Projekt uchwały obywatelskiej – dziękujemy!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

 

Bardzo dzi?kujemy za podpisy poparcia z?o?one pod uchwa?? obywatelsk? ws zamro?enia cen biletów komunikacji publicznej. Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu dzisiejszym g?osami radnych Platformy Obywatelskiej oraz prezydenckiego Pozna?skiego Ruchu Obywatelskiego uchwa?a zosta?a odrzucona. 


Jeste?my zawiedzeni przebiegiem dzisiejszego g?osowania, a w szczególno?ci brakiem merytorycznych argumentów po stronie oponentów obywatelskiego pomys?u. Ani prezydent, ani tym bardziej radni nie byli w stanie przedstawi? kompleksowych analiz, które mia?yby potwierdzi? s?uszno?? ich pogl?dów.


Upad?a tak?e koncepcja kompromisowa – pó?rocznego buy imitrex zamro?enia cen, któr? zaproponowano w toku dyskusji. My starali?my si? konsekwentnie przekonywa? do przyj?cia uchwa?y, przygotowuj?c kolejn? prezentacj?. Musia?a by? ona krótka, gdy? nasz przedstawiciel na dyskusj? mia? tylko 7 minut i móg? zabra? g?os tylko raz. Zapraszamy do zapoznania si? z dokumentem.

Jeste?my przera?eni lekkomy?lnym podej?ciem wielu radnych do kwestii zagadnie? komunikacji publicznej. Realizuj? ?lepo b??dn? polityk? prezydenta i jednostek miejskich, której za?o?eniem jest pe?na zgoda na spadek liczby pasa?erów.

Pobierz PDF

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder