Oświadczenie naramowickie

Opublikowane przez IdP w dniu

tramwajSzanowni Pa?stwo,

maj?c na wzgl?dzie wszystkie decyzje w?adz Poznania, a w szczególno?ci:
– zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wschodnich Naramowic z 13 stycznia 2004 r. oraz MPZP dla Nowej Naramowickiej z 26 sierpnia 2007 r.
– zapisy Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 18 stycznia 2008 r.

domagamy si? realizacji dwóch strategicznych inwestycji:
– budowy trasy tramwajowej z Naramowic do Garbar
– budowy ul. Nowej Naramowickiej.

W ostatnich miesi?cach w?adze miasta wycofuj? si? z wcze?niej przyj?tych ustale? i decyzji, które same proponowa?y i akceptowa?y. Torpedowany jest projekt tramwaju. Nowym pomys?em w?adz miasta okazuje si? tzw. szybki autobus. Z wypowiedzi przedstawicieli komitetu wyborczego obecnego prezydenta (p. radna Frankiewicz) buy vicodin 750 mg dowiadujemy si?, ?e jest to tylko „pretekst” do wy?udzenia pieni?dzy z UE na budow? drogi.

Dzia?ania te nosz? znamiona oszustwa oraz nara?aj? nas – mieszka?ców Poznania – na strat? unijnego dofinansowania. Oznacza to katastrof? komunikacyjn? dla Naramowic, czyli brak zarówno tramwaju, jak i drogi.

Tymczasem rozwi?zanie jest proste:
– budowa tramwaju za pieni?dze UE – z dofinansowaniem do 85%
– budowa drogi za pieni?dze samorz?du – istnieje mo?liwo?? wspó?pracy z deweloperami, którzy powinni partycypowa? w kosztach.

Mieszka?ców nie sta? na kolejne kilkana?cie lat stania w korkach, strat? czasu i pieni?dzy.

Z powa?aniem

Rada Osiedla Naramowice
Stowarzyszenie dla Naramowic
Stowarzyszenie Edukacja dla Naramowic
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
Stowarzyszenie Jasna Rola
Stowarzyszenie Projekt Pozna?
Stowarzyszenie Sarmacka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »