Ocal dworzec Poznań Główny przed tandetą!

Opublikowane przez IdP w dniu

Niechlujnie_wykonane_z_zastosowaniem_kiepskich_materiaw_perony_1-3_poznaskiego_dworca_gwnegoProsimy o udzia? w konsultacjach spo?ecznych w sprawie projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Na li?cie tej nie ma Poznania! To zadziwiaj?ce, ?e Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczy?o mo?liwo?? finansowania jakichkolwiek prac na stacji Pozna? G?ówny ze ?rodków bud?etowych. PKP Polskie Linie Kolejowe musz? wygospodarowa? na przebudow? peronów strony zachodniej (4-6) ?rodki w ramach w?asnej dzia?alno?ci, a tych nie ma za du?o, czyli przebudowy przynajmniej w tym roku nie b?dzie. Sytuacja jest o tyle dziwna, ?e wszystkie du?e stacje pasa?erskie s? przebudowywane przy wsparciu ?rodków publicznych. Tylko nie Pozna? G?ówny…

Oznacza to, ?e pozna?ski dworzec b?dzie straszy? mieszka?ców i przyjezdnych jako przestrze? nieprzyjazna i zdezintegrowana, “?wieci?” jako przyk?ad niegospodarno?ci i niechlujstwa. Z jednej strony nowe centrum handlowe, nowe gmachy dworców autobusowego i kolejowego, z drugiej za? ciemna “hala peronowa” zakrywaj?ca perony 1-3 wykonane z nietrwa?ej i nieestetycznej kostki betonowej, ba?agan placu przydworcowego otoczonego ze wszech stron ogromnymi reklamami i poprzecinanego barierkami, stare, nieprzebudowane perony 4-6 czy projektowana k?adka bez udogodnie? dla pasa?erów (brak schodów ruchomych).

Dlaczego w taki sposób traktuje si? drugi co do wielko?ci ruchu pasa?erskiego dworzec w?z?owy kraju? Nie rozumiemy tego i kategorycznie si? temu sprzeciwiamy!

Dlatego serdecznie prosimy o wsparcie i udzia? w konsultacjach w terminie najpó?niej do 11 lutego 2013. Wystarczy wys?a? e-mail z za??cznikiem, który przygotowali?my. Mo?na te? dopisa? swoj? w?asn? opini? w tre?ci maila lub w formularzu.

Polecamy artyku? przedstawiaj?cy ca?? spraw? szerzej na naszej stronie po?wi?conej dworcowi: www.jakipoznanglowny.pl

Poni?ej prezentujemy instrukcj? jak wzi?? udzia? w konsultacjach:

1. Pobierz dokument formularza (kliknij tutaj).

2. Wpisz swoje dane (wystarczy imi? i nazwisko oraz adres e-mail, Ministerstwo nie wymaga podawania adresu) a nast?pnie wy?lij maila z pobranym formularzem na adres: wpik@transport.gov.pl

 

PODSUMOWANIE postulatów zawartych w formularzu:

1) Modernizacja stacji Pozna? G?ówny – budowa zintegrowanego systemu dynamicznej buy augmentin informacji pasa?erskiej – koszt 10 mln z? – czas realizacji 2014 – 2015

Nale?y wyposa?y? ca?? stacj? w nowoczesny system informacyjny wzorem Warszawy Centralnej czy Krakowa G?ównego. Chodzi o to by nowe wy?wietlacze pojawi?y si? wsz?dzie, a nie tylko (jak obecnie) w nowym gmachu dworca (na peronach s? ci?gle stare).

-2) Modernizacja stacji Pozna? G?ówny – monta? systemu tablic, znaków oraz szyldów informacyjnych – koszt 0,1 mln z? – czas realizacji 2013

Nale?y porz?dnie oznakowa? teren stacji, by zapewni? pasa?erom pe?n? informacj? o dost?pnych us?ugach i udogodnieniach dworca. W chwili obecnej na peronach nie ma informacji jak dosta? si? do WC, gdzie znajduje si? komisariat policji lub SKO czy który budynek stacyjny (dworzec) jest otwarty 24h.

-3) Modernizacja stacji Pozna? G?ówny – wyko?czenie konstrukcji hali peronowej strony wschodniej w standardzie odpowiadaj?cym innym tego typu realizacjom w Polsce – koszt 10 mln z? – czas realizacji 2014

Hala peronowa pod parkingiem musi zosta? porz?dnie wyko?czona. Nie mo?e przypomina? ciemnej i wilgotnej piwnicy jak to wygl?da obecnie.

-4) Modernizacja stacji Pozna? G?ówny – przebudowa strony zachodniej stacji: perony, infrastruktura torowa, przej?cie podziemne oraz monta? schodów ruchomych na projektowan? k?adk? – koszt 50 mln z? – czas realizacji 2014 – 2015

Perony strony zachodniej musz? otrzyma? now? nawierzchni?, jednak tym razem porz?dn? i trwa?? (stanowczy sprzeciw wobec tandetnej i nietrwa?ej oraz niewygodnej w u?ytkowaniu kostki betonowej). Projektowana k?adka musi posiada? udogodnienia w postaci schodów ruchomych, ??cz?cych j? z peronami. To s? ?wiatowe standardy, domagamy si? ich zastosowania w drugim co do znaczenia w??le kolejowym 38-milionowego kraju.

Po spe?nieniu w/w postulatów ostatnim krokiem do unormowania sytuacji stacji Pozna? G?ówny b?dzie modernizacja peronów 1-3 (zast?pienie kostki betonowej trwa?ymi, estetycznymi oraz przyjaznymi dla pasa?erów materia?ami). Jednocze?nie nale?y uporz?dkowa? plac przydworcowy i wyremontowa? stary gmach.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder