Poszerzmy zakres konsultacji na temat dworca PKP!

Opublikowane przez IdP w dniu

Widok na plac Dworcowy z peronu 4Nasi przedstawiciele – Adam Adamczyk oraz Paweł Sowa uczestniczyli dzisiaj (8 października 2015) w specjalnym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania poświęconym staremu dworcowi PKP. Obecni byli między innymi przedstawiciele PKP, którym wręczyliśmy list otwarty (jego treść zamieszczamy w dalszej części tego artykułu) adresowany do Prezesa PKP S.A. Pana Jakuba Karnowskiego, a także Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i Radnych w sprawie poszerzenia tematyki konsultacji społecznych na temat “starego” Poznania Głównego.

Spotkanie Komisji należy uznać za merytoryczne. Padło wiele pytań szczegółowych, które zadawali zarówno radni (Grzegorz Ganowicz, Łukasz Mikuła, Adam Pawlik), urzędnicy (w tym Zastępca Prezydenta Pan Maciej Wudarski oraz Konserwator Zabytków Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska), jak i obecni na sali architekci z SARP oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych – w tym IdP. Naszym zdaniem ta prawie 2,5 godzinna dyskusja pokazuje na potrzebę szerokich konsultacji, po to by wypracować najlepsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązania dla pasażerów.

Poruszono między innymi kwestie:
– poszerzenia i ewentualnego wydłużenia tunelu między peronami (przebicia go w kierunku wschodnim, by ułatwić dojście na Wildę i do nowego dworca PKS); tutaj w obecnym projekcie nie ma planów wydłużenia tunelu, jest jedynie zostawione miejsce na jego ewentualne poszerzenie
– budowy “czwartego”, precyzując nowego peronu po stronie wschodniej (kiedyś rezerwowanego pod KDP); w tej chwili PKP nie widzi takiej potrzeby, ale nie wyklucza takiej inwestycji w przyszłości
– wyglądu kładki peronowej mającej połączyć ul. Głogowską przez stary dworzec z nowym dworcem (w tym jej wykonanie w gmachu obecnego parkingu centrum handlowego, znajdującym się nad “halą peronową” nad peronami 1-3; istotne pytanie w jaki sposób będzie wydzielona od parkingu)
– wyglądu peronu pierwszego, gdzie w wyjątkowo niefortunny sposób ustawiona konstrukcja hali parkingowej (peronowej) dosłownie “ściąga” kaskady deszczówki z dachu na pasażerów znajdujących się na peronie; w jaki sposób zostanie połączona hala z peronem i starym gmachem – to pytanie otwarte (podobny problem może wystąpić na peronie czwartym)
– urbanistyki (posadowienie budynku hotelu względem fasady starego gmachu – wątpliwości związane z jego gabarytami, a także osią kompozycyjną)
– zagospodarowania Placu Dworcowego (na jego sporej części ma być atrakcyjna przestrzeń publiczna)
– parkingów i zjazdu na parkingi na terenie biurowym (dojazd do nich będzie pod tunelem peronowym dla pieszych, czyli nie będzie kolizji); narazie nie przewiduje się ich obsługi od strony południowej, ale też nie wyklucza w przyszłości

Pytania były szczegółowe, tymczasem jak stwierdzili przedstawiciele PKP część zagadnień będzie dopiero konkretyzowana. Istotą umowy między Miastem a PKP jest bowiem decyzja o przywróceniu funkcji obsługi pasażerskiej w gmachu starego dworca (choć formalnie nie będzie on nazwany dworcem). Przedstawiono ciekawe slajdy koncepcji, na której to podstawie powstały wizualizacje między innymi fasady. Wynika z nich, że:
– poziom “-1” czyli poziom obecnego tunelu stanie się swego rodzaju holem pasażerskim, do którego ma być dostęp zarówno z tunelu, jak i poziomu “0” czyli poziomu Placu Dworcowego; na poziomie “-1” mają być kasy
– poziom “0” czyli Placu Dworcowego będzie łącznikiem z holem w tunelu (schody ruchome w obie strony, windy) oraz łącznikiem z poziomem “+1” czyli kładki peronowej (tak samo schody ruchome w obie strony i windy); na tym poziomie mają się znajdować biletomaty; będzie też on połączony z peronami 1 oraz 4
– poziom “+1” czyli kładki peronowej ma prowadzić pasażerów na perony, do nowego dworca i w kierunku PKS (przez parking centrum handlowego – tutaj zasygnalizowana przez nas potrzeba wydzielenia tego przejścia od szpetnej przestrzeni parkingu), z drugiej zaś w okolice Dworca Zachodniej i do ulicy Głogowskiej.

Zadaliśmy także pytania nt. remontu peronów 4-6, a także estetyzacji peronów 1-3 oraz istniejącej nad nimi hali peronowej. W tej sprawie kompetentnym podmiotem jest jednak PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaproponowaliśmy organizację spotkania w ramach Komisji uwzględniającej również obecność przedstawicieli tej spółki. Naszym zdaniem kwestia estetyzacji i uporządkowania peronów wschodnich (1-3) jest nadal bardzo ważna. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej, jak również Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski wykazali chęć kontynuowania takich spotkań.

Mamy nadzieję, że PKP przychyli się do naszej prośby o przedstawienie całościowych planów i poszerzenie tematyki konsultacji. Obecna sytuacja – planów powrotu funkcji pasażerskich do “starego” Poznania Głównego jest zarówno wyzwaniem, jak i wielką szansą na uporządkowanie chaosu jaki panuje dzisiaj na terenie całej stacji.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu.

Poznań, 8 października 2015 roku

Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Radni Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

we wrześniu br. została przedstawiona koncepcja budowy budynków biurowo-hotelowych z częścią dworcową w miejscu starego dworca PKP, wraz z przebudową Placu Dworcowego oraz budową kładki z nowego dworca do ulicy Głogowskiej. Poznańskiej opinii publicznej zaprezentowano wizualizacje przyszłych obiektów oraz fragmentu części dworcowej, a także stworzono notatkę prasową opisującą nowy kompleks i przewidziane zmiany. Zapowiedziano także konsultacje społeczne, które już się rozpoczęły i dotyczą tylko i wyłącznie fasady starego dworca PKP.

Przedstawione materiały budzą jednak sporo naszych wątpliwości. Począwszy od dokładnej organizacji komunikacji pomiędzy dworcami przez aranżację części dworcowej i informację pasażerską po proponowane materiały wykończeniowe. Wiele z tych rzeczy pozostaje niewiadomą gdyż wizualizacje tego nie ukazują. Do podstawowych informacji, które naszym zdaniem powinny się pojawić należą:

– rzuty poziomów -1, 0 oraz +1 w budynku starego dworca PKP
– rzut kładki, a także jej przekrój (ukazujący proponowane materiały, szerokość), a także materiały ukazujące połączenie kładki z peronami 5 – 6 oraz z ulicą Głogowską i Dworcem Zachodnim
– materiały dotyczące organizacji informacji pasażerskiej
– rzut ukazujący połączenie kładki z nowym budynkiem dworca, a także projekt aranżacji obecnego parkingu w nowym dworcu, pomiędzy kładką a częścią dworcową
– koncepcja zagospodarowania Placu Dworcowego, proponowane materiały wykończeniowe oraz przewidywany zakres prac (np. czy schody prowadzące na Most Dworcowy będą także remontowane?)

Ponadto nasze spore wątpliwości budzi fakt, że konsultacjom ma zostać poddany tylko wygląd fasady (choć doceniamy ten krok, który pozwala mieszkańcom zdecydować o wyglądzie elewacji projektowanego budynku). Zdecydowanie ważniejszym tematem jest jednak wyżej wspomniana komunikacja, funkcjonalność dworca PKP dla pasażerów oraz wykorzystane materiały wykończeniowe.

Pragniemy podkreślić, że to właśnie te elementy były najbardziej krytykowane po realizacji Poznań City Center, nowego dworca oraz peronów 1 -3. Część z nich została uwzględniona i prowadzone są działania „naprawcze” (np. montaż ruchomych schodów w dół na perony 1 -3, deklaracja lepszego wykończenia peronów 4 – 6 czy zmiany dotyczące informacji pasażerskiej).

Mieszkańcom Poznania i organizacjom społecznym zależy na tym, aby cały kompleks dworcowy służył jak najlepiej pasażerom – wierzymy, że jest to również cel inwestora. Aby sprostać temu wyzwaniu i jednocześnie szansie naprawy błędów z lat poprzednich, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji oraz rzutów/przekrojów dotyczących planowanych zmian w dworcowym kompleksie, a także otworzenie się na uwagi mieszkańców, architektów i organizacji społecznych, poprzez poszerzenie tematyki konsultacji.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów przebudowy peronów 4-6, które mają być przeprowadzone w najbliższych miesiącach.