Przebudowa ul. Bukowskiej

Opublikowane przez IdP w dniu

Trwa przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ul. Zeylanda do ul. Bu?garskiej.

 

Zako?czenie prac planowane jest na koniec marca lub kwietnia 2012. Poni?ej przedstawiamy projekt docelowej organizacji ruchu na ulicy Bukowskiej.

 


W zakres prac wchodzi m.in.:

  • wyznaczenie buspasów,
  • budowa dróg rowerowych,
  • wymiana kraw??ników,
  • remont chodników,
  • zmiany w sygnalizacji ?wietlnej.

 

Ewidentn? zalet? przebudowy jest wprowadzenie buspasu na ca?ej d?ugo?ci ul. Bukowskiej (cz??ciowo w kierunku zachodnim, a cz??ciowo w kierunku wschodnim), co bez w?tpienia wp?ynie pozytywnie na szybko?? przejazdu autobusów. Warto te? zaznaczy?, ?e na skrzy?owaniu Polska/Bu?garska/Bukowska zaprojektowana zosta?a ?luza autobusowa.

 

Przy okazji remontu mo?na by?o pokusi? si? o przeniesienie niektórych przystanków autobusowych bli?ej skrzy?owa?, dzi?ki czemu u?atwione by?yby przesiadki, ale niestety nic w tym temacie nie uleg?o poprawie.

 

Przyb?dzie tak?e dróg rowerowych. Od ul. Bu?garskiej do ul. Szamotulskiej rowerzy?ci b?d? mieli do dyspozycji asfaltowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy. Od ul. Szamotulskiej do ul. Przybyszewskiego wyremontowany zostanie chodnik (kostka betonowa bezfazowa) po stronie po?udniowej i dopuszczony zostanie tam ruch buy celebrex rowerowy – szkoda, ?e na tym odcinku nie rozseparowano jednak ruchu rowerowego od pieszego, mimo, ?e szeroko?? chodnika na to pozwala (3m).

 

Na skrzy?owaniu ul. Bukowskiej i ul. Przybyszewskiego pojawi si? mo?liwo?? przejechania ul. Przybyszewskiego na wprost, a co niedawno zabiegali rowerzy?ci. To spore u?atwienie, które znacznie przyspieszy przejazd rowerem w relacji pó?noc-po?udnie.

 

Wi?ksz? cz??? odcinka od ul. Przybyszewskiego do ul. Szylinga rowerzysta b?dzie móg? pokona? asfaltowymi drogami rowerowymi po obu stronach jezdni. Najgorzej zapowiada si? odcinek od ul. Szylinga do ul. Zeylanda – prawdopodobnie ze wzgl?du na brak miejsca nie zosta?y tu wyznaczone ?adne drogi rowerowe. Jedynie w kierunku zachodnim dopuszczony zostanie ruch rowerowy na chodniku.

 

Utrudnieniem dla rowerzystów b?dzie najprawdopodobniej brak automatycznej detekcji przy doje?d?aniu do skrzy?owa?, przez co – podobnie jak piesi – b?d? musieli korzysta? z przycisków do zmiany sygnalizacji.

 

Ciekawostk? jest, ?e projekt zak?ada zainstalowanie w kilku miejscach kamer systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

 

Ul. Bukowska – docelowa organizacja ruchu:

 

Wi?ksz? mapk? mo?na zobaczy? tutaj.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *