List otwarty w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

Opublikowane przez IdP w dniu

Poznań, 10 grudnia 2007 r.

LIST OTWARTY

 

w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

 

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” wyraża swoją aprobatę dla projektu zmian Studium oraz wzywa Radnych Miasta Poznania do uchwalenia ww. dokumentu.

 

Poznań czeka bardzo długo na nowe Studium. Dłużej już czekać nie może i nie powinien. Brak tego dokumentu powoduje nieustanne konflikty oraz sprzyja rabunkowej gospodarce przestrzenią, która jest dobrem zbyt cennym, by ją niszczyć. Oznacza to również przypadkową zabudowę, zagrożenie dla terenów zielonych oraz stwarzanie okoliczności do działalności spekulacyjnej, wreszcie zahamowanie inwestycji, co może mieć katastrofalne skutki dla gospodarki miasta.

Nie można prowadzić dobrej polityki przestrzennej oraz kształtować ładu przestrzennego bez wyraźnych wytycznych rozwojowych, które wyznacza Studium.

Prezentowany projekt zmian Studium zawiera wiele cennych punktów, wśród których za najciekawsze należy wymienić:

nacisk na rozwój komunikacji publicznej (w szczególności budowa nowych linii tramwajowych oraz umożliwienie wykorzystania torów kolejowych na potrzeby komunikacji miejskiej)

budowę III Ramy, która odciąży centrum od ruchu samochodowego i ułatwi komunikację między dzielnicami miasta

zachowanie klinów zieleni i rozwój pozostałych terenów zielonych (cieszą szczególnie projekty utworzenia nowych parków)

czytelny podział przestrzeni z poszanowaniem historycznej struktury przestrzennej miasta

aktywizację terenów pod działalność gospodarczą (np. przy autostradzie), co przyciągnie do miasta inwestorów, wpływając na rozwój gospodarczy oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. Im więcej ofert pracy, tym są one atrakcyjniejsze zarobkowo. Dla mieszkańców oznacza to nowe perspektywy, przede wszystkim finansowe.

stworzenie możliwości do rozwoju zabudowy mieszkaniowej w granicach miasta, co może przyczynić się do powstrzymania negatywnego procesu wyludniania się Poznania, którego mieszkańcy coraz częściej osiedlają się poza jego granicami – ze względu m.in. na brak planów zagospodarowania umożliwiających im budowę domów na terenie naszego miasta!

Mniej mieszkańców w mieście oznacza mniej pieniędzy w budżecie, a co za tym idzie większe problemy dla każdego Poznaniaka i każdej Poznanianki w życiu codziennym!

Prace nad Studium trwały długo i co należy podkreślić – odbyły się zgodnie z literą prawa. Dotrzymano wszelkich wymogów nałożonych przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Każdy zainteresowany mógł wziąć udział w procesie planowania (złożyć wniosek, uwagi i zabrać głos w dyskusji publicznej). Cieszy również fakt przyjęcia wielu uwag mieszkańców w końcowej fazie prac.

Przyjęcie Studium nie zamyka ostatecznie tematyki kierunków rozwoju i polityki przestrzennej miasta. Wręcz przeciwnie. Dyskusja będzie mogła nabrać nowego kształtu. W naszej ocenie Poznań musi się zmierzyć z dwoma największymi problemami:

niewydolnością komunikacyjną (ratunkiem jest rozwój komunikacji publicznej oraz budowa dróg odciążających centrum)

wyludnianiem się miasta (temu zapobiec może stworzenie terenów rozwoju budownictwa mieszkaniowego w granicach administracyjnych oraz rewitalizacja centrum)

Mając szczególnie na uwadze potrzebę rewitalizacji, cieszą nas zawarte w projekcie Studium zapisy o rehabilitacji historycznych obszarów miasta (czyli de facto centrum): Śródki, Starego Miasta, Śródmieścia, Jeżyc, Wildy, Łazarza.

Poznań przed mistrzostwami Euro 2012, ma perspektywę kilku lat intensywnego rozwoju. Nie zmarnujmy jej brakiem podstawowego dokumentu w zakresie planowania. Nie fundujmy sobie konfliktów i chaosu przestrzennego. Wykorzystajmy czas tych kilku lat do zmierzenia się z problemami rozwojowymi naszego miasta!

Kategorie: Urbanistyka