Prawie pół tysiąca wypełnień – ankieta lotnicza trwa dalej!

Opublikowane przez IdP w dniu

Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie oraz bardzo ciekawe uwagi, jakie zamieszczaj? respondenci, mo?liwo?? wype?nienia ankiety dotycz?cej nowych po??cze? lotniczych z Poznania zostaje przed?u?ona na okres ca?ego lipca 2009! Link do ankiety: http://tnij.org/polaczenia


Od miesi?ca trwa akcja “Latamy z Poznania”, której zadaniem jest wspieranie rozwoju Wielkopolski poprzez promocj? naszego regionalnego portu lotniczego i po??cze? zapewniaj?cych dogodny kontakt ze ?wiatem. Jedna z pierwszych inicjatyw – ankieta nt. nowych generic zoloft cost po??cze?, ma odpowiedzie? na fundamentalne pytanie: których kierunków (loty bezpo?rednie) z pozna?skiej ?awicy brakuje pasa?erom najbardziej?

Badania maj? pomóc ustali? po??dane kierunki i zostan? przedstawione mediom, w?adzom portu lotniczego oraz liniom lotniczym, zw?aszcza tym do Poznania ju? lataj?cym. Serdecznie zach?camy do wype?niania ankiety! Im wi?cej respondentów, tym bardziej wiarygodny wynik i wi?ksza u?yteczno?? badania.


Wszystkim respondentom za po?wi?cony czas i ciekawe komentarze – serdecznie dzi?kujemy!

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder