Projekt tramwaju w Towarowej do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2013

Opublikowane przez IdP w dniu

Skrzyowanie_ulicy_Towarowej_z_ulic_w_Marcin_-_widok_w_kierunku_ulicy_w_Marcin_i_Zamku_CesarskiegoMi?o nam poinformowa?, i? w dniu dzisiejszym tj. 7 wrze?nia 2012 roku Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania” z?o?y?o projekt pod nazw? “Remont torowiska tramwajowego w ul. Towarowej i budowa prawoskr?tu dla tramwajów z ul. Towarowej w ulic? ?w. Marcin” przygotowany na potrzeby Pozna?skiego Bud?etu Obywatelskiego 2013.
Wnioskowana kwota opiewa na 4,5 mln z?otych. Zapraszamy do zapoznania si? z celami i uzasadnieniem projektu. Je?li projekt przejdzie weryfikacj? przez tzw. Zespó? Opiniuj?cy (wed?ug informacji ze strony Urz?du Miasta) serdecznie prosimy ka?dego z Pa?stwa o poparcie go podczas powszechnego g?osowania.
Jednocze?nie chcieli?my powiadomi?, i? otrzymali?my propozycj? udzia?u w pracach wspomnianego Zespo?u Opiniuj?cego. Propozycja ta wysz?a ze strony radnego Szymona Szynkowskiego vel S?ka. Ze wzgl?du na fakt sk?adania przez nas wniosku projektowego i mo?liwo?? zaistnienia konfliktu interesów, postanowili?my nie skorzysta? z owego zaproszenia. Pomys? Pana Radnego oceniamy bardzo pozytywnie i warto aby urz?dnicy wzi?li go pod uwag?.

W przysz?o?ci Urz?d Miasta powinien pomy?le? z wyprzedzeniem o zaproszeniu do prac merytorycznych (nad ocen? projektów) przedstawicieli ró?nych organizacji pozarz?dowych. To bardzo wa?ne by oceniaj?cymi projekty mieszka?ców nie byli w przewa?ajacej mierze urz?dnicy, skoro sama idea ma na celu cyt. “?wiadome wspó?decydowanie mieszka?ców o wydatkach z bud?etu miasta, poprzez zg?aszanie swoich pomys?ów a nast?pnie wybór tych, które w najwi?kszym stopniu odzwierciedlaj? ich potrzeby“.

Zaprasamy do zapoznania si? z tre?ci? projektu.

Formularz zg?aszania projektów do zrealizowania w ramach bud?etu obywatelskiego w Poznaniu

1. Podstawowe informacje*

a) Tytu? projektu: Remont torowiska tramwajowego w ul. Towarowej i budowa prawoskr?tu dla tramwajów z ul. Towarowej w ulic? ?w. Marcin

b) Pomys?odawca: Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

c) Lokalizacja projektu: ?ródmie?cie Poznania

d) Obszar tematyczny: Transport i komunikacja publiczna

e) Szacunkowy koszt projektu: Kwota ok. 4,5 mln z?otych


2. Cele projektu*
(maks. 100 wyrazów)

2.1. Poprawa komunikacji w centrum miasta.

2.2. Uzyskanie oszcz?dno?ci na objazdach linii tramwajowych zwi?zanych z przebudow? w?z?a Rondo Kaponiera.

2.3. Wsparcie procesów rewitalizacji ?ródmie?cia – w szczególno?ci okolicy ul. ?w. Marcin oraz Gwarnej.

2.4. Stworzenie dogodnego po??czenia komunikacyjnego dla nowych inwestycji mieszkaniowo-o?wiatowo-biurowych w ul. Towarowej oraz nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Pozna? G?ówny.

3. Opis projektu* (nale?y przedstawi? opis projektu, w tym jego g?ówne za?o?enia i dzia?ania, które b?d? podj?te przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów)

Nale?y wykona? remont istniej?cego torowiska w ulicy Towarowej (oko?o 600 metrów d?ugo?ci na odcinku od ulicy Matyi do ulicy ?w. Marcin) oraz zbudowa? prawoskr?t ze wspomnianego istniej?cej torowiska w ulic? ?w. Marcin na istniej?cym skrzy?owaniu tramwajowym ?w. Marcin/Towarowa.

4. Uzasadnienie* (nale?y uzasadni? potrzeb? realizacji projektu, w tym przedstawi? problem, na który odpowiada projekt i uzasadni?, w jaki sposób jego realizacja przyczyni si? do rozwi?zania lub eliminacji tego problemu, maks. 200 wyrazów)

Istniej?ce torowisko w ulicy Towarowej by?o u?ywane tylko podczas remontów linii tramwajowych w Poznaniu. Taka sytuacja mia?a miejsce jeszcze w pierwszej po?owie bie??cego roku. Problemem jest stan buy cheap lasix techniczny trasy – tory istniej? od 1962 roku i nie by?y remontowane. Nie ma te? prawoskr?tu w ulic? ?w. Marcin, który uzasadnia?by u?ywanie torowiska jako zast?pczego w sytuacji zamkni?cia dla ruchu tramwajowego Ronda Kaponiera.

Skutkiem tego jest z jednej strony brak wykorzystania torowiska w ul. Towarowej do sta?ych kursów pojazdów oraz wyd?u?one trasy objazdów linii tramwajowych, które normalnie obs?uguj? Rondo Kaponiera. Wykonywanie dodatkowych wozokilometrów du?o kosztuje.
Wobec zaistnia?ych okoliczno?ci i pojawienia si? nowych inwestycji mieszkalnych, biurowych, o?wiatowych (plany rozbudowy Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz infrastrukturalnych (nowy dworzec) w obszarze ulicy Towarowej wnioskujemy o remont torowiska i budow? prawoskr?tu w ulic? ?w. Marcin.

Realizacja projektu poprawi sytuacj? komunikacyjn? w centrum miasta oraz zapewni ?atwy i szybki dojazd dla nowopowstaj?cych inwestycji w tym obszarze. Ponadto przyniesie wymierne korzy?ci miastu z tytu?u oszcz?dno?ci przy planowanych objazdach tramwajowych zwi?zanych z przebudow? Ronda Kaponiera. Dodatkowo projekt przyczyni si? do wsparcia procesów rewitalizacyjnych jednej z g?ównych ulic ?ródmie?cia – ul. ?w. Marcin, trwale ??cz?c j? z dworcem kolejowo-autobusowym.

 

5. Zakres projektu* (nale?y wskaza?, komu b?dzie s?u?y? projekt i którzy mieszka?cy skorzystaj? na jego realizacji, maks. 100 wyrazów)

Beneficjenci projektu:
– a) mieszka?cy centrum – zyskuj? szybki transport do nowego dworca g?ównego
– b) studenci – zyskuj? ?atwy dost?p do uczelni skoncentrowanych przy ul. Towarowej (Akademia Muzyczna, Uniwersytet Ekonomiczny)
– c) przedsi?biorcy i punkty handlowo-us?ugowe w ci?gu ulic ?w. Marcin i Gwarna – mog? pozyska? nowych klientów z dworca g?ównego
– d) mieszka?cy wszystkich dzielnic – zyskuj? szybki przejazd tramwajami w czasie remontu w?z?a Rondo Kaponiera, dzi?ki krótszym trasom przejazdu na liniach zast?pczych
– e) mieszka?cy wszystkich dzielnic (bud?et miasta) – oszcz?dzamy na skróconych trasach tramwajowych (objazdy zwi?zane z remontem w?z?a Rondo Kaponiera – np. zamiast kursów przez Przybyszewskiego, przejazd przez Gwarn? i Towarow?)

 

6. Ochrona ?rodowiska (zalecane) (nale?y okre?li?, jaki wp?yw na ?rodowisko b?dzie mia?a realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150 wyrazów)

Rozwój komunikacji publicznej, zw?aszcza takiego ?rodka transportu jakim jest tramwaj, poprawia warunki ?rodowiskowe ze wzgl?du na eliminacj? spalin samochodowych
oraz ha?asu. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza to najwi?ksza korzy?? z realizacji inwestycji. To bardzo istotne, gdy? omawiany teren znajduje si? w obszarze ?cis?ego centrum Poznania, gdzie dzia?ania proekologiczne musz? mie? bezwzgl?dny priorytet, a poprawa stanu powietrza (obok obni?enia poziomu ha?asu) jest kluczowa dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszka?ców.

7. Szacunkowy kosztorys*

 

Sk?adowe projektu

Koszt

  1. Remont istniej?cego torowiska w ul. Towarowej

3,5 mln z?otych

  1. Budowa prawoskr?tu z ul. Towarowej w ul. ?w. Marcin

1 mln z?otych

RAZEM

4,5 mln z?otych

 

 

Do projektu za??czyli?my trzy fotografie omawianego obszaru.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder