PEKA – kolejne pytania

Opublikowane przez IdP w dniu

pekaW dniu 6 sierpnia 2014 roku wys?ali?my e-maila do Zarz?du Transportu Miejskiego, w którym zawarli?my pytania tak?e zg?aszane przez naszych sympatyków na stronie Stowarzyszenia na Facebooku. Poni?ej tre?? przes?anej wiadomo?ci.

Szanowni Pa?stwo,
w zwi?zku z wprowadzeniem karty PEKA, przekazujemy pytania na wa?ne kwestie, które dotycz? jej u?ytkowania:

1) Dlaczego do dnia wprowadzenia nowego systemu biletowego (1 lipca 2014 r.) ulotka dostarczana z nowo wydan? kart? PEKA zawiera?a informacje wy??cznie o funkcjonalno?ci karty p?atniczej (ePortmonetka)?

2) Czy nadal nowe karty PEKA wydawane s? wy??cznie z informacj? o funkcjonalno?ci ePortmonetki?

3) Czy Zarz?d zdaje sobie spraw?, ?e wydaj?c karty z ulotkami informuj?cymi wy??cznie o funkcji bankowej móg? wprowadzi? w b??d dziesi?tki tysi?cy mieszka?ców sugeruj?c, ?e funkcjonalno?ci ePortmonetki i tPortmonetki s? to?same?

4) Dlaczego Zarz?d zaprzesta? wspó?pracy z BZ WBK w zakresie wydawania kart w oddzia?ach banku?

5) Kiedy zaprzestano ww. wspó?pracy?

6) Dlaczego przed 1 lipca nie zorganizowano tymczasowych punktów sk?adania wniosków papierowych i wydawania kart PEKA?

7) Dlaczego na wy?wietlaczach czytników w pojazdach podczas logowania i wylogowania z systemu pojawia si? wy??cznie kwota transakcji, a nie ma informacji o liczbie przejechanych przystanków?

8) Czy mo?liwe jest wprowadzenie ww. funkcjonalno?ci?

9) Dlaczego podczas wylogowywania si? z systemu przy przesiadce (drugie i kolejne wyj?cie z pojazdu) czytnik nie podaje informacji o ??cznym koszcie podró?y?

10) Dlaczego na przystankach umieszczono informacje wy??cznie o koszcie przejazdu poszczególnych przystanków w ramach where can i buy lamisil solution tPortmonetki (tabela z uchwa?y) a nie zamieszczono przydatnej dla pasa?erów informacji o ??cznych kosztach przejazdu okre?lonej liczby przystanków (choinka z cenami)?

11) Dlaczego czynno?? zalogowania i wylogowania si? na czytniku trwa tak d?ugo (kilka sekund)?

12) Czy przy kupowaniu biletu dla kogo? i przesiadaniu si?, nale?y ponownie klika? N+?

13) Dlaczego Zarz?d przed 1 lipca w oficjalnych komunikatach podawa?, ?e zakupiony przez Internet bilet elektroniczny b?dzie móg? by? przetransferowany na kart? ju? po 30 minutach, a ostatecznie mo?liwe jest to dopiero po 2 godzinach?

14) Kiedy Zarz?d planuje wprowadzi? funkcj? Wirtualnego Monitora?

15) Czy planowane jest wdro?enie aplikacji mobilnej umo?liwiaj?cej: I) ?ledzenie pojazdów, II) szybkie do?adowanie, III) sprawdzenie konta, IV) planowanie podró?y?

16) Czy Zarz?d planuje udost?pni? kana? danych Wirtualnego Monitora niezale?nym podmiotom zajmuj?cym si? komercyjnie tworzeniem oprogramowania do planowania podró?y?

17) Dlaczego czytniki maj? s?abe “pole zasi?gu” i cz?sto nie wychwytuj? karty przez np. portfel?

18) Dlaczego wyp?ata ?rodków z konta tPortmonetki jest mo?liwa tylko przy jego likwidacji oraz dlaczego pobierana jest za to oplata manipulacyjna w wysoko?ci 10 z? (par. 5 pkt 12 Regulaminu korzystania z karty PEKA)?

19) Czy ww. zapis dotyczy równie? kart na okaziciela?

20) Czy planowana jest dystrybucja w kioskach kart na okaziciela?

Niniejsze pismo wys?ane jest w trybie ustawy o dost?pie do informacji publicznej. Prosimy o przes?anie odpowiedzi poczt? elektroniczn? na podany w stopce adres e-mail.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder