Poprawki do budżetu Miasta Poznania na 2012

Opublikowane przez IdP w dniu

Pragniemy poinformowa?, i? w przed?wi?tecznym tygodniu Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania dzia?aj?c w porozumieniu ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy i Sekcj? Rowerzystów Miejskich z?o?y?o wspólnie opracowane poprawki do projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2012.

 

Poprawki te zosta?y zgrupowane w pakiety tematyczne:
– dla ?ródmie?cia
– komunikacyjny
– kulturalny
– o?wiatowo-opieku?czy
– promocyjno-inwestycyjny
– rowerowy
– spo?eczny

Rzecz? godn? uwagi jest fakt znalezienia przez nasze organizacje ?róde? finansowania zg?oszonych poprawek, zaplanowanych w obecnym projekcie bud?etu na rzeczy zb?dne lub drugorz?dne z punktu widzenia prawid?owego funkcjonowania miasta. By?o to bardzo trudne zadanie przede wszystkim z racji nieprzejrzysto?ci samego bud?etu.

 

Zauwa?amy przerost wydatków administracyjnych oraz dublowanie zada? wyznaczanych dla poszczególnych komórek urz?dniczych. Niepokoj?ce jest rozbicie kompetencji i zwi?zane z tym rozmycie odpowiedzialno?ci w takich obszarach jak np. promocja miasta czy turystyka. ?le roz?o?one s? priorytety, obci?to wydatki strategiczne nie ruszaj?c przy tym zbytnio przestarza?ej i niewydolnej struktury UM.

 

Uwa?amy, ?e bud?et czasów kryzysu powinien przygotowywa? miasto na okres poprawy koniunktury. Powinno to oznacza? m.in. wzmo?enie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (tymczasem projekt zak?ada ci?cia wydatków na MPU). Rzecz? buy allegra 12 hour najwy?szej troski powinno by? przyci?ganie inwestycji, które zapewni? mieszka?com nowe miejsca pracy (tymczasem projekt zak?ada ci?cia wydatków na Biuro Promocji Inwestycji i Obs?ugi Inwestorów).

 

Nale?y równie? zacz?? my?le? o wydatkach na kultur? czy zabytki bardziej w kategoriach inwestycyjnych, jako tych, które poprawiaj? ofert? turystyczn? miasta i podnosz? jego atrakcyjno??. Ma to prze?o?enie na ilo?? pieni?dzy, która wraca do kasy miasta dzi?ki zwi?kszonej liczbie odwiedzaj?cych oraz pobudza lokaln? gospodark?.

 

Konieczne s? tak?e dzia?ania pro-dochodowe, szczególnie w dziedzinie transportu publicznego. Czas porzuci? w?ski schemat my?lenia polegaj?cy na prostej zasadzie „podnie?? ceny – mie? wi?cej ?rodków”. W?a?ciwa zasada brzmi „wi?cej pasa?erów – wi?cej pieni?dzy” i to ona powinna by? wyznacznikiem dzia?a? w tym obszarze.

 

Kryzys traktujemy jako szans? na ca?kowite przeformu?owanie sposobu my?lenia o mie?cie i jego wydatkach. Mamy solidne fundamenty, by wstawi? Pozna? na tory nowoczesnego modelu zarz?dzania, który z powodzeniem stosuj? miasta zachodniej Europy.

 

Pierwszym krokiem na tej drodze mo?e by? zastosowanie konkretnych rozwi?za? z „pakietu komunikacyjnego” postuluj?cego zawarcie umowy spo?ecznej w sprawie komunikacji.

Pawe? Sowa, prezes
Kamil ?mijewski, skarbnik
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Komunikacja