Niebezpieczne działania ZDM – list do Radnych

Opublikowane przez IdP w dniu

Ciemna_uliczka

Szanowny Pan
Krzysztof Skrzypi?ski
Przewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego
Rady Miasta Poznania

Szanowny Panie Przewodnicz?cy,
z niepokojem przyj?li?my informacj? o planowanych ci?ciach wydatków na o?wietlenie uliczne przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu. Tak zwane „oszcz?dno?ci” maj? przynie?? 0,5 mln z?otych w skali roku kosztem jednak powa?nych utrudnie? dla mieszka?ców miasta. 

Ju? w chwili obecnej ?wiat?a zapalane s? bardzo pó?no, co sprawia ?e miasto tonie w mroku. Sytuacja ta naszym zdaniem jest wyj?tkowo niebezpieczna z wielu wzgl?dów. Przede wszystkim mowa tu o bezpiecze?stwie u?ytkowników dróg: pieszych, kierowców i rowerzystów. Nie do?? ?e pieszy nie widzi chodnika, to tak?e buy Propecia kierowca nie widzi pieszego wchodz?cego na drog? – równie? na pasach. Ograniczenie widoczno?ci spowodowane brakiem o?wietlenia jest powa?nym zagro?eniem dla ich zdrowia i ?ycia.

Równie istotna jest kwestia bezpiecze?stwa indywidualnego ka?dego z nas, przebywaj?cego o zmroku w przestrzeni miasta. Brak o?wietlenia wspiera sytuacje patologiczne – od drobnych rozbojów czy aktów wandalizmu po powa?ne przest?pstwa.

Dzia?ania Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu maj? znamiona braku odpowiedzialno?ci za zdrowie i ?ycie mieszka?ców Poznania o czym niniejszym informujemy Komisj? Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego. 

W zwi?zku z powy?szym uprzejmie prosimy o interwencj? i pomoc Komisji oraz Radnych.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder