OBYWATELSKI PROTEST KOMUNIKACYJNY

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

 

Jeste?my zbulwersowani wprowadzeniem przez ZTM wakacyjnego rozk?adu jazdy, który skutecznie utrudnia ?ycie pasa?erom i zniech?ca do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu.

 

Ze zgroz? przyj?li?my nieoficjalne plany dalszych zmian maj?cych na celu trwa?? degradacj? miejskiego systemu transportowego. Zmniejszenie cz?stotliwo?ci kursowania tramwajów, ograniczenie trwania godzin szczytu to prosta droga do parali?u komunikacyjnego miasta. To tak?e dzia?anie sprzeczne ze strategi? rozwoju miasta – ograniczaniem nadmiernego ruchu samochodowego na rzecz funkcjonowania szybkiej i sprawnej buy zovirax 400 mg komunikacji masowej.

 

Nie zgadzamy si? na w/w dzia?ania, wzywaj?c w zwi?zku z powy?szym do obywatelskiego protestu. Zach?camy do wysy?ania na adres skargi@ztm.poznan.pl swoich opinii, komentarzy i sprzeciwu wobec poczyna? ZTM. Pomocna mo?e by? poni?sza petycja.

 

Nie pozwólmy na degradacj? pozna?skiej komunikacji publicznej!

Z pozdrowieniami

 

Cz?onkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

PETYCJA DO WYS?ANIA NA ADRES ZTM POZNA?

PETYCJA DO WYS?ANIA NA ADRES ZTM POZNA?(*.doc)

 

 Kontakt: idp.poznan@gmail.com

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder