Rozbieżne dane ZTM – zapytanie do Prezydenta

Opublikowane przez IdP w dniu

bilety_ZTMRyszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej, zwracamy si? z pro?b? o pilne wyja?nienie ró?nic w danych dotycz?cych sprzeda?y biletów za miesi?c pa?dziernik 2012. Chodzi o rozbie?ne dane sprzeda?y biletów d?ugookresowych. W mailu otrzymanym przez nas od Przewodnicz?cego Rady Miasta – pana Grzegorza Ganowicza z dnia 13 listopada 2012 roku, Zast?pca Dyrektora ZTM ds. Handlowych pani Zdzis?awa Andrzejewska informowa?a o ilo?ci 150.179 biletów d?ugookresowych sprzedanych za kwot? 10.446.867,65 z? w pa?dzierniku 2012 (ten mail wys?ano panu przewodnicz?cemu w dniu 12 listopada o godz. 15.49). Tak? sam? informacj? równie? od pani Andrzejewskiej otrzymali panowie radni Tomasz Lewandowski oraz Szymon Szynkowski.

Tymczasem ca?oroczne zestawienie wyników, które zosta?o przekazane nam 11 lutego 2013 roku bezpo?rednio od ZTM-u zawiera zupe?nie inne dane za pa?dziernik 2012. Jest to liczba zaledwie 139.183 bilety d?ugookresowe sprzedane za kwot? 9.626.749 z?.

Ró?nica wynosi prawie 11 tysi?cy buy accutane cheap biletów d?ugookresowych oraz ponad 800 tysi?cy z?otych. Owe rozbie?no?ci wykryli?my ca?kiem niedawno, porównuj?c wszystkie dane, jakie otrzymali?my, w momencie, w którym ZTM odmówi? nam udzielenia publicznej informacji nt. szczegó?owych danych sprzeda?y za lipiec br. Nasze zaniepokojenie wzbudzi?y ró?ne warto?ci finansowe.

Te wielko?ci mog?y mie? fundamentalne znaczenie dla g?osowania nt. zamro?enia cen podwy?ek biletów w grudniu 2012 r. Je?li zestawienie ca?oroczne ZTM-u jest prawdziwe, to okazuje si?, ?e nie by?o „rekordowego  pa?dziernika”, a mieli?my do czynienia jedynie z rekordowymi spadkami sprzeda?y przez ca?e pó?rocze od czasu wprowadzenia podwy?ki. Wtedy wszyscy – mieszka?cy, media oraz radni, zostali?my wprowadzeni w b??d. Przekonywa? nas Pan, ?e mieli?my „rekordowy pa?dziernik” gdy mowa o sprzeda?y biletów d?ugookresowych, oraz ?e dramatyczne spadki wrze?niowe wynika?y z przesuni?cia roku akademickiego i EURO 2012, a podwy?ki cen biletów nie maj? wp?ywu na sprzeda?.

Zwracamy si? wi?c o niezw?oczne wyja?nienie rozbie?no?ci w danych ZTM odno?nie sprzeda?y biletów za pa?dziernik 2012.

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder