List do radnych i Prezydenta w temacie komunikacji

Opublikowane przez IdP w dniu

tramPoni?ej prezentujemy list otwarty do radnych oraz Prezydenta w zwi?zku z wykonan? przez nas analiz? biletow? oraz kolejn? podwy?k? cen biletów komunikacji miejskiej, która ma wej?? w styczniu 2014.

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Pa?stwo Radni

Na pocz?tku poprzedniego tygodnia opublikowali?my analiz? sprzeda?y biletów ZTM, w latach 2009-2013, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wp?ywu podwy?ek. Zastosowali?my w niej miernik czasowy, który pozwala na ?atwe porównanie sprzeda?y zarówno w danych grupach (d?ugookresowe, krótkookresowe, czasowe i przystankowe) jak i niezale?nie od zmiany taryfy. Wnioski jakie z niej p?yn? s? dla komunikacji w Poznaniu zatrwa?aj?ce – po podwy?kach, sumaryczny spadek sprzeda?y czasu w 2013 roku wyniós? ponad 20%! Najgorzej sytuacja ma si? z biletami d?ugookresowymi – spadek w 2013 roku to a? 22,1%. 

W 2011 roku, kiedy uchwalono plan kolejnych podwy?ek, Platforma Obywatelska zapowiada?a, ?e zgadza si? na wzrost cen, ale pod warunkiem usprawnie? dla transportu publicznego. Z kolei w 2012 roku, przed g?osowaniem nad obywatelskim projektem uchwa?y, dotycz?cym zamro?enia styczniowej podwy?ki, zapowiadali?my, ?e wprowadzenie kolejnej spowoduje odp?yw pasa?erów. PO z kolei zaraz po odrzuceniu tej uchwa?y zapowiada?a rozmowy o komunikacji i spotkania „okr?g?ego sto?u”. Tymczasem w 2013 roku mamy podwy?ki i odp?yw pasa?erów. Za to, przez pó?tora roku, usprawnie? wprowadzono raptem kilka i poprawiono par? sygnalizacji, a zapowiadane rozmowy o komunikacji zako?czy?y si? tak samo szybko jak zacz??y – drugiego spotkania ju? nie zorganizowano. 

W obliczu propozycji kolejnej podwy?ki, która ma wej?? w ?ycie od 2014 roku razem z PEK?, oraz liczb jakie prezentujemy w raporcie uprzejmie alarmujemy: to absurd i dobijanie komunikacji. Kolejne straty pasa?erów ZTM odbij? si? na nas wszystkich – przewidywane wp?ywy do bud?etu b?d? mniejsze, a w wi?kszych korkach b?dziemy sta? wszyscy, zarówno jad?c samochodem jak i autobusem.

Oczywi?cie, mo?na teraz podj?? argument, ?e to wszystko wina remontów, a PEKA buy doxycycline wprowadzi korzystne taryfy. Mo?na do ko?ca roku nic nie zrobi?, powtarzaj?c te s?owa jak mantr? i licz?c, ?e samo z siebie wszystko wróci do stanu sprzed podwy?ek. Mo?na liczy?, ?e na wie?ci o zako?czeniu remontów mieszka?cy zrobi? „hurra” i nawet nie zwróc? uwagi na kolejn? podwy?k?. I mo?na te? mie? nadziej?, ?e osoby, które zrezygnowa?y z komunikacji miejskiej na rzecz innych ?rodków transportu, samoczynnie do niej wróc?. Mo?na. Tylko nie ma najmniejszych podstaw by wierzy?, ?e tak b?dzie.

Warto zaznaczy?, ?e w 2012 roku, przed czerwcow? podwy?k? cen biletów, te? by?y remonty – I etap przebudowy Ronda Kaponiera, tramwaje by?y wy??czone z ruchu w ci?gu ca?ej Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego i Reymonta, komunikacja zast?pcza funkcjonowa?a na GTR, a w zwi?zku z realizacj? wyjazdu z przed?u?enia PST do Dworca Zachodniego czasowo od??czona od tramwajów by?a G?ogowska. W tym okresie, liczba sprzedanego czasu wzros?a o 7,6%. Jak wida?, remonty temu nie przeszkodzi?y. 

Wprowadzenie podwy?ek by?o b??dem. Dane wyra?nie wskazuj?: nie t?dy droga. Jest to ?lepy zau?ek, który prowadzi do kolejnych ci?? kursów i podwy?ek cen. Zau?ek, w który si? trafia patrz?c tylko na wp?ywy z biletów, nie przejmuj?c si? portfelem ani dobrem pasa?erów i mieszka?ców. Mo?na te? z niego wyj??, daj?c wyra?ny sygna? – transport publiczny w mie?cie jest priorytetem. Podj?? konkretne dzia?ania tak, by z ko?cem remontów mieszka?cy otrzymali now? propozycj?: transport sprawniejszy i ta?szy ni? obecnie, który dalej b?dziemy przyspiesza? i promowa?. Bilet semestralny jest dobrym, pierwszym krokiem – jednak stale jest to krok ma?y.

Do zag??biania si? w ?lepy zau?ek wystarczy nic nie robi?, zostawi? planowane podwy?ki i nie martwi? si? priorytetem dla komunikacji zbiorowej. By z niego wyj?? potrzebny jest zarówno spory nak?ad pracy jak i odwa?ne decyzje. Szanowni Pa?stwo, któr? drog? obierzecie?

——————–

Link do analizy: https://idp.org.pl/images/stories/Analiza.pdf

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder