Najlepsza renowacja elewacji kamienicy w 2011 roku – konkurs (edycja trzecia)

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

Rozpoczynamy trzeci? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2011 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

 

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze ponad 6 tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

 

 

Jest to trzecia edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajduj? si? tutaj (2009) i tutaj (2010). Rok temu zwyci?sk?, najlepsz? renowacj? w wyniku g?osowania zosta?a kamienica na rogu ul. Wyspia?skiego 12 / Che?mo?skiego 23.

 

Dedykacja

Jest nam bardzo przykro, ?e w roku EURO 2012 ogromna ilo?? pozna?skich kamienic pad?a ofiar? bezpardonowego oszpecenia w postaci zas?oni?cia ca?ych fasad przez reklamy wielkoformatowe oraz zwi?zanych z tym faktem zniszcze? budynków w trakcie instalowania tych obrzydliwych banerów. To problem ogólnokrajowy, niestety ci?gle aktualny. 

Tegoroczn? edycj? dedykujemy pi?knym kamienicom Poznania, niszczonym przez tandet? i kicz reklamowy oraz chciwo?? nieetycznych reklamodawców i ich kontrahentów. Mamy nadziej?, ?e rosn?ca ?wiadomo?? spo?ecze?stwa doprowadzi w przysz?o?ci do eliminacji tego rodzaju karygodnych procesów.

 

Jak wiele remontuje si? w Poznaniu?

Jest nam bardzo przykro, ?e w roku EURO 2012 ogromna ilo?? pozna?skich kamienic pad?a ofiar? bezpardonowego oszpecenia w postaci zas?oni?cia ca?ych fasad przez reklamy wielkoformatowe oraz zwi?zanych z tym faktem zniszcze? budynków w trakcie instalowania tych obrzydliwych banerów. To problem ogólnokrajowy, niestety ci?gle aktualny.
Tegoroczn? edycj? dedykujemy pi?knym kamienicom Poznania, niszczonym przez tandet? i kicz reklamowy oraz chciwo?? nieetycznych reklamodawców i ich kontrahentów. Mamy nadziej?, ?e rosn?ca ?wiadomo?? spo?ecze?stwa doprowadzi w przysz?o?ci do eliminacji tego rodzaju karygodnych procesów.

W 2011 roku naliczyli?my 165 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. W 2010 r. by?o to 125 obiektów, a w 2009 r. – 90.

 

G?osowaniu podlegaj? wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (69 obiektów) oraz termomodernizacje (57 obiektów). Cieszy tak?e wiele efektownych renowacji budynków u?yteczno?ci publicznej, które w nabardziej widoczny i efektowny sposób wp?ywaj? na pejza? naszego miasta.


Kategoria g?ówna – renowacje kamienic

W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowion? kamienic? w naszym mie?cie, nad któr? prace zako?czono w 2011 roku. Spo?ród 69 renowacji wykonanych w ubieg?ym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybra?a najlepszych 15, na które mo?na odda? swój g?os.
Szczególn? uwag? przy ocenie remontów zwrócono na:
– wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze
– kolorystyk?
– jako?? wykonania robót
– „pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
– odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Termomodernizacje

Podobnie jak w zesz?ym roku przeprowadzone zostanie tak?e g?osowanie na najlepsz? termomodernizacj? w mie?cie. Jest to inny rodzaj robót rz?dz?cy si? innymi prawami, zmieniaj?cy cz?sto architektur? budynku, dlatego nale?y go rozpatrywa? w innych kategoriach. W tej kategorii spo?ród 57 zako?czonych w zesz?ym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybra?a 14 najlepszych, na które mo?na odda? swój g?os.

 

Nagrody

Inwestorzy –  zwyci?skich w g?osowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymaj? ufundowane przez firm? „Mieszkania w Kamienicach” grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wej?ciu do budynków. Dodatkowo ze wzgl?du na skal? i z?o?ono?? prac remontowych w realizacjach z 2011 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyró?nienia autorom szczególnie cennych renowacji.

Wa?ne has?a

Co oznacza MKZ? Jest to skrót oznaczaj?cy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, ?e Miejski Konserwator Zabytków uzna? renowacj? za wykonan? prawid?owo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy ka?dym z remontów znajduje si? symbol oznaczaj?cy rodzaj uwagi MKZ:
A
– prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówi?c krótko: „MKZ szczególnie poleca” 🙂 ,
B – prace wykonane prawid?owo z odbiorem konserwatorskim,
C – prace wykonane prawid?owo, bez odbioru konserwatorskiego,
X – prace wykonano ?le b?d? bez pozwolenia,
? – brak danych.

 

G?osowanie

Ka?dy kto chce wzi?? udzia? w plebiscycie, mo?e odda? swój g?os w dwóch sondach – na renowacj? i na termomodernizacj?, znajduj?cych si? na stronie Stowarzyszenia: www.idp.org.pl  (Renowacja elewacji, Termomodernizacja)
G?osowanie trwa do ko?ca pa?dziernika.

Zapraszamy do udzia?u!

Przewodnicz?cy komisji konkursowej Adam Adamczyk

 

Poni?ej znajduje si? lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2011 r. zosta?y poddane pracom remontowym z podzia?em na kategorie:

 

 

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *