OSZCZĘDŹMY NAWET 10 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Opublikowane przez IdP w dniu

Towar

Gdy w roku 1968 przyst?piono do budowy ronda Kopernika, w?adze Miasta, aby w jak najmniejszym stopniu utrudni? dojazd mieszka?com do miejsc pracy czy nauki po?o?y?y dodatkowy tor, dzi?ki któremu tramwaje mog?y zjecha? przed budowanym rondem, omin?? plac budowy i swobodnie wróci? na ulic? Bukowsk?.

Dzi?, po 40 latach przyszed? czas na generalny remont tego najwi?kszego w Poznaniu w?z?a komunikacyjnego. W?adze Miasta podobnie jak w latach 70 XX w. wyznaczy?y objazdy, tym razem jednak ograniczono si? do istniej?cej siatki torowisk, bez tworzenia dodatkowych po??cze?. Wydawa?oby si?, ?e to decyzja s?uszna, bo po co budowa? dodatkowe tory na czas remontu? A jednak! Poni?ej udowodnimy, ?e jest wr?cz przeciwnie, a zaproponowane przez nas rozwi?zanie mo?e przynie?? wymierne korzy?ci i pos?u?y? jeszcze d?ugo po zako?czeniu prac.

Chodzi mianowicie o tramwaj w ul. Towarowej z nowym prawoskr?tem w ul. ?w. Marcin. Rezygnacja z ul. Towarowej jako alternatywy dla zamkni?tej Kaponiery ju? dawno wzbudzi?a nasze w?tpliwo?ci. Tym bardziej, ?e objazd sprawdzi? si? doskonale podczas remontu ul. Roosevelta. Koszty, które nale?a?oby ponie?? to wydatki na napraw? torowiska w ci?gu ul. Towarowej i po?o?enie krótkiego odcinka ok. 50 m torów umo?liwiaj?cych skr?t w prawo z ul. Towarowej w ul. ?w. Marcin. W sumie ok 4 500 000 z?.

Pochylaj?c si? nad tym projektem, skorzystali?my z danych ZTM i dokonali?my kalkulacji, która jasno pokazuje, ?e prawoskr?t z ul. Towarowej przyniesie oszcz?dno?ci pozwalaj?ce pokry? koszt ca?ej inwestycji i dodatkowo zmniejszy? istniej?c? w bud?ecie komunikacyjnym dziur?!

Miasto Pozna? rozlicza si? z MPK na podstawie przejechanych wozokilometrów. Koszt jednego kilometra przejechanego przez tramwaj to wg stawki z 2011 roku 16 z?.

Z prawoskr?tu w ul. Towarowej skorzysta? mog? trzy linie tramwajowe: 10, 11 i 14. Dla poszczególnych linii skrócenie trasy przez ul. Towarow? wynosi odpowiednio: dla nr 10 – 3,4km; dla nr 11 – 1,6km; dla nr 14 – 2,5km. Je?eli pomno?ymy te odleg?o?ci przez liczb? kursów w ci?gu dnia, a nast?pnie przez wysoko?? stawki wozokilometrów i okres trwania prac remontowych otrzymujemy kwot? rz?du nawet 10 mln z? i to przy za?o?eniu, ?e prace zako?cz? si? w terminie. Wnioskuj?c jednak po innych du?ych miejskich inwestycjach komunikacyjnych, z których praktycznie ?adna nie zosta?a wykonana w terminie, dokonali?my oblicze? uwzgl?dniaj?cych opó?nienie inwestycji o 5 miesi?cy – 11 680 000z? i o 10 miesi?cy 14 600 000z?.
Po odj?ciu kosztów inwestycji, w bud?ecie miasta zostaje zatem od 5,5 mln z? do nawet 10 mln z? oszcz?dno?ci! A nie jest to jedyna korzy??. Krótsza trasa to równie? krótszy czas przejazdu oraz mniejsze zu?ycie energii elektrycznej, o czym tak?e warto pami?ta?.

Dodatkowy atut to minimalne zmiany w przebiegach linii w stosunku do stanu buy prozac uk sprzed remontu oraz mo?liwo?? bezpo?redniego po??czenia ?ródki z ?azarzem. Przy odrobinie ch?ci, korzy?ci mo?na czerpa? równie? po zako?czeniu prac remontowych – wykorzystuj?c nowy prawoskr?t chocia?by w sytuacjach awaryjnych. Korekta przebiegu kilku linii pozwoli tak?e zapewni? bezpo?redni dojazd z ?w. Marcina do Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oraz inwestycji mieszkaniowo—o?wiatowo-biurowych powstaj?cych w ul. Towarowej. Przyczyniamy si? w ten sposób do odci??enia intensywnie eksploatowanej Kaponiery, poprawy komunikacji w Centrum Miasta oraz dzia?a? rewitalizacyjnych okolic ul. Towarowej oraz ?w. Marcina.

Podsumowuj?c, mamy do czynienia z inwestycj?, której realizacja mo?e przynie?? znaczne oszcz?dno?ci w bud?ecie, a przy okazji poprawi? czas przejazdu tramwajów. Dodatkowo zachowujemy przejrzysty uk?ad linii, niewiele ró?ni?cy si? od tego sprzed zamkni?cia Kaponiery. Przyczyniamy si? równie? do rewitalizacji ul. Towarowej.

W tej sytuacji zadziwiaj?ca wydaje si? decyzja miejskich w?adz o niezrealizowaniu proponowanej inwestycji ju? na etapie przygotowa? do przebudowy w?z?a Kaponiera. Pojawiaj? si? pytania czy ktokolwiek dokona? podobnych kalkulacji? Je?eli tak, to dlaczego pomys? porzucono?

Dlaczego miasto zamiast szuka? oszcz?dno?ci w aktualnych rozwi?zaniach komunikacyjnych, szuka ich w kieszeniach mieszka?ców? Nawet je?eli w?adze chc? traktowa? u?ytkowników jak zwyk?ych klientów to powinny pami?ta?, ?e klient ma mo?liwo?? wyboru i je?eli us?uga jest zbyt droga to jej nie kupi, o czym w bolesny sposób przekonujemy si? po realizacji nietrafionego pomys?u podwy?ek cen biletów.

Projekt zbudowania prawoskr?tu na ul. Towarowej zosta? przez stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania zg?oszony jako pomys? do bud?etu partycypacyjnego. Niestety komisja nie zakwalifikowa?a go nawet do pierwszej 20.

 

Od redakcji:

Materia? zosta? przygotowany przed publikacj? nowego projektu zmiany w uk?adach tras zaproponowanego przez ZTM. Projekt  zapowiada zmian? przebiegu, a? siedmiu tras tramwajowych w tym numeru 11 i 14. Jest to nast?pna rewolucja, która spowoduje kolejny chaos komunikacyjny. Przyk?adowo linia 11 zmieni diametralnie dotychczasow? tras? z  relacji pó?noc – po?udnie na wschód – zachód.

Pomimo powy?szych korekt  nasza propozycja pozostaje nadal aktualna. Objazd przez ul. Towarow? gwarantuje oszcz?dno?ci i du?? elastyczno?? uk?adu komunikacyjnego w centrum miasta. Dotychczas do oblicze? wykorzystali?my tylko trzy linie tramwajowe (10,11,14), które w sposób wystarczaj?cy uwidoczni?y mo?liw? skal? oszcz?dno?ci. W tym momencie nale?y podkre?li?, ?e projekt tramwaju w Towarowej mo?e obs?u?y? w sumie a? pi?? linii! Oprócz wymienionych wcze?niej 10;11 i 14 dodatkowo 5 i 8.

Ruch ZTM nie jest z?y, niestety mo?na go porówna? do histerycznego wylewania wody z ton?cej ?ódki. Pozostajemy na stanowisku, ?e lepiej ?ód? za?ata? i nie denerwowa? ju? wi?cej pasa?erów. Ich cierpliwo?? ma swoje granice.

Prawoskr?t i torowisko w Towarowej s? jedyn? recept? na parali? komunikacyjny centrum oraz ?ród?em oszcz?dno?ci, zw?aszcza w perspektywie NIEPLANOWANEGO wcze?niej remontu Mostu Uniwersyteckiego i niepewnych terminów zako?czenia prac na Kaponierze (ile z miejskich inwestycji w ostatnich latach zosta?a uko?czona na czas?). W roku kryzysu bud?etowego niegospodarno?ci? jest niewykorzystanie potencja?u Towarowej

 

obliczenia

 

10A

11A

14A

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder