PEKA – pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez IdP w dniu

bimbyJeszcze w maju otrzymali?my od ZTM odpowiedzi na wys?ane przez nas 12 pyta? dotycz?ce wprowadzenia karty PEKA. Zarazem otrzymali?my te? odpowiedzi na pytania zadane podczas Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Ca?o?? preznetujemy Pa?stwu poni?ej i zach?camy do zapoznania si?. 

 

Pobierz PDF

Odpowiedzi na pytania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, z dnia 10 maja 2013 roku.

 1. Czy miasto jest w?a?cicielem ca?ego systemu? Kasowników, maszyny do produkcji kart itd.?

Tak. Miasto jest w?a?cicielem systemu oraz wszystkich jego komponentów.

 

 1. W kwocie w?a?ciwego projektu – jaka jest struktura kosztów?

 

 

Struktur? kosztów inwestycyjnych w projekcie PEKA przedstawia poni?sza tabela.

 

Nazwa kategorii

Koszt kwalifikowalny

Koszt niekwalifikowalny (VAT)

Koszt niekwalifikowalny (inny)

Warto?? brutto

Studium wykonalno?ci

63 440,00

0,00

0,00

63 440,00

Analizy ekonomiczne

52 860,00

8 510,00

0,00

61 370,00

Zakup systemu centralnego (oprogramowanie, laptopy, komputery, czytniki kart, serwery), systemu transportowego (3571 kasowników, 521 terminali kierowcy, 180 kasowników kierowcy, oprogramowanie, serwery, infrastruktura lokalnego centrum certyfikacyjnego, oprogramowanie klienckie), zakup 80 czytników kontrolerskich z drukark?, 360 czytników kart do kasowników kierowcy, 200 zaawansowanych czytników kart (terminali sprzeda?y) do punktów sprzeda?y us?ug w jednostkach samorz?dowych i publicznych, integracja systemu.

26 650 000,00

6 129 500,00

922 980,77

33 702 480,77

Zakup 500 000 kart elektronicznych

6 297 317,08

1 448 382,92

0,00

7 745 700,00

Opinie techniczne i ekspertyzy

195 467,48

44 957,52

0,00

240 425,00

Promocja i informacja (system identyfikacji wizualnej, materia?y promocyjne)

99 560,00

22 898,80

0,00

122 458,80

Promocja i informacja (kampania informacyjno-promocyjna)

247 000,00

56 810,00

0,00

303 810,00

Wyposa?enie stacjonarnych automatów biletowych w urz?dzenia do obs?ugi systemu PEKA wraz z integracj? z systemem PEKA

250 000,00

57 500,00

0,00

307 500,00

Dostosowanie parkomatów do wspó?pracy z kart? PEKA oraz integracja z systemem PEKA

1 530 000,00

351 900,00

0,00

1 881 900,00

Audyt zewn?trzny projektu

50 000,00

11 500,00

0,00

61 500,00

Zakup systemu wydawania i zarz?dzania certyfikatami podpisu elektronicznego niekwalifikowalnego

0,00

69 000,00

300 000,00

369 000,00

SUMA:

35 435 644,56

8 200 959,24

1 222 980,77

44 859 584,57

 1. Które gminy i którzy przewo?nicy maj? uczestniczy? w tym projekcie?

 

Listy intencyjne zosta?y zawarte z wszystkimi gminami powiatu pozna?skiego. Przygotowywane s? umowy z poszczególnymi gminami, które okre?la? b?d? m.in. funkcjonalno?ci jakie otrzymaj? gminy i ich przewo?nicy oraz koszty jakie b?d? ponosi? za eksploatacj? wykorzystywanej przez nie cz??ci systemu PEKA. Od zawarcia tej umowy b?dzie zale?a? ostateczny udzia? gminy w projekcie PEKA. Wyposa?enie i dost?p do systemu PEKA zostanie przekazany gminom, natomiast gminy b?d? mog?y go udost?pni? swoim przewo?nikom. Nie zak?ada si? zawierania umów w tych przypadkach z przewo?nikami gminnymi.

Z projektu PEKA praktycznie wy??czone b?d? gminy Pobiedziska, Kostrzyn, St?szew i Buk, poniewa? nie organizuj? one samodzielnie transportu zbiorowego. Nie zak?ada si? tak?e wyposa?ania pojazdów firmy Warbus, która ?wiadczy us?ugi przewozowe dla Gminy Murowana Go?lina, poniewa? umowa pomi?dzy gmin? a tym przewo?nikiem wygasa pod koniec 2014 r. Natomiast wst?pnie uzgodnione jest, ?e gmina organizuj?c kolejny przetarg na ?wiadczenie us?ug przewozowych, b?dzie wymaga?a wyposa?enia pojazdów w urz?dzenia systemu PEKA, dzi?ki czemu b?dzie tak?e mog?a uczestniczy? w projekcie.

Natomiast dla tych linii, które zosta?y przekazane do organizacji Miastu Pozna? w ramach porozumie? mi?dzygminnych, nie przewiduje si? zawierania odr?bnych umów z gminami na udzia? w projekcie PEKA, poniewa? linie te traktowane s? jak inne linie, które organizuje Miasto Pozna?. W tych przypadkach planuje si? zawieranie umów z operatorami, tj. MPK w Poznaniu, PT Translub, PUK Komorniki, KPA Kombus oraz ZKP Suchy Las. Koszty funkcjonowania systemu PEKA w gminach, z którymi Miasto Pozna? ma zawarte porozumienia mi?dzygminne b?d? rozliczane w ramach tzw. kosztów administracyjnych, b?d?cymi cz??ci? dotacji i pokrywaj?cymi wszystkie koszty organizacji transportu zbiorowego w tych gminach.

 

 1. Poniewa? jest to karta aglomeracyjna, czy przewidzieli Pa?stwo partycypacj?  w kosztach gmin o?ciennych?

Miasto Pozna? ponosi koszty inwestycyjne zwi?zane z wdro?eniem ca?ego Projektu, w tym koszty infrastruktury systemu centralnego i systemu transportowego.

Dofinansowanie UE si?ga 83,55% kosztów kwalifikowalnych.

Wszelkie prawa pozyskane przez Miasto Pozna? w ramach projektu PEKA do: sprz?tu, licencji na oprogramowanie, uzyskanych praw autorskich pozostaj? przy Mie?cie Pozna?.

Gminy, które wezm? udzia? w Projekcie ponosi? b?d? koszty operacyjne wynikaj?ce
z eksploatacji przekazanej cz??ci systemu w cz??ci proporcjonalnej do stopnia u?ytkowania Systemu przez konkretn? gmin?.

Umowy z gminami nie generuj? ?adnych dochodów po stronie Miasta.

 1. Ile ten system b?dzie kosztowa? rocznie?

 

Koszty eksploatacji systemu PEKA w skali roku wynios? ok. 1 500 000 z?.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e wdro?enie systemu spowoduje oszcz?dno?ci w wysoko?ci ponad 330 tysi?cy z? rocznie z tytu?u wygaszenia systemu KOMKarta, ok. 300 tysi?cy z? na badaniach statystyki przewozów oraz zapewni dodatkowe, liczone w mln z? przychody b?d?ce konsekwencj? wyeliminowania mo?liwo?ci fa?szerstw biletu okresowego.

 

 1. Gdzie znajduje si? system komputerowy, który b?dzie obs?ugiwa? to przedsi?wzi?cie i kto ma/b?dzie mia? do tego systemu dost?p.

 

System komputerowy ze wzgl?dów bezpiecze?stwa znajduje si? w specjalnie wyznaczonym
i zabezpieczonym pomieszczeniu.

Do serwerowni maj? dost?p tylko uprawnione osoby (administratorzy systemu).

 

 1. Czy poniesiemy równie? dodatkowe koszty – na przyk?ad na wymian? biletomatów?

W bud?ecie projektu uwzgl?dniono ?rodki na dostosowanie obecnych biletomatów do obs?ugi Karty PEKA. Rozwa?ana jest jednak opcja tzw. outsourcingu automatów biletowych, polegaj?ca na powierzeniu zewn?trznemu podmiotowi obs?ugi tego kana?u sprzeda?y (dostarczy on w?asne urz?dzenia oraz zapewni ich obs?ug? eksploatacyjn? i serwisow? w zamian za sprzeda? biletów komunikacji z okre?lonym upustem).

Jest to praktykowane z powodzeniem w wi?kszych miastach Polski tj. w Warszawie, Wroc?awiu i innych miastach.

 

 1. O systemie PEKA mówi si? od kilku lat. W tym czasie miasto kupowa?o biletomaty. Co z tymi biletomatami? Czy zostan? oddane na z?om?

 

Ze wzgl?du na ograniczone ?rodki bud?etowe ZTM planuje umo?liwi? uruchomienie sieci biletomatów firmie/firmom na zasadzie outsourcingu i stosowa? wobec tych firm zasad? upustu, którego warunki b?d? okre?lone. Równie? jednym z elementów umowy z firm? zewn?trzn? b?dzie propozycja przekazania w obs?ug? obecnej sieci biletomatów tej firmie.
Ze wzgl?du na to, ?e cz??? biletomatów jest ju? zu?yta i powinna zosta? wycofana z eksploatacji z uwagi na wysok? awaryjno?? i koszty serwisu, zaproponowana forma „przej?cia” biletomatów w obs?ug? b?dzie mia?a wp?yw na wysoko?? upustu.

 

 1. Ile kart ma by? wydanych, w jakim okresie, i w jaki sposób zostanie okre?lone zrealizowanie g?ównego parametru projektu?

Zgodnie z projektem mamy dokona? zakupu 500 tysi?cy kart elektronicznych.

Kluczowym parametrem (wska?nikiem rezultatu) projektu jest liczba u?ytkowników, czyli osób korzystaj?cych z systemu elektronicznych us?ug dla ludno?ci (licz? si? równie? studenci dysponuj?cy ELS zarejestrowan? w systemie PEKA).

W roku 2011 by?o to 14210 osób, w roku 2012 r. liczba mieszka?ców korzystaj?cych ze spersonalizowanej karty PEKA wynios?a 62928.

Na koniec maja br. zarejestrowali?my w systemie blisko 90 tysi?cy wniosków o wydanie karty PEKA. U?ytkowników powinno by? w sumie 400 tysi?cy. Powinni?my ich tylu zebra? do ko?ca 2015 roku.

 1. Jak b?dzie wygl?da? system wydawania kart?

 

Karty PEKA wydawane s? na bie??co od 30.09.2011 r.

Wniosek o wydanie karty mo?na z?o?y? przez stron? internetow? albo w jednym z punktów obs?ugi klienta ZTM obs?uguj?cych system PEKA. W okresie, kiedy zainteresowanie wymian? kart b?dzie najwi?ksze – uruchomimy dodatkowe punkty obs?ugi. Karty s? personalizowane w ZTM.

Proces wymiany dotychczasowych no?ników biletów okresowych KOMKarta na nowe Karty PEKA b?dzie przebiega? stopniowo. Od 15 maja br. ZTM wprowadzi? obowi?zkow? wymian? dla osób korzystaj?cych z biletów 6 miesi?cznych i d?u?szych.

Do ko?ca wrze?nia karty powinni wymieni? u?ytkownicy biletów 3 – miesi?cznych.

Jesieni? okre?limy termin obowi?zkowej wymiany kart dla osób, które tego do tej pory nie uczyni? oraz dla u?ytkowników najpopularniejszych biletów 30 dniowych.

 

 1. Czy karty PEKA b?d? wydawane bezp?atnie?

Tak, pierwsza imienna karta b?dzie wydawana bezp?atnie. Podobnie – je?eli ujawni? si? jakie? wady karty. Za wydanie duplikatu Karty wydanego w miejsce karty zagubionej, zniszczonej b?d? na skutek zmiany danych na karcie zostanie pobrana zwrotna kaucja. Obecnie wysoko?? kaucji wynosi 16 z?.

 

 1. Z jakiego bud?etu wyp?acane b?d? kaucje, pobrane wcze?niej przy wydawaniu KOMKart?

Wp?acane przez klientów przy odbiorze nowych KOMKart kaucje trafia?y na wyodr?bniony rachunek bankowy ZTM. Poniewa? s? to pieni?dze klientów, NIE TRAFIAJ? DO BUD?ETU MIASTA, lecz s? przechowywane na tym wyodr?bnionym rachunku. Z chwil? oddania (zwrotu) przez klienta KOMKarty, ?rodki te s? zwracane klientom. Natomiast je?eli klient np. zniszczy KOMKart?, to kwota kaucji staje si? dochodem miasta i zostaje przekazana na rachunek bud?etu miasta.

Nie mo?na wi?c mówi?, ?e kaucje s? wyp?acane z jakiegokolwiek bud?etu.

 

 1. Gdzie – w internecie – b?dzie mo?na obs?ugiwa? w?asne konto?

 

Za po?rednictwem portalu Internetowego – www.peka.poznan.pl – po zalogowaniu.

 

 

 1. Czy mo?na szybko przela? pieni?dze z w?asnego konta bankowego na konto PEKA, ?eby „zaraz” móc z tej karty korzysta??

 

Przelewy internetowe i mo?liwo?? zasilenia kart b?d? integraln? cz??ci? portalu WWW. Informacja o zasileniu karty b?dzie widoczna w systemie po potwierdzeniu transakcji przez operatora p?atno?ci internetowych.

Fizyczne zasilenie karty nast?pi w momencie kontaktu karty z dowolnym urz?dzeniem po oko?o kilkunastu minutach (np. biletomat stacjonarny, kasownik w poje?dzie).

 

 

 1. Kiedy b?d? weryfikowane uprawnienia do ulg?

 

Dokumenty uprawniaj?ce do ulg b?d? weryfikowane w Punktach Obs?ugi Klienta ZTM (obecnie to Punkty Sprzeda?y Biletów ZTM), po wdro?eniu II etapu, przed dokonaniem zakupu biletu. Data wa?no?ci uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezp?atnych b?dzie zapisywana na karcie PEKA.

Liczymy na to, ?e u?atwienia w korzystaniu z komunikacji przez osoby, którym przys?uguj? ulgi (np. uczniów, studentów, osoby niepe?nosprawne) oka?? si? jedn? z najistotniejszych zalet nowego systemu.

 

 1. Co ze studentami, którzy maj? sukcesywnie przed?u?ane legitymacje studenckie? Co z ich ulgami?

 

Zawarli?my porozumienie z Mi?dzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, na mocy którego karty ELS b?d? mia?y pe?ne funkcjonalno?ci komunikacyjne,     a informacje o przys?uguj?cych ulgach (czyli wynikaj?ce z przed?u?enia legitymacji) b?d? trafia?y bezpo?rednio z systemu ELS do systemu PEKA, czyli student nie b?dzie musia? praktycznie nic robi? (oprócz jednorazowego wniosku o adaptacj? karty i aktywacj? aplikacji w POK).

 

 1. Jak d?ugo trzeba czeka? na „migracj?” z karty ELS na kart? PEKA. Czy ta legitymacja b?dzie musia?a le?e? w ZTM?

Aktywacja karty ELS dla funkcji systemu PEKA nast?puje od r?ki, w trakcie nabywania pierwszego biletu w POK. Nie ma potrzeby sk?adania legitymacji w ZTM.

 

 1. Gdzie inni pasa?erowie, którym przys?uguj? ulgi, b?d? „przed?u?ali” ich wa?no?? (np. uczniowie szkó? ?rednich)?

 

W przypadku studentów dzia?a to sprawnie (dzi?ki po??czeniu systemów ELS i PEKA), uczniowie szkó? ?rednich b?d? okazywali przed?u?on? legitymacj? tylko na pocz?tku roku szkolnego, na przyk?ad przy okazji zakupu kolejnego biletu okresowego. Nie b?d? musieli posiada? legitymacji przy sobie, podczas podró?y.

 

 1. Co z seniorami, którym z racji wieku nale?? si? przejazdy darmowe? Czy te osoby musz? równie? uzyska? kart? PEKA?

System PEKA ma pomóc w ograniczeniu strat i da? realne korzy?ci finansowe wszystkim mieszka?com miasta (komunikacja miejska w wi?kszej cz??ci finansowana jest z bud?etu miasta).

Bardzo wa?ne, z punktu widzenia zarz?dzania komunikacj?, s? informacje o liczbie pasa?erów – równie? tych, którym przys?uguj? przejazdy darmowe.

Dlatego seniorów tak?e zach?camy do wyrobienia sobie karty PEKA i do zbli?ania jej przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu – by by?o to powszechne.

Zale?y nam na tym, by karta PEKA by?a jednocze?nie Kart? Seniora Miasta Poznania, daj?c? dost?p do dodatkowych us?ug i umo?liwiaj?c? nadanie okre?lonych przywilejów przez w?adze Miasta – specjalnie dla tej grupy wiekowej np. zni?ek za wst?p na obiekty sportowe i rekreacyjne, wydarzenia  kulturalne, itp. Jedna bezp?atna karta – do celów komunikacyjnych i do innych us?ug – b?dzie optymalnym rozwi?zaniem.

Na karcie b?d? zapisane uprawnienia do ulg (w tym do darmowych przejazdów komunikacj? miejsk?).

 

 1. Czy inne bilety zerowe b?d? musia?y by? – dla swojej wa?no?ci – aktywowane przy wchodzeniu i wychodzenia z pojazdów?

 

Z obowi?zku zbli?ania karty do kasownika przy wej?ciu i wyj?ciu (check in/check out) zwolnione b?d? wy??cznie osoby, dla których czynno?? ta by?aby znacznym utrudnieniem (np. niewidomi). Wszystkie pozosta?e osoby b?d? musia?y zbli?a? kart? zarówno przy wej?ciu, jak i przy wyj?ciu z pojazdu. Niesie to za sob? pozytywne skutki zarówno dla ogó?u mieszka?ców/pasa?erów komunikacji miejskiej, jak i dla konkretnych u?ytkowników.

Obowi?zek przyk?adania karty przy wej?ciu i wyj?ciu spowoduje:

– zmniejszenie skali nadu?y? (jazda bez biletu) poprzez powszechne w innych krajach zjawisko tzw. kontroli spo?ecznej, co poskutkuje zmniejszeniem strat z tego tytu?u, które obecnie szacuje si? na poziomie ok. 10 mln z? rocznie;

– lepsze dostosowywanie liczby pojazdów i wielko?ci pojazdów do liczby pasa?erów, co poskutkuje obni?eniem kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

 

 1. Dlaczego przy staraniu si? o kart? PEKA jest konieczno?? podawania tak szczegó?owych danych?

 

Sk?adaj?c wniosek o wydanie Karty PEKA nale?y poda?: imi? i nazwisko, PESEL, dat? urodzenia (w przypadku obcokrajowców), adres zamieszkania, nazw? i numer dokumentu to?samo?ci wraz z terminem wa?no?ci oraz nazw? organu wydaj?cego oraz opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu.

Administratorem bazy danych „Pozna?ska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna” zg?oszonej GIODO jest Gmina Miasta Pozna?. Identyczne dane s? gromadzone i przetwarzane w wielu wydzia?ach i jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania. ZTM dzia?aj?cy w imieniu i na rzecz Miasta Poznania zapewnia taki sam poziom ochrony jak na przyk?ad Wydzia? Spraw Obywatelskich czy Wydzia? Komunikacji Urz?du Miasta Poznania.

Karta PEKA ma by? czym? wi?cej ni? tylko no?nikiem informacji o zakupionych biletach. B?dzie pe?ni? tak?e rol? identyfikatora elektronicznego, u?atwiaj?cego korzystanie z ró?nego rodzaju us?ug miejskich (np. w bibliotekach, muzeach, obiektach sportowo-rekreacyjnych),
a jednocze?nie pozwoli uczestniczy? w programach lojalno?ciowych  prowadzonych przez te instytucje.

Karta PEKA jest te? no?nikiem informacji o ulgach. Ulgi b?d? weryfikowane jednorazowo podczas wizyty w punkcie obs?ugi klienta ZTM i dzi?ki zapisaniu informacji w postaci elektronicznej na karcie i w systemie,  nie b?dzie konieczno?ci posiadania przy sobie innego dokumentu uprawniaj?cego do ulgi.

W ka?dym z tych przypadków konieczne jest jednoznaczne zidentyfikowanie osoby u?ytkownika.

 

 

 

 

 

 1. Co, je?eli mieszkaniec nie b?dzie chcia? poda? swoich danych?

 

Podanie danych osobowych can you buy lasix at walmart jest dobrowolne, jednak niezb?dne w celu wydania oraz korzystania z imiennej Karty PEKA.

Mieszkaniec, który nie wyra?a zgody na podanie danych osobowych, mo?e korzysta? z pe?nej funkcjonalno?ci PEKA na kartach na okaziciela.

 

 

 1. Czy istnieje niebezpiecze?stwo skanowania danych osobowych, na przyk?ad przez kontrolera, w czasie kontroli.

 

Nie istnieje niebezpiecze?stwo skanowania danych osobowych.

System PEKA korzysta z najnowszych technologii zbli?eniowych. Podczas realizowania transakcji system wykorzystuje zaawansowane techniki bezpiecze?stwa i kryptografii  wymagane do wykonywania bezpiecznych transakcji w urz?dzeniach takich jak np. terminale p?atnicze czy czytniki kart stosowane w transporcie publicznym. Ka?de z takich urz?dze? wyposa?one jest w modu? SAM, który odpowiada za szyfrowanie danych oraz po??czenia mi?dzy kart?, a urz?dzeniem, które j? odczytuje. Wszelkie urz?dzenia, które nie posiadaj? modu?u SAM, mog? jedynie odczyta? numer UID karty, nie s? za? w stanie uzyska? dost?pu do jakichkolwiek innych danych. Numer UID powi?zany jest z okre?lonym kontem klienta w Systemie PEKA. Dzi?ki temu ka?da transakcja wykonana za pomoc? karty logowana jest w Systemie.

Portal internetowy udost?pniony klientom zosta? zbudowany z wykorzystaniem bezpiecznego ??cza. Wszystkie informacje przesy?ane w sekcji dla zalogowanych, a tak?e na samej stronie logowania s? szyfrowane w sposób uniemo?liwiaj?cy podpatrzenie tych?e informacji. Dane osobowe klientów nie s? mo?liwe do odczytania w inny sposób, ni? zalogowanie si? za pomoc? ustalonego przez siebie has?a dost?powego.

System spe?nia najnowocze?niejsze standardy bezpiecze?stwa w tym zabezpieczenia przed wyprowadzeniem danych osobowych „na zewn?trz”. Kontroler za pomoc? specjalnego terminala sprawdza wa?no?? i rodzaj biletu zapisanego na karcie.

 

 1. Co b?dzie obs?ugiwa?o karty PEKA, które maj? s?u?y? równie? w miejskich instytucjach (np. w teatrach czy na basenie)?

 

Dla tego rodzaju p?atno?ci zastosowanie ma bankowa aplikacja p?atnicza. Instytucje,
o których mowa b?d? wyposa?one w zbli?eniowe terminale p?atnicze, podobnie jak to ma ju? miejsce w cz??ci punktów handlowo-us?ugowych.

Do obs?ugi systemu lojalno?ciowego w instytucjach miejskich zakupiono odpowiednie urz?dzenia, tzw. terminale identyfikacji klienta. To samo urz?dzenie mo?na wykorzysta? jako punkt styku programu lojalno?ciowego, ale równie? jako urz?dzenie do zakupu biletów.

 

 1. Czy d?u?szy okres przej?ciowy jest dobrym rozwi?zaniem? Rezultat mo?e by? taki, ?e do nowego systemu wszyscy zaczn? si? wdra?a? dopiero na samym ko?cu, a przez roku i tak nikt nie b?dzie robi? nic w tym kierunku, ?eby przystosowa? si? do PEKA.

 

Korzy?ci dla mieszka?ców wynikaj?ce z walorów nowego systemu b?d? istotn? motywacj?, aby zacz?? korzysta? z zalet systemu PEKA jak najwcze?niej.

 

 1. Czy ceny biletów w zwi?zku z wprowadzeniem PEKA wzrosn??

Nie ma zwi?zku mi?dzy wdro?eniem systemu PEKA a cenami biletów.

Wprowadzenie systemu PEKA w 2014 roku umo?liwia zdefiniowanie w systemie nowych rodzajów biletów a ich ceny skalkulowano tak, aby odpowiada?y wysoko?ciom cen zawartym w obowi?zuj?cej Uchwale Rady Miasta z marca 2012 r.

Osoby przyjezdne, które nie b?d? dysponowa?y kart? PEKA b?d? korzysta? z Papierowej Karty Jednorazowej, której wy?sza cena wynika z wy?szych kosztów produkcji.

 

 1. Czy dla mieszka?ców Poznania przewidziano specjalne propozycje cen biletów – czy b?d? preferencje dla osób p?ac?cych podatki w Poznaniu?

Kwestia przyznania ulgi tylko ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub op?acania podatków wymaga przeprowadzenia analizy formalno-prawnej.

Nie zak?adamy na razie wprowadzania specjalnych ulg zale?nych tylko od miejsca zamieszkania lub miejsca op?acania podatków.

Obecnie planujemy jedynie modyfikacj? cz??ci ju? obowi?zuj?cych ulg, tak by przys?ugiwa?y osobom ze wzgl?du na ich przynale?no?? do okre?lonej grupy (np. uczniowie, emeryci)
w po??czeniu z miejscem zamieszkania w Poznaniu lub jednej z gmin, które podpisa?y porozumienie mi?dzygminne z Poznaniem. Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie by wprowadzi? dowoln? ulg? dla dowolnej grupy. System umo?liwia definiowanie grup u?ytkowników i wprowadzenie dla nich dowolnych ulg i preferencji w op?atach.

 

 1. Co oznacza poj?cie „odp?atno?? za 14 dni oraz dop?ata za kolejne dni”?

 

Chodzi o to, ?eby pasa?erom da? wi?ksz? swobod? w ustalaniu d?ugo?ci biletu okresowego.

Oznacza to, ?e klient b?dzie móg? kupi? bilet na dowolny okres od 14 do 366 dni i nie b?dzie ju? ograniczony ramami, które narzuca dotychczasowy system taryfowy.

 

 1. Czy koszt biletu, samodzielnie ustalonego przez pasa?era na okres 30 dni, b?dzie taki sam jak koszt dotychczasowego biletu 30-dniowego?

 

Tak. Propozycje nowych taryf bezpo?rednio nawi?zuj? do dotychczasowych proporcji mi?dzy cenami biletów okresowych. Wprowadzenie systemu PEKA, samo w sobie, nie b?dzie wi?za?o si? ze zwi?kszeniem kosztu przejazdów, da natomiast pasa?erom wi?ksz? swobod? kszta?towania swojego biletu.

 

 1. Czy posiadacze tzw. „sieciówek” równie? b?d? musieli zbli?a? karty przy wej?ciu i wyj?ciu?

 

Tak, posiadacze biletów okresowych b?d? zbli?ali karty do kasownika przy wej?ciu i przy wyj?ciu. Takie rozwi?zanie jest standardem ?wiatowym, z powodzeniem stosuj? je na ?wiecie ró?ne mniejsze i wi?ksze miasta.

 

Chcemy, ?eby komunikacja w Poznaniu i aglomeracji by?a sprawniejsza, punktualniejsza      
i ta?sza. Mo?emy to zrobi?, bo system PEKA da mo?liwo?? dopasowania transportu zbiorowego do potrzeb mieszka?ców, ale tylko i wy??cznie, kiedy wykorzystamy jego mo?liwo?ci. Stanie si? tak przez przystawianie karty do kasownika podczas wchodzenia              i wychodzenia do pojazdu. Uzyskamy wówczas pe?ny, realny obraz tego jak dzia?a komunikacja.

W ten sposób pasa?erowie sami b?d? wp?ywa? na wy?szy standard komunikacji
i maksymalne uszczelnienie systemu biletowego. Bardzo ostro?nie szacujemy, ?e z tytu?u przejazdów „na gap?” miasto traci rocznie oko?o 10 mln z?. Nie chcemy, ?eby uczciwi pasa?erowie p?acili za „gapowiczów”.  W momencie kiedy wszyscy b?d? przyk?ada? PEK? do kasownika, ka?dy, kto tego nie zrobi, sam b?dzie sygnalizowa?, ?e nie posiada biletu.

Maj?c dok?adne dane, wiedz?c jakie jest nape?nienie pojazdów na poszczególnych liniach mo?na je dopasowa? do potrzeb pasa?erów. Mo?na wyeliminowa? tzw. „wo?enie powietrza”, a poprawi? komunikacj? tam, gdzie jest to konieczne i wynika z danych zebranych dzi?ki systemowi PEKA.

 

 1. Czy urz?dzenia do odbijania kart b?d? przy ka?dych drzwiach w poje?dzie?

 

Tak, przy drzwiach ?rodkowych b?d? znajdowa?y si? dwa kasowniki, przy pierwszych i ostatnich – po jednym.

 

 1. Jaki b?dzie za?o?ony czas „przesiadki”, czyli czas pomi?dzy jedn? podró?? a drug??

 

Pierwotnie za?o?yli?my, ?e czas przesiadki to b?dzie 5 minut, ale jest to parametr swobodnie definiowany w systemie. Chcemy, aby ten element zosta? poddany dyskusji podczas konsultacji spo?ecznych.

 1. Sk?d czytnik b?dzie wiedzia?, w którym miejscu jeste?my (na jakim przystanku)?

Kasownik pobiera informacj? z komputera pok?adowego zainstalowanego w autobusie czy tramwaju. System ten b?dzie dzia?a? w oparciu o lokalizacj? GPS i rozk?ady jazdy.

 

 

 1. Czy dyrektor ZTM albo prezydent miasta b?d? mieli dost?p do danych o podró?ach poszczególnych pasa?erów.

 

Nie b?dzie mo?liwe „?ledzenia” podró?y indywidualnych osób. Analizowane b?d? wy??cznie informacje o grupach pasa?erów (ilo?ci, zape?nieniu pojazdów, popularno?ci linii itd.). Bazy danych i standardy podlegaj? nadzorowi GIODO oraz surowym procedurom reguluj?cym kwestie ochrony danych osobowych.

 

 1. Jak mo?na zmobilizowa? pasa?era, ?eby wylogowywa? si? podczas wychodzenia  z pojazdu. Czy jest na to jaki? pomys?.

 

B?dziemy rekomendowa? wdro?enie systemu zach?t cenowych poprzez zró?nicowanie cen: dla zbli?aj?cych karty– rabat w cenie, dla niezbli?aj?cych karty nie b?dzie rabatu.

Planujemy równie? wdro?enie programu lojalno?ciowego promuj?cego zbli?anie kart do kasowników.

Takie dzia?ania pasa?erów b?dziemy premiowali pewn? liczb? punktów, wymienianych na rabaty przy zakupie kolejnych biletów albo inne dodatkowe us?ugi.

System lojalno?ciowy mo?e by? w kolejnym kroku wzbogacony rabatami w innych miejskich jednostkach, takich jak Zoo, Termy Malta?skie, o?rodki sportu i rekreacji, muzea, teatry itd.

Nasze konkretne za?o?enia poddamy pod dyskusj? podczas konsultacji spo?ecznych
i wypracujemy wersj? ostateczn? programu lojalno?ciowego uwzgl?dniaj?cego potrzeby
i pomys?y pasa?erów.

W celu zmobilizowania pasa?erów do aktywacji przejazdów przy wej?ciu i wyj?ciu, ZTM opracuje kampani? informacyjn? przedstawiaj?c korzy?ci jakie osi?gn? wszystkie strony dzi?ki stosowaniu systemu rejestracji.

 1. Co si? stanie, je?eli osoba posiadaj?ca na tPortmonetce kwot? niezb?dn? do przejechania trzech przystanków, przejedzie wi?cej przystanków?

 

Je?eli ko?cz? si? pieni?dze, kasownik informuje o nazwie ostatniego przystanku, do którego mo?e jecha? pasa?er z zastosowaniem sygna?u d?wi?kowego oraz wizualnego.

Dodatkowo kasowniki maj? funkcj? informacyjn?, mo?na wi?c b?dzie sprawdzi? ile zosta?o na koncie.

Osoba, która mimo podanej przez kasownik informacji b?dzie kontynuowa?a podró? poza wyznaczony przystanek, b?dzie traktowana jak osoba bez biletu i w przypadku kontroli biletów zostanie ukarana op?at? dodatkow?. Jest to taka sama sytuacja jak dzisiaj, gdy pasa?erowi ko?czy si? wa?no?? biletu czasowego, z t? ró?nic?, ?e w systemie PEKA kasownik zwróci uwag? pasa?erowi na problem ko?cz?cych si? ?rodków na karcie PEKA a obecnie pasa?er zdany jest tylko na pilnowanie czasu przez siebie.

 

 1. W jaki sposób b?dzie mo?na zap?aci? za inn? osob??

 

Po zalogowaniu si? w poje?dzie b?dzie trzeba wybra? opcj? „op?ata za innego pasa?era”,        a nast?pnie okre?li? typ biletu (np. bilet ulgowy dla dziecka podró?uj?cego z rodzicem)

 

 

 1. P?acimy za innego pasa?era – czy mo?emy wylogowa? si? w innym momencie ni? ta osoba, za któr? zap?acili?my? Chodzi o sytuacj?, gdy np. kolega wysiada trzy przystanki wcze?niej…

Wspó?pasa?er mo?e wysi??? wcze?niej lub na tym samym przystanku co osoba op?acaj?ca jego przejazd.

Zak?adamy, ?e mo?liwo?? dokonania p?atno?ci za dodatkow? osob? przeznaczona jest dla osób podró?uj?cych wspólnie. W systemie nie ma opcji wylogowania wcze?niej wspó?pasa?era. Op?ata jest taka sama dla dwóch osób, czyli niezale?nie czy jeden z nich wyjdzie wcze?niej, system ?ci?gnie op?at? dopiero po check-out wykonanym przez u?ytkownika karty PEKA.

W opisanej sytuacji, aby rozliczy? w?a?ciwie przejazd za wspó?pasa?era, klient w momencie wysiadania wspó?pasa?era, któremu zakupi? bilet, powinien wykona? operacj? CHECK-OUT i ponownie CHECK IN  (bez opuszczania pojazdu). Zmie?ci si? wtedy w maksymalnym czasie transferu i dalej pojedzie ze stawk? degresywn?.

 

 

 1. Czy pozostan? bilety jednorazowe?

 

Tak, pozostan?.

Przy czym osoby, które nie b?d? chcia?y korzysta? z systemu PEKA i b?d? chcia?y nadal regulowa? nale?no?? np. gotówk?, musz? liczy? si? z tym, ?e bilet jednorazowy b?dzie nieco dro?szy. Tak w?a?nie jest w miastach europejskich, gdzie podobny system ju? dzia?a. Pasa?erowie, którzy b?d? mieli swoj? kart? PEKA i b?d? korzystali z funkcji t-Portmonetki – zap?ac? za liczb? przystanków i b?dzie to korzystniejsze rozwi?zanie ni? dot?d.

 

 1. Czy istnieje mo?liwo??, ?eby bilety jednorazowe kupowane w pojazdach by?y biletami przystankowymi?

 

Nie b?dzie biletów przystankowych papierowych. Funkcja „przystankowo?ci” b?dzie dost?pna wy??cznie posiadaczom kart PEKA.

 

 1. Co b?dzie w sprzeda?y w kioskach – bilety nowego, czy starego typu?

 

Po ca?kowitym wdro?eniu systemu PEKA w sprzeda?y b?d? tylko bilety nowego typu.

 

 1. W ilu punktach w tej chwili prowadzona jest sprzeda? tradycyjnych biletów i jak to mo?na porówna? do wariantu docelowego PEKA?

ZTM prowadzi obecnie 10 punktów obs?ugi klienta z pe?nym asortymentem biletów i obs?ug? kart elektronicznych. Dodatkowo bilety okresowe s? kupowane i przed?u?ane w sieci 14 kiosków Ruchu oraz 50 stacjonarnych automatów biletowych. Sprzeda? biletów jednorazowych prowadzona jest równie? przez sie? 240 szt. mobilnych automatów w pojazdach. W tej chwili mamy ponad 1000 punktów sprzeda?y biletów jednorazowych i tam b?d? dost?pne papierowe karty jednorazowe (z chipem).

Obs?uga t-portmonetki na karcie PEKA oraz biletów okresowych zostanie zapewniona przez

dotychczasowe punkty ZTM. Dodatkowo, sie? dystrybucji biletów zostanie rozszerzona z 14 do 80 punktów zlokalizowanych na terenie ca?ej aglomeracji oraz sie? biletomatów stacjonarnych (mo?liwe zwi?kszenie liczby poprzez outsourcing). Sprzeda? biletów jednorazowych zostanie utrzymana w automatach mobilnych oraz poprzez p?atno?ci za pomoc? telefonu komórkowego.

Dodatkowym i bardzo istotnym udogodnieniem dla pasa?erów w systemie PEKA b?dzie mo?liwo?? zakupu biletów okresowych i do?adowanie t-portmonetki on-line za po?rednictwem portalu internetowego.

 

 1. Czego maj? dotyczy? konsultacje spo?eczne, gdzie i kiedy si? odb?d??

 

Konsultacje organizowane s? wspólnie z Biurem Prezydenta.

Rozpoczn? si? od konsultacji-warsztatów ze  studentami Uniwersytetu Ekonomicznego, kolejne dyskusje odbywa? si? b?d? w ramach spotka? organizowanych przez Biuro Prezydenta. ZTM w ka?dym z tych przypadków zapewnia odpowiednie wsparcie merytoryczne.  Konsultacje rozpoczn? si? w czerwcu.

Pierwszym ze spotka? b?d? konsultacje ze ?rodowiskiem akademickim, które odb?d? si? 17 czerwca br. w Sali Bia?ej UMP o godzinie 17.

W tym celu zaprosili?my przedstawicieli M?odzie?owej Rady Konsultacyjnej Miasta Poznania oraz Studenckiej Rady Miasta Poznania.

 

Tematy do konsultacji (w zale?no?ci od docelowej grupy):

 1. System taryfowy (przystankowy ver czasowy).
 2. Ulgi (zapis na karcie ver dokumenty „przy sobie”).
 3. Program lojalno?ciowy.
 4. Promowanie i sposób wdra?ania procedury check in – check out (zbli?anie karty do kasownika przy wej?ciu i wyj?ciu).
 5. Karta Seniora Miasta Poznania.
 6. System zach?t cenowych dla pasa?erów regularnie kupuj?cych bilety okresowe.
 7. System rabatów realizowanych w jednostkach innych ni? transport.
 8. Kreowanie obywatelskiej postawy polegaj?cej na promowaniu uczciwego op?acania przejazdów.
 9. Czas przesiadki – pozwalaj?cy na zachowanie ci?g?o?ci podró?y i korzystanie z taryfy degresywnej.

 1. Czy konto bankowe i tPortmonetka to dwie niezale?ne rzeczy?

 

Tak. To dwie ró?ne, nie powi?zane ze sob? funkcjonalno?ci karty.

Portmonetka p?atnicza to aplikacja bankowa typu pre-paid. Za jej obs?ug? odpowiada Bank.

Portmonetka transportowa obs?ugiwana jest przez ZTM i s?u?y? b?dzie do op?acania przejazdów komunikacj? miejsk? w systemie przystankowym oraz do uiszczania odp?atno?ci w Strefie P?atnego Parkowania.

 

 1. Kto b?dzie ?wiadczy? us?ugi bankowe i jak? b?dzie pobiera? za to op?at??

 

Pierwsze 150 tys. kart w zakresie funkcjonalno?ci p?atniczej obs?uguje Bank Zachodni WBK S.A. Aplikacja bankowa typu prepaid zosta?a wydana we wspó?pracy z organizacj? MasterCard w technologii PayPass umo?liwiaj?cej dokonywanie transakcji bezstykowych w punktach handlowo-us?ugowych.

Wi?cej informacji na temat tej technologii mo?na uzyska? na stronach www.paypass.com, www.paypass.pl

Obs?ug? kolejnych kart zapewni bank (lub banki) wybrany w przetargu nieograniczonym na dostaw? kart.

Nale?y podkre?li?, ?e konto bankowe zwi?zane z kart? jest rachunkiem technicznym i nie wi??e si? z konieczno?ci? posiadania imiennego rachunku bankowego. U?ytkownik karty PEKA jest dla banku u?ytkownikiem anonimowym – ZTM nie przekazuje bankowi danych osobowych u?ytkowników systemu PEKA.

Rejestracja w systemie bankowym nie jest wymagana, ale mo?na tego dokona? za po?rednictwem serwisu www.prepaid.bzwbk.pl Po zarejestrowaniu mo?na sprawdzi? saldo, przegl?da? histori? operacji, zmieni? dane oraz numer PIN.

Korzystanie z aplikacji bankowej jest dobrowolne, a op?aty za us?ugi bankowe s? zgodne        z Taryf? op?at i prowizji banku. Z tytu?u aktywacji i dokonywania transakcji bezgotówkowych u?ytkownik nie ponosi ?adnych kosztów.

 

 1. Czy na karcie b?d? logotypy banków?

Na karcie musi by? umieszczone logo organizacji p?atniczej, obs?uguj?cej transakcje bankowe oraz banku, który wyda? kart?.

Dla puli 150 tysi?cy kart zakupionej w I etapie jest to MasterCard i BZWBK.

 

 1. Co stanie si? w przypadku, gdy kolejne przetargi na karty wygra inna firma? Czy wtedy karty te b?d? kompatybilne?

 

W opisie przedmiotu zamówienia planowanego przetargu uj?to szczegó?owe wymagania techniczne, dotycz?ce m.in. j?zyka programowania oraz specyfikacji  technicznej karty. Ka?da karta, która spe?ni wymagania techniczne opisane w dokumentacji przetargowej, b?dzie mog?a wspó?pracowa? z systemem PEKA.

 

 1. Czy parkomaty przystosowane s? do p?atno?ci Kartami PEKA? A je?eli nie – to ile b?dzie kosztowa?o to dostosowanie?

 

Parkomaty b?d? dostosowane do obs?ugi p?atno?ci Kart? PEKA. W pierwszej kolejno?ci do potrzeb systemu PEKA dostosowane b?dzie 168 maszyn zainstalowanych w Strefie P?atnego Parkowania na Je?ycach, nast?pnie w pozosta?ej cz??ci miasta.

W bud?ecie projektu PEKA jest na to zadanie wydzielona kwota 1 530 000 z? netto.

 

 1. Czy po wprowadzeniu systemu PEKA zostanie utrzymana mo?liwo?? op?acania nale?no?ci za parkowanie gotówk??

 

Tak. Za parkowanie w parkomatach b?dzie mo?na p?aci? – jak dot?d – gotówk?, z wykorzystaniem p?atno?ci mobilnych albo za pomoc? karty PEKA.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder