PEKA – kolejne pytania do ZTM

Opublikowane przez IdP w dniu

stary_biletomatPoniewa? chcemy wzi?? udzia? w konsultacjach dotycz?cych systemu PEKA maj?c pe?ne rozeznanie tematu, kierujemy do ZTM kolejn? seri? pyta? dotycz?cych PEKI. Zarazem poprosili?my, aby, je?li dana decyzja nie le?y w gesti ZTM, urz?dnicy podali rekomendowane przez siebie zalecenie (np. w temacie wysoko?ci kar). Zapraszamy do zapoznania si? z pytaniami i czekamy na odpowiedzi. 

 

1. Czy system b?dzie liczy? przesiadki (wed?ug ustalonego czasu umo?liwiaj?cego przesiadk?/kontynuacj? podró?y) tylko dla tego samego (fizycznie) przystanku, grupy przystanków o tej samej nazwie (np. Rondo Rataje) czy te? przesiadka b?dzie tylko kwesti? czasu a nie przystanku?
2. Czy b?dzie zró?nicowanie w cenie przejazdu przystanków w strefach A, B i C przy korzystaniu z przejazdów w ramach PEKI? 
3. Czy b?dzie zró?nicowanie w cenie przejazdu przystanków w strefach A, B i C dla osób nie posiadaj?cych karty PEKA?
4. Czy na PECE mo?na b?dzie mie? jednocze?nie np. bilet d?ugookresowy (liniówk?)+ kwot? PLN na przejazdy 1-razowe poza tym biletem? 
5. Czy wysiadaj?c z pojazdu b?d? móg? si? „odpika?” przed zatrzymaniem pojazdu i otworzeniem drzwi? 
6. W jaki sposób system GPS b?dzie lokalizowa? przystanek? Tzn, je?li jestem mi?dzy przystankiem A i B, kiedy lokalizacja zmieni si? z A na B?
7. Czy by?y przeprowadzone jakiekolwiek symulacje dotycz?ce wsiadania i wysiadania pasa?erów, którzy musz? odbija? kart? PEKA? Tzn. ile trwa wymiana np. 20 pasa?erów a ile 30 jednymi drzwiami? 
8. ZTM zapowiada (wypowiedzi w mediach), ?e system PEKA i przymus pikania przez ka?dego wprowadzi system kontroli obywatelskiej – w momencie gdy kto? nie odbije to znaczy, ?e jedzie na gap?. A co z osobami korzystaj?cymi z us?ug mobilnych jak np. mobilet?
9. Je?li mam sieciówk?, lub ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu – ale nie odpikam karty przy wej?ciu, co wtedy?
10. Je?li mam sieciówk?, lub ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu – ale nie odpikam karty przy wyj?ciu, co wtedy?

 

11. Je?li jestem osob? spoza Poznania i mam ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu, co wtedy?
12. Je?li jestem zameldowany w Poznaniu ale studiuj? na uczelni w innym mie?cie. Wracam co Poznania np. na weekend, w jaki sposób otrzymam na biletach zni?k? przys?uguj?c? mi z tytu?u studenta?
13. Je?li mam ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu (honorowy krwiodawca, wiek >70) a nie wyrobi? karty PEKA, czy b?d? móg? porusza? si? komunikacj? miejsk??
14. Kiedy powstan? dodatkowe punkty obs?ugi klienta ZTM (w liczbie 80)?
15. Gdzie b?d? zlokalizowane ww. punkty?
16. W jaki sposób b?dzie istnia?a mo?liwo?? zakupy biletu/do?adowania PEKI w gminach o?ciennych?
17. Ile obecnie jest w Poznaniu biletomatów (mobilnych i stacjonarnych), a ile jest planowane po wymianie biletomatów na nowe, obs?uguj?ce system PEKA?
18. Ile obecnie wydano kart PEKA?
19. Kiedy b?dzie mo?na z ELS (elektroniczna legitymacja studencka) „zrobi?” PEK??
20. Czy ELS b?dzie automatycznie kart? PEKA czy te? b?dzie trzeba wype?ni? jaki? formularz? Je?li tak to czy b?dzie ku temu mo?liwo?? przez internet czy tylko w punktach ZTM? 
21. Czy wszystkie karty ELS mog? sta? si? kart? PEKA? Je?li nie, od czego jest to zale?ne?
22. Zgodnie z informacj? otrzyman? od ZTM karty PEKA utworzone po 01.04.2013 maj? ju? nowe oprogramowanie. Czy to znaczy, ?e mog? je do?adowa? tylko w punktach ZTM, a w biletomacie, który ma stare oprogramowanie ju? nie?
23. Czy planuje si? stworzenie podstrony oraz aplikacji mobilnej wskazuj?cej punkty, w których mo?na zakupi? bilet/do?adowa? PEK?? Przez tak? stron?/aplikacj? mo?na by zarazem zg?asza? awarie biletomatów i pozwoli?oby to na ?atwe znalezienie punktu w którym bilety mo?na zakupi?.
24. Kiedy ZTM planuje instalacj? nowych biletomatów? Czy b?d? one obs?ugiwa? karty PEKA ze starym oprogramowaniem?
25. Kiedy planuje si? aktualizacj? istniej?cych parkomatów do obs?ugi karty PEKA?
26. W jaki sposób b?dzie odbywa? si? p?atno?? w parkomatach? B?d? p?aci? za z góry wybrany czas czy te? np. b?d? p?aci? co do minuty przyk?adaj?c PEK? zaczynaj?c parkowanie i je ko?cz?c?
27. Je?li opcja nr 2 – w jaki sposób b?dzie weryfikowane czy dana osoba nie zako?czy?a swojego parkowania wcze?niej (np. o 14 si? odpikuj? ale odje?d?am dopiero o 15)?
28. W jaki sposób b?dzie mo?na rozlicza? parkowanie za pojazd s?u?bowy (czy b?dzie mo?liwo?? weryfikacji jakim autem si? parkowa?o)?
29. W jaki sposób b?dzie mo?na dokonywa? przelewów z?otówek na tPortmonetk? (ile czasu minie od wykonania dyspozycji przelewu do mo?liwo?ci korzystania z funduszy przez kart? PEKA)?
30. W jaki sposób b?dzie mo?na sprawdzi? stan konta na tPortmonetce oraz czas wa?no?ci biletu d?ugookresowego na karcie?
31. Czy b?dzie istnia?a jaka? forma/odpowiednik obecnych, coraz popularniejszych, biletów krótkookresowych?
32. Jaki by?by koszt zakupu i zamontowania czytników do kart PEKA na g?ównych w?z?ach przesiadkowych w Poznaniu (jaki jest koszt jednostkowy czytnika)?
33. Jakie zwi?kszenie/zmniejszenie wp?ywów z biletów w zwi?zku z wprowadzeniem systemu przystankowego Pa?stwu przewiduj??
34. Czy s? ju? jakie? za?o?enia do programu buy viagra lojalno?ciowego? Prosimy o przedstawienie za?o?e? wraz ze szczegó?ami.
35. Czy b?dzie mo?liwo?? dokonania przelewu na tPortmonetk? bezpo?rednio z konta walutowego (np. erasmusi dostaj? stypendium w euro)?
36. Je?li na karcie PEKA mam wgran? zni?k? (np. studenck?) to za przejechane przystanki b?d? od razu p?aci? z ulg?. W jaki sposób b?dzie to rozwi?zane przy karcie na okaziciela (np. dla studenta który przyjecha? do Poznania na 3 dni)?
37. W jaki sposób b?dziemy dokonywa? wyboru chc?c jecha? „z kim?”? Zgodnie z informacj? na spotkaniu KGKiM taka opcja ma by?. Prosimy o dok?adny opis wyboru takiej opcji na czytniku, krok po kroku.
38. Kiedy b?dzie opracowany i zaprezentowany interfejs czytnika dla systemu PEKA?
39. W jaki sposób b?dzie mo?na dokona? zakupu karty PEKA na okaziciela? 
40. Czy karta na okaziciela b?dzie mia?a „od razu” jak?? kwot? na koncie do wydania na bilety, tak by móc z niej od razu korzysta??
41. Zgodnie z zapowiedzi? na spotkaniu KGKiM ma powsta? strona podaj?ca rzeczywisty czas przyjazdu pojazdu na przystanek. Kiedy taka strona powstanie? Czy b?dzie stworzona do niej aplikacja mobilna oraz czy b?dzie stworzony planer na wzór portalu jakdojade.pl planuj?cy podró?e w oparciu o rzeczywisty czas przyjazdu na przystanek?
42. Na spotkaniu KGKiM pad?a propozycja by osoby p?ac?ce podatki w Poznaniu mia?y ta?sze bilety. Czy tak b?dzie, lub te? s? szykowane jakie? opracowania na ten temat?
43. ZTM zaproponowa? czas na przesiadk?, który pozwala na liczenie przystanków jako kontynuacj? podró?y, równy 5 minut. Dlaczego Pa?stwo zaproponowali taki w?a?nie czas?
44. System ma zlicza? kwot? wydan? na bilety i dobiera? nam optymaln? taryf? w ci?gu 24 godzin, tzn. je?li przekroczymy wydan? kwot? warto?? biletu na 24h zostanie uznane jakby?my go skasowali. Czy jest planowane wprowadzenie takiej opcji dla biletów 48h lub 7dni? Je?li nie to dlaczego?
45. Czy np. osoba przyjezdna, niemaj?ca karty PEKA ale posiadaj?ca zni?k? b?dzie mog?a t? zni?k? otrzyma? na podstawie np. dowodu osobistego lub legitymacji?
46. Czy nie obawiaj? si? Pa?stwo, ?e si?ganie przez pasa?erów tak wiele razy po kart? PEKA b?dzie rajem dla kieszonkowców i spowoduje spadek bezpiecze?stwa pasa?erów?
47. Wiele osób zg?asza, ?e odbiór kart PEKA jest w godzinach ich pracy. Czy b?dzie mo?liwo?? odbioru karty tak?e w innych godzinach lub w weekendy?
48. Czy strona dotycz?ca karty PEKA, stanu konta itd. b?dzie dost?pna w j?zyku angielskim (lub innych)?
49. Gdzie osoby przyjezdne b?d? mog?y znale?? informacje na temat korzystania z transportu miejskiego i funkcjonowania karty PEKA?
50. Czy planowane s? akcje informacyjne dotycz?ce karty PEKA? Je?li tak to kiedy? I na czym b?d? one polega??
51. Czy razem z akcjami informacyjnymi b?d? prowadzone dzia?ania promocyjne zach?caj?ce do jazdy transportem publicznym?
52. W jaki sposób osoby posiadaj?ce kart? PEKA b?d? mog?y korzysta? z obecnie funkcjonuj?cego biletu kolejowego (kolej+tram+bus)?
53. Czy osoby bez karty PEKA b?d? te? mog?y korzysta? z biletu kolejowego (kolej+tram+bus)?
54. Jakimi liniami kolejowymi b?dzie mo?na porusza? si? posiadaj?c bilet kolejowy ZTM?
55. Czy jest planowana aplikacja mobilna pozwalaj?ca p?aci? za komunikacj? tak jak kart? PEKA czyli dok?adnie za ilo?? przejechanych przystanków?
56. Je?li ucze? z przyczyn niezale?nych otrzyma piecz?tk? na swojej legitymacji dnia 30.09 i dopiero nast?pnego dnia b?dzie móg? podjecha? do ZTM zg?osi? przys?uguj?c? zni?k?. Czy w trakcie podró?y b?dzie móg? korzysta? z ulgi skoro nie posiada jej “wgranej” na kart? PEKA?
57. W jaki sposób uczelnie b?d? przekazywa? informacje o zni?ce do ZTM? Czy je?li Pani w dziekanacie “podbije” mi legitymacj? poniewa? z?o?e jej dokumenty potrzebne do rejestracji na kolejny semestr to automatycznie po wprowadzeniu tej informacji do systemu uczelni b?d? mia? zni?k? wgran? na kart? PEKA? Czy zg?aszanie takich przypadków b?dzie w ramach jakie? innej procedury?
58. Jakie bilety b?dzie mo?na kupi? nie posiadaj?c karty PEKA?
59. Gdzie takie bilety b?dzie mo?na zakupi??
60. Czy w biletach tych b?dzie podzia? na normalne/ulgowe?
61. Czy powstanie aplikacja/strona na bie??co informuj?ca o awariach w mie?cie, utrudnieniach lub korkach pozwalaj?c na unikanie utrudnie? podczas planowania podró?y?
62. Czy w poci?gach spó?ki realizuj?cej przewozy kolejowe, wspó?pracuj?cej z ZTM w ramach biletu kolejowego, b?d? czytniki PEKA i tak samo b?dzie obowi?zek odpikiwania?
63. Czy odpikiwanie ma by? obowi?zkowe dla wszystkich czy te? posiadacze sieciówek i np. ulg upowa?niaj?cych do darmowych przejazdów b?d? do tego po prostu zach?cani mi?dzy innymi przez program lojalno?ciowy?
64. Je?li odpikiwanie ma by? obowi?zkowe to czy kara za jazd? na gap? i brak odpikania przez posiadacza sieciówki/ulgi do darmowego przejazdu b?dzie taka sama (jakie to b?d? kwoty)?
65. Czy karty na okaziciela b?d? dost?pne w sprzeda?y tylko w punktach ZTM czy tak?e u innych dystrybutorów (jakich)?

66. W jaki sposób b?dzie mo?na do?adowa? kart? PEKA na okaziciela?

67. Czy przy zakupie lub do?adowaniu PEKI na okaziciela b?dzie trzeba podawa? jakiekolwiek dane?

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder