Projekt przebudowy ul. Św. Marcin

Opublikowane przez IdP w dniu

600398_481094561969953_1892167020_n

W zwi?zku z konsultacjami przeprowadzanymi przez Zarz?d Dróg Miejskich, a dotycz?cych kompleksowej przebudowy ul. ?w. Marcin, informujemy o poparciu zaprezentowanej koncepcji. Jednocze?nie sk?adamy nast?puj?ce uwagi do projektu:
 1. Rozszerzenie koncepcji na ca?? ulic? ?w. Marcin – od Ronda Kaponiera do placu Wiosny Ludów – realizacja mo?e by? etapowa, ale powinna si? odbywa? na podstawie spójnego projektu dla ca?o?ci. Dodatkowo nale?y w??czy? ulic? Gwarn?.
 2. Likwidacja sygnalizacji ?wietlnych na odcinku obj?tym obecn? koncepcj?.
 3. Zaw??enie pasa ruchu do 2,75 poprzez wytyczenie pasa rowerowego, który awaryjnie zapewnia? by minimaln? szeroko?? wynikaj?c? z przepisów.
 4. Dwa tory tramwajowe na ul. Ratajczaka (do pl. Wolno?ci).
 5. Ma?a architektura, o?wietlenie ulicy, a tak?e architektura elementów sieci tramwajowej (s?upy trakcyjne, przystanki) powinien zosta? ustalony na etapie koncepcji i zrealizowany spójnie z projektem tramwaju w ulicy Ratajczaka.
 6. Wprowadzenie do projektu elementów uniemo?liwiaj?cych nielegalne parkowanie (s?upki, ro?linno??).
 7. Wprowadzenie elementów spowalniaj?cych ruch na po?udniowej jezdni poprzez “esowanie” pasa ruchu.
 8. Tor tramwajowy wykonany w technologii zielonego torowiska.
 9. Nawrotka dla samochodów jad?cych w kierunku wschodnim ul. ?w. Marcin, przed projektowanym przystankiem przy ul. Ratajczaka. Pozwoli?oby to u?atwi? parkowanie mieszka?com ?w. Marcina poprzez ?atwiejsz? mo?liwo?? znalezienia miejsca postojowego.
 10. Kontrpas rowerowy od al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka.
 11. Wprowadzenie wi?kszej ilo?ci zadrzewie?, w szczególno?ci buy strattera wzd?u? jezdni po?udniowej.
 12. Umo?liwienie dwukierunkowego przejazdu ca?ym ci?giem ulicy Ratajczaka dla rowerzystów.
 13. Likwidacja ?wiate? przy pomniku Cegielskiego w ci?gu ?w. Marcin – Krysiewicza.
 14. Nale?y obj?? projektowany odcinek Stref? Tempo 30. Dotyczy to równie? odcinka ul. ?w Marcin od Alei K. Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów oraz ulic: Garncarska i Piekary.
 15. Na odcinku od Alei Niepodleg?o?ci do ul. Gwarnej jezdni? pó?nocn? nale?y zw?zi? do 6 metrów (dwa pasy ruchu po 3 metry szeroko?ci).
 16. Na odcinku od ul. F. Ratajczaka do Alei Marcinkowskiego jezdni? zw?zi? do szeroko?ci umo?liwiaj?cej wyznaczenie jednego pasa ruchu (3 metry) oraz swobodny przejazd tramwaju. Reszt? makrown?trza ulicy przeznaczy? na przestrze? publiczn? (poszerzy? chodniki i zagospodarowa? ma?? architektur? oraz zieleni?). Niwelet? jezdni w miejscu pasa ruchu delikatnie obni?y? w stosunku do cz??ci jezdni zajmowanej przez tramwaj w celu sygnalizacji kieruj?cym moment wjazdu na tory.
 17. Chodniki w obszarze projektu nale?y wykona? z materia?ów wysokiej jako?ci tj. z naturalnego kamienia.
 18. Projekt rearan?acji przestrzeni publicznej ul. ?w Marcin powinien by? rozszerzony równie? o ulic? Gwarn? która powinna otrzyma? wystrój deptaku tj. nawierzchni? jednolit? dla jezdni i chodników oraz ma?? architektur? (?awki, kwietniki, stojaki do rowerów). Niezb?dne jest równie? wyniesienie platformy przystanku tramwajowego.

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder