Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Opublikowane przez IdP w dniu

Miesi?c temu opublikowali?my na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazuj?ce obecne preferencj? transportowe poznaniaków. Cho? to tylko projekcja powsta?a na bazie ankiet, to mimo wszystko do?? dobrze pokazuje które trasy i ci?gi komunikacyjne s? obecnie najpopularniejsze. Dzi? publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego ko?cz?cego obowi?zywanie Planu Transportowego Aglomeracji Pozna?skiej.

Materia? w za?o?eniach ma pokazywa? zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sie? komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakre?lone przez Plan. Co wi?cej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie s? nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów order tramadol online cash on delivery mo?na znale?? takie trasy jak do Toru Pozna? przez ?awic?, przed?u?enie PST do Lubonia, trasy wzd?u? III Ramy na odcinku raszy?skim, po??czenie przez ?eromskiego i Niestachowsk? z tras? Pi?tkowsk? czy nowy most tramwajowy na Warcie ??cz?cy ul. Winogrady z tras? do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obs?ugi komunikacyjnej Naramowic. Model zak?ada pod??czenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz po??czenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda ?ródka bez bezpo?redniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obs?ugiwane s? przez podsystem autobusów BRT.

Potoki pasa?erów dla tramwajów i autobusów razem:
2025_potok_dobowy_tramwaj&autobus

Potoki pasa?erów dla autobusów:
2025_potok_dobowy_autobus

Potoki pasa?erów dla tramwaju:
2025_potok_dobowy_tramwaj

Kategorie: Komunikacja