Nazwy przystanków w okolicach Dworca – list do ZTM

Opublikowane przez IdP w dniu

W zwi?zku z propozycj? ZTM dotycz?c? zmiany nazw przystanków w obr?bie nowobudowanego Dworca PKP oraz Dworca Zachodniego przedstawiamy nasz? propozycj? dla nazw:

 

  • Dworzec PKS > nowa nazwa: Wierzbi?cice
  • Przystanki tramwajowe na ul. Matyi, na ul. Towarowej vis a vis Delty oraz przed wej?ciem do centrum handlowego > nowa nazwa: Towarowa
  • Dworzec Zachodni i Peron 7 > nowa nazwa: Dworzec Zachodni
  • Dworzec G?ówny PKP > nowa nazwa: Plac Dworcowy
  • Most Dworcowy > nowa nazwa: Most Dworcowy – Targi


Uzasadnienie:

Przystanek w ci?gu ul. Matyi nie powinien nosi? nazwy sugeruj?cej, ?e jest on jedynym przystankiem, z którego mo?na dosta? si? do Dworca G?ównego. Opini? nasz? motywujemy informacjami uzyskanymi od w?adz miasta jako uzasadnienie decyzji o niewyznaczeniu przej?cia naziemnego na wysoko?ci nowego przystanku, przez co droga z przystanku na dworzec zamiast 215 metrów w jednym poziomie wyniesie 450 metrów z “przeszkodami” w postaci schodów, wind i pochylni po drodze. Taka trasa jest do pokonania nawet, je?li pasa?er ma ju? zakupiony bilet i chce si? dosta? prosto na perony – na nie droga równie? prowadzi przez Dworzec G?ówny.

 

Wiceprezydent Poznania Pan Miros?aw Kruszy?ski w swojej odpowiedzi z dnia 17.06 br. na interpelacj? Pana Radnego Mariusza Wi?niewskiego napisa?, ?e ruch wokó? nowego przystanku nie b?dzie generowany jedynie przez dworzec kolejowy, ale tak?e przez dworzec autobusowy, centrum handlowe oraz okoliczne biurowce. Dalej czytamy, i? “przej?cie podziemne z przystanku umo?liwi obs?ug? terenów po obu stronach ul. Matyi, w tym tzw. Wolnych Torów i nie stanowi jedynie doj?cia do dworca. Ponadto do dworca kolejowego z przystanków tramwajowych istniej? nast?puj?ce mo?liwo?ci niezale?nych doj?? [wymienione 7 sposobów]”.


Zatem, propozycja ZTM stoi w ca?kowitej SPRZECZNO?CI ze wskazaniami wiceprezydenta miasta. Propozycja ZTM, gdyby wesz?a w ?ycie, sugerowa?aby wszystkim nieznaj?cym miasta przyjezdnym, ?e jest to G?ÓWNY przystanek prowadz?cy do dworca. Tymczasem wychodz?c z przej?cia podziemnego podró?ny zobaczy wej?cie do galerii handlowej i nie b?dzie potrafi? si? odnale?? w otaczaj?cej go przestrzeni. Zarazem nale?y doda?, ?e droga z Mostu Dworcowego b?dzie krótsza do nowego budynku dworca ni? z nowobudowanego przystanku. St?d nie znajdujemy uzasadnienia dla nazwy Dworzec G?ówny.

Kolejnym dezorientuj?cym pasa?erów elementem jest skrót “ZCK” – te trzy buy nolvadex litery nie mówi? nic nie tylko przyjezdnym, ale cz?sto nawet poznaniakom. Uwa?amy, i? nie ma potrzeby stosowania go tym bardziej, ?e powi?zania piesze mi?dzy ró?nymi ?rodkami transportu wokó? dworców przecz? podstawowemu znaczeniu czasownika “zintegrowa?”.

W zwi?zku z tym, ?e generalna zasada stosowana przez ZTM zak?ada nadawanie przystankom nazw od ulic bocznych, proponujemy aby przystanki tramwajowe w ci?gu ulicy Matyi mia?y nazw? “Towarowa”. Zarazem, tak samo powinien nazywa? si? przystanek tramwajowy vis a vis Delty oraz autobusowy przed wej?ciem do nowej galerii handlowej. S? to przystanki w?a?ciwie w obr?bie jednego skrzy?owania, a wi?c tworz? jeden w?ze?. (Zarazem przystanek Towarowa II móg?by zmieni? nazw? np. na Akademia Muzyczna). Zgodnie ze wspomnian? zasad? zgadzamy si? z propozycj? zmiany nazwy przystanku “Dworzec PKS” na “Wierzbi?cice”. 

W celu lepszego zorientowania si? przyjezdnych w mie?cie proponujemy tak?e do nazwy “Most Dworcowy” dodanie cz?onu “Targi”. Tak wi?c, nazwa przystanku brzmia?aby “Most Dworcowy – Targi”.

Dla p?tli autobusowej na placu przed starym dworcem proponujemy nazw? “Plac Dworcowy“, która podobnie jak “Most Dworcowy” b?dzie ?atwo kojarzona z dworcem kolejowym. 

Pragniemy zarazem zauwa?y?, ?e przystanki wokó? Dworca Zachodniego i s?u??ce jego obs?udze powinny stanowi? jeden w?ze?, podobnie jak przystanki wokó? Ronda ?ródka, czy Ronda Staro??ka. Fizyczna odleg?o?? pomi?dzy przystankiem na ul. G?ogowskiej a nowym przystankiem PST jest taka, jak odleg?o?? mi?dzy skrajnymi przystankami na typowym w??le przesiadkowym (Ronda ?ródka, Rataje, Staro??ka), nie powinien mie? znaczenia fakt, ?e tramwaj pokonuje odleg?o?? d?u?sz?. St?d proponujemy jedn? nazw? dla przystanku PST oraz na G?ogowskiej: “Dworzec Zachodni”.

Pragniemy tak?e zaznaczy?, ?e stworzenie w?z?ów “Towarowa” oraz “Dworzec Zachodni” ma tak?e znaczenie w kontek?cie wprowadzenia systemu PEKA. Za przystanki w ramach tego samego w?z?a pasa?er nie b?dzie p?aci? podwójnie. Zwa?aj?c na fakt, ?e obs?uguj? one to samo skrzy?owanie czy te? budynek Dworca Zachodniego nie widzimy uzasadnienia dla rozró?nienia nazw przystanków w ramach wspomnianych w?z?ów (a wi?c i podwójnej op?aty za przystanek). Zarazem dopuszczamy pozostawienie nazwy “Dworzec Zachodni PST” (zgodnie z istniej?c? tablic?), ale tylko w sytuacji gdy w systemie PEKA b?dzie on traktowany jako jeden w?ze? z obecnym przystankiem Dworzec Zachodni.

Kategorie: Komunikacja