?de przej?cie. Na dodatek nie podano ?adnych konkretnych argumentów. Ale warto zauwa?y?, ?e sygnalizacje ?wietlne s? w?a?nie po to, aby takie przej?cia mog?y istnie?. Je?li to przej?cie ma by? niebezpieczne to jak bardzo powinni?my si? ba? poruszaj?c si? codzienne po Poznaniu? Strach pomy?le?. Niemniej, wracaj?c do opini ekspertów, wymienili?my ju? wskazania w analizie BIT. Politechnika Krakowska z kolei przeprowadzi?a analiz? wielokryterialn?, która tak?e dotyczy?a bezpiecze?stwa. Jako rekomendacja pada m.in. stwierdzenie: „zdecydowanie lepszym rozwi?zaniem jest wariant proponuj?cy wyznaczenie przej?cia dla pieszych przez po?udniow? jezdni? ul. S. Matyi“. Pada tam tak?e bardzo wa?ne zdanie: „rezygnacja z wdro?enia wariantu W2 (czyli z przej?cia dla pieszych – dop. IdP) paradoksalnie mo?e wp?yn?? na pogorszenie stanu bezpiecze?stwa pieszych – istnieje zagro?enie, ?e istotna cz??? pieszych b?dzie stara?a si? dotrze? w okolice dworca kolejowego przechodz?c przez jezdni? w sposób nielegalny, co mo?e wp?yn?? na zwi?kszenie ryzyka wypadkowego.” W ?adnej analizie nie pada opinia ekspertów, ?e przej?cie naziemne jest niebezpieczne i nie mo?e zosta? zrealizowane.

Na ko?cu swojego wpisu na blogu pisze Pan o odpowiedzialno?ci. U?ywa Pan mocnych s?ów: „Podziwiam wi?c wszystkich tych, którzy maj? odwag? dyskutowa? z tymi specjalistami (komisja ZDM – dop. IdP). Maj? odwag?, bo nie maj? odpowiedzialno?ci.” Panie Prezydencie, Pan ma odpowiedzialno?? i decyzyjno??. Dwie profesjonalne analizy ekspertów w temacie komunikacji i bezpiecze?stwa wyra?nie wskaza?y potrzeb? istnienia przej?cia dla pieszych. Czy ma Pan odwag? podj?? decyzj? zgodn? z zaleceniami specjalistów?

Ps. W za??czniku przesy?amy dwa przyk?ady, jak mo?na dobrze skomunikowa? budynek dworca PKP z komunikacj? miejsk?. Poznaje Pan co to za miasto?

?ród?o: “Dawny Pozna? – widoki i fotografie miasta z lat 1618-1939” Magdalena Warkoczewska ?ród?o: http://fotopolska.eu/193231,foto.html

*http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Bilet-na-pociag-przez-internet-teraz-latwiej,wid,15232094,wiadomosc.html?ticaid=1117b7

**Biuro In?ynierii Transportu. Analizy ruchu pieszego, potoków pasa?erskich transportu zbiorowego oraz analizy mikrosymulacyjne warunków ruchu samochodowego na uk?adzie komunikacyjnym w zwi?zku z uruchomienie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Pozna? G?ówny wraz z cz??ci? handlow?, marzec 2011.

*** dr in?. M.Bauer, Prof. dr hab. In?. Andrzej Rudnicki, dr in?. Mariusz Dudek, dr in?. Wies?aw D?wigo?. Analiza warunków ruchu pieszego w zwi?zku z budow? Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Pozna? G?ówny. Kwiecie? 2013, Kraków.

Kategorie: Komunikacja