List do Profesora Jana Gehla w sprawie układu komunikacyjnego ZCK

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan Profesor Jan Gehl

 

W przeddzie? Pana wizyty w Poznaniu, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, jako organizacja pozarz?dowa, chce podzi?kowa? za Pa?sk? obecno?? w naszym mie?cie i jednocze?nie poinformowa? o licznych problemach spo?ecznych i urbanistycznych, w których tle odb?dzie si? Pa?ska wizyta. 

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania wraz z innymi organizacjami obywatelskimi od wielu lat podejmuje dzia?ania na rzecz zrównowa?onego rozwoju miasta. Wspólnie promujemy zasady planowania przestrzennego zgodnego z Kart? Lipsk? i wspó?czesnymi trendami szeroko stosowanymi w krajach zachodniej Europy. 

Obecnie rozgorza? konflikt mi?dzy mieszka?cami miasta a Zarz?dem Dróg Miejskich, odpowiedzialnym za budow? i utrzymanie dróg w Poznaniu. Jego przedmiotem jest projekt uk?adu komunikacyjnego przed g?ównym pozna?skim dworcem kolejowym, w samym sercu miasta.
Urz?dnicy opieraj?c si? na nieaktualnych modelach obliczeniowych i przestarza?ych metodach projektowych, podporz?dkowuj? ca?? komunikacj? u?ytkownikom samochodów, ignoruj?c potrzeby u?ytkowników komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów. Ulica Matyi przed dworcem g?ównym ma zosta? poszerzona a na skrzy?owaniu piesi zostan? wprowadzeni do przej?? podziemnych. Oznacza to budow? drogi szybkiego ruchu w centrum miasta, która podzieli je na dwa odizolowane obszary. W przysz?o?ci planuje si? wprowadzenie pieszych pod ziemi?, na kolejnych skrzy?owaniach w centrum miasta.

Wyra?amy obaw?, ?e Pa?ska tak bardzo wa?na dla Poznania wizyta, b?dzie wykorzystana przez jego w?adze jako zas?ona usprawiedliwiaj?ca prowadzon? polityk? planowania przestrzennego, szkodliw? dla jako?ci ?ycia w Poznaniu. W za??czeniu przesy?amy porównanie dwóch dróg pieszych w proponowanym przez ZDM rozwi?zaniu oraz droga zdroworozs?dkowa zaproponowana przez nas. Byliby?my niezmiernie wdzi?czni gdyby poruszy? Pan ten temat na spotkaniu z w?adzami miasta w czwartek.

W czasie szybkich, cz?sto nieprzemy?lanych przemian naszych miast, Pa?ska wiedza i wsparcie rad? b?d? bardzo dla nas cenne.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
w imieniu pozna?skich stowarzysze?:
Inwestycje dla Poznania
My Poznaniacy
Sekcja Rowerzystów Miejskich

 

Grzegorz Pawlak
Tomasz Owczarczak
Pawe? Sowa
Kamil ?mijewski
Cezary Brudka
W?odzimierz Nowak

 


 

Dear Mr. Jan Gehl

Professor of Urban Design, School of Architecture

Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark

 

On the eve of your visit to the Polish city of Poznan, our non-governmental organization (Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania” – Poznan Investment Association), would like to thank you for coming and let you know about the numerous social and urban problems which stand out sharply against the background of your visit.

 

For many buy aciphex generic years Poznan Investment Association in cooperation with other civic associations has been forming a single front of resistance to the activities undermining the sustainable development of the city. We have been jointly promoting the principles of urban planning as outlined in the Leipzig Charter and other contemporary trends gaining ground on a wide scale in Western Europe.

 

At the moment the conflict between the citizens of Poznan and the Municipal Roads Authority, responsible for construction and maintenance of city roads, is escalating. The object of the dispute is a road and communication project of the junction facing the central train station in the very heart of the city.

 

Basing on obsolete calculation methods and outdated design methods, officials adjust the road system to the needs of drivers, neglecting the needs of public transport passengers, pedestrians and cyclists. The Matyi Street in front of the central train station is to be broadened, whereas pedestrians would be forced to use the underpass. This means the construction of a freeway in the city center, which would divide it into two isolated areas. In future, it is also planned to steer people underground at other crossroads located in the heart of the city.

 

Therefore, we would like to express our concern, that your visit, which is of great importance to Poznan, may be exploited by authorities as an excuse to justify the current city planning policy, which is detrimental to the quality of life in Poznan.

 

We attach a comparison of two pedestrian roads – one of them is a design proposed by the Municipal Roads Authority, the other is the solution dictated by common sense that we suggest. We would be extremely grateful if you could raise this issue at the meeting with city authorities on Thursday.

 

As our cities undergo such rapid changes, much too often ill-considered, your knowledge and expertise coupled with your helpful advice would be very valuable to us.

 

Yours sincerely,

on behalf of Poznan non-governmental organizations:
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Stowarzyszenie „My – Poznaniacy”
Sekcja Rowerzystów Miejskich

Grzegorz Pawlak
Tomasz Owczarczak
Pawe? Sowa
Kamil ?mijewski
Cezary Brudka
W?odzimierz Nowak

 

RAILWAY_I

RAILWAY_II

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder