Pytania dotyczące karty PEKA

Opublikowane przez IdP w dniu

BiletomatW zwi?zku z wprowadzeniem karty PEKA pojawia si? wiele w?tpliwo?ci. Poni?ej prezentujemy pytania, jakie wys?ali?my do ZTM, dotycz?ce strony organizacyjno-technicznej karty PEKA, któr? coraz wi?cej Poznaniaków musi ju? wyrobi? aby porusza? si? komunikacj? miejsk?.

 

1) Kiedy nast?pi zako?czenie prac nad taryf? karty PEKA oraz jej ukazanie opini publicznej?

2) Kiedy nast?pi zako?czenie prac nad funkcjami karty?

3) Karta PEKA ma mo?liwo?? aktywacji konta prepaid w BZ WBK. Na karcie podana jest data wa?no?ci. Czy tyczy si? ona tak?e karty PEKA czy tylko konta w banku? 
Je?li tyczy si? tylko banku to:

3a) w jaki sposób b?d? dokonywane p?atno?ci za przejazd (bilet okresowy albo czasowy/przejazdowy) po wyga?ni?ciu wa?no?ci konta bankowego?

3b) czy u?ytkownik b?dzie posiada? jakie? niezale?ne przypisane konto PEKA?

4) Czy aktywacja konta bankowego jest buy ventolin konieczna?

5) Karta PEKA b?dzie docelowo dzia?a? na innej aplikacji/oprogramowaniu ni? komkarta. Czy nowo wyrabiane karty maj? ju? wgrane docelowe oprogramowanie?

6) Je?li odp. na pytanie 5 brzmi nie, to kiedy nowe karty b?d? wyrabiane ju? z docelowym oprogramowaniem?

7) W jaki sposób, kiedy i gdzie na ju? wyrobione karty PEKA b?dzie mo?na wgra? docelowe oprogramowanie?

8) Kiedy zostanie zmienione oprogramowanie w biletomatach (lub wymienione zostan? biletomaty)? 

9) Czy po instalacji nowego oprogramowania b?d? móg? do?adowa? bilet okresowy na kart? PEKA w niezaktualizowanym biletomacie?

10) Kiedy zostanie wprowadzona mo?liwo?? kupna biletu okresowego on-line (jak podaje strona peka.poznan.pl taka mo?liwo?? b?dzie)?

11) Ile czasu potrwa okres przej?ciowy, tzn. czas funkcjonowania w?ród pasa?erów dwóch ró?nych systemów oprogramowania?

12) Na jaki okres jest planowana aktualizacja oprogramowania/wymiana biletomatów?

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder