List otwarty do PKP PLK w sprawie peronów 4-6 oraz poszerzenia tunelu

Opublikowane przez IdP w dniu

Adresat listu:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ireneusz Merchel, Prezes Zarz?du; Andrzej Paw?owski, Wiceprezes Zarz?du; Arnold Bresch, Cz?onek Zarz?du; Antoni Jasi?ski, Cz?onek Zarz?du; W?odzimierz ?muda, Cz?onek Zarz?du
List wys?any do wiadomo?ci:
Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Miros?aw Paw?owski, Prezes Zarz?du; Cecylia Lachor, Cz?onek Zarz?du; Marek Michalski, Cz?onek Zarz?du; Micha? Beim, Cz?onek Zarz?du

Szanowni Pa?stwo,tunel

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” obserwuje dzia?ania inwestycyjne na terenie stacji Pozna? G?ówny od pocz?tku prac modernizacyjnych (2011 r.) zwi?zanych z budow? nowego obiektu nad peronami 1-3 oraz ich remontem. W tym okresie wielokrotnie zg?aszali?my postulaty w ramach obywatelskiej akcji „Jaki Pozna? G?ówny?” dotycz?ce poprawy warunków obs?ugi pasa?erskiej na Poznaniu G?ównym.

Obserwujemy równie? obecnie wykonywane prace modernizacyjne peronów 4-6. Cieszy nas fakt, i? na niedawno uko?czonym peronie 4a pojawi?a si? nawierzchnia z p?yt granitowych (wielokrotnie przez nas postulowana). Z ostateczn? ocen? prac poczekamy do ich ca?kowitego zako?czenia.

Chcieliby?my zada? kilka istotnych pyta? odno?nie szczegó?ów modernizacji peronów 4-6. S? one bardzo wa?ne szczególnie teraz, w obliczu decyzji o podj?ciu przez PKP S.A. wysi?ku przebudowy starego gmachu dworca g?ównego:

-1) Czy w ramach przebudowy i wyburzania tunelu pod peronami 4-6 tunel zostanie poszerzony do rozmiarów umo?liwiaj?cych swobodniejszy przep?yw pasa?erów? Poszerzenie tunelu jest spraw? niezb?dn? dla poprawy jako?ci obs?ugi pasa?erskiej na stacji Pozna? G?ówny. Trwaj?ce obecnie prace to szansa na wyeliminowanie tego problemu – ”w?skiego gard?a” w komunikacji mi?dzy peronami, przystankiem Pozna?skiego Szybkiego Tramwaju, Dworcem Zachodnim oraz starym g?ównym gmachem dworca, do którego zgodnie z planami PKP S.A. powróci obs?uga pasa?erska. Uprzejmie prosimy o uwzgl?dnienie tego postulatu w procesie trwaj?cego remontu peronów 4-6.

-2) Jak przedstawia si? kwestia zadaszenia peronów 4-6? Czy powstanie hala peronowa, a je?li tak to w jakim kszta?cie? Je?li nie, to w jaki sposób zostanie zapewniona ochrona pasa?erów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na ca?ej d?ugo?ci peronów?

-3) Czy zostanie przebudowana nawierzchnia peronów 1-3 oraz wymieniona z nieestetycznej i z?ej jako?ci kostki betonowej (z ruchomymi p?ytami kraw?dziowymi) na nawierzchni? z p?yt granitowych? Czy zostanie równie? przeprowadzona estetyzacja hali peronowej, powsta?ej nad peronami 1-3?

Poni?ej wyja?nienia dotycz?ce przedstawionych pyta?.

Ad. 1. Stoimy na stanowisku i?, poszerzenie tunelu, oprócz budowy projektowanej k?adki, jest niezb?dne. Obecnie w godzinach szczytu pasa?erowie t?ocz? si? w niewygodnym przej?ciu, co równie? ma znaczenie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Przypominamy, ?e poszerzenie tunelu oraz jego przed?u?enie by?o jednym z g?ównych postulatów konsultacji spo?ecznych organizowanych przez Stowarzyszenie w styczniu br. Prosimy o uwzgl?dnienie potrzeb pasa?erów i wymogów bezpiecze?stwa (tak?e podczas coraz cz??ciej og?aszanych ewakuacji – przykrego znamienia czasów) w realizowanej przez Pa?stwa inwestycji.

Ad. 2. Wielokrotnie podkre?lali?my, ?e komfort pasa?erów wymaga, aby perony 4-6 znalaz?y si? pod wspólnym zadaszeniem. Zwracamy uwag?, ?e w Polsce w ostatnich latach hale peronowe powsta?y m.in. w Katowicach i w Gliwicach. Czy pozna?ski oddzia? PKP PLK S.A. stanie na wysoko?ci zadania i wybuduje obiekt na miar? rangi dworca g?ównego w Poznaniu, obs?uguj?cego po Warszawie najwi?ksz? liczb? poci?gów na dob??

Ad. 3. Nawierzchnia peronów 1-3 nie spe?nia wymogów jako?ciowych dworca tej rangi co Pozna? G?ówny. Kostka betonowa jest nietrwa?a, nierówna, niewygodna w u?ytkowaniu oraz nieestetyczna. Zastosowane prymitywne meble peronowe oraz istniej?ca hala peronowa, a dok?adniej rzecz ujmuj?c, powsta?e nad przestrzeni? peronów 1-3 zadaszenie, tworz?ce swoist? bardzo ciemn? hal?, równie? nie spe?niaj? wymaga? obs?ugi pasa?erskiej. Po zaledwie kilku latach u?ytkowania kostka betonowa jest krzywa, brudna, w wielu miejscach perony si? zapadaj?, a p?yty kraw?dziowe s? ruchome. Remont oraz lifting jako?ciowy jest konieczno?ci?, o co postulujemy ju? od 2011 roku.

Pozna? G?ówny, drugi co do ruchu pasa?erskiego obiekt w kraju, potrzebuje rozwi?za? o najwy?szych standardach, spe?niaj?cych wymagania podró?nych. Musi te? by? gotowy na wyzwania przysz?o?ci, do których zalicza si? spodziewany wzrost ruchu, jaki b?dzie mia? miejsce w zwi?zku z rozwojem Pozna?skiej Kolei Metropolitalnej. Postulowane przez nas inwestycje, w tym poszerzenie tunelu 4-6, s? w tej perspektywie konieczno?ci?.

W zwi?zku z powy?szym zwracamy si? z pro?b? o uwzgl?dnienie potrzeb pasa?erów oraz wprowadzenie najwy?szych mo?liwych standardów obs?ugi pasa?erskiej na stacji Pozna? G?ówny.

Z wyrazami szacunku

Pawe? Sowa, prezes
Arkadiusz Borkowski, wiceprezes

 


1 komentarz

Perony Poznania Głównego – odpowiedź od PKP PLK | Inwestycje dla Poznania · 2 stycznia 2017 o 6.48

[…] pod koniec grudnia otrzymaliśmy list od PKP Polskich Linii Kolejowych, będący odpowiedzią na nasze pytania zadane w apelu z dn. 13 października 2016 r. odnośnie modernizacji stacji Poznań Główny. Postulowaliśmy w nim między innymi o poszerzenie […]

Możliwość komentowania została wyłączona.