Skarga na Zarząd Dróg Miejskich

Opublikowane przez IdP w dniu

Skarga

ws. nieprzestrzegania procedur konsultacji spo?ecznych przez Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu

Na podstawie Dzia?u VIII Kodeksu Post?powania Administracyjnego sk?adamy skarg? na Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu w sprawie nieprzestrzegania procedur podczas konsultowania projektu uk?adu drogowego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym na stacji Pozna? G?ówny. W toku prowadzonych konsultacji nie zosta?y zastosowane w nale?ytym zakresie zapisy Zarz?dzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 837/2009/P z 31 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu opiniowania projektów zada? drogowych realizowanych przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu.

Uzasadnienie

W dniu 19 lipca 2012 roku Dyrektor Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu w imieniu Prezydenta Miasta Poznania pe?ni?cego funkcj? zarz?dcy dróg publicznych wyst?pi? do Wydzia?u Urbanistyki i Architektury Urz?du Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsi?wzi?cia pn. budowa etapu I uk?adu drogowego wraz z infrastruktur? techniczna towarzysz?c?, przebudow?, rozbudow? istniej?cych dróg i innych obiektów drogowych oraz infrastruktury technicznej dla obs?ugi komunikacyjnej inwestycji pod nazw? Zintegrowane Centrum Komunikacyjne na stacji Pozna? G?ówny. 2 sierpnia 2012 roku zosta? opublikowany na stronie internetowej jednostki, podstronie „Projekty Drogowe”, projekt uk?adu komunikacyjnego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym na stacji Pozna? G?ówny w celu przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych zgodnie z Zarz?dzeniem Prezydenta nr 837/2009/P.

Projekt uk?adu drogowego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym przygotowany zosta? na zlecenie spó?ki Pozna? City Center I – inwestora przedsi?wzi?cia. Obowi?zek przygotowania projektu oraz pó?niejszego sfinansowania i wykonania uk?adu drogowego na?o?y?a na inwestora zawarta na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych umowa z Prezydentem Miasta Poznania pe?ni?cym funkcj? zarz?dcy dróg publicznych.

Zgodnie z ustaw? o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tylko zarz?dca drogi publicznej mo?e sk?ada? wniosek o wydanie zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZRID). Niezale?nie od dodatkowych ustale? pomi?dzy zarz?dc? drogi a podmiotami zewn?trznymi realizatorem inwestycji na któr? flomax maximum dosage wydano ZRID jest Zarz?d Dróg Miejskich.

Przyj?t? praktyk?, przy przeprowadzaniu konsultacji spo?ecznych inwestycji drogowych, jest przekazywanie do zaopiniowania na jak najwcze?niejszym etapie przygotowania, aby mo?liwa by?a bezproblemowa inkorporacja zg?oszonych uwag do projektu. Niejednokrotnie do konsultacji spo?ecznych realizowanych na podstawie Zarz?dzenia nr 837/2009/P by?y przekazywane projekty koncepcyjne prezentuj?ce wst?pny etap projektowania.

Uk?ad drogowy stanowi?cy dojazd do Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w ca?o?ci zosta? zaprojektowany „na ??danie” Zarz?du, a ka?dy jego element podlega? szczegó?owemu uzgadnianiu. Dyrektor ZDM na bie??co akceptowa? kolejne etapy projektowe. Nie zasz?a wi?c sytuacja, w której to Zarz?d nie móg? przedstawi? do konsultacji projektu na wczesnym etapie przygotowania.

Dyrektor Zarz?du Dróg Miejskich udost?pniaj?c projekt, uk?adu drogowego dwa tygodnie po z?o?eniu wniosku o wydanie zgody budowlanej, z?ama? ustanowion? za??cznikiem do zarz?dzenia prezydenta procedur? konsultacji spo?ecznych. Z?o?enie wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej zgodnie z prawem budowlanym ko?czy proces projektowania. Po wydaniu decyzji zezwalaj?cej na budow? wszelkie poprawki wnoszone do projektu realizowane s? w ramach nadzoru autorskiego (inwestycyjnego), którego zarz?dzenie nie dotyczy.

Przekazanie do konsultacji spo?ecznych projektu, po z?o?eniu wniosku o wydanie ZRID, jest nie tylko naruszeniem procedur, ale przede wszystkim jest objawem braku szacunku dla obywateli ze strony Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich. Rozpocz?cie konsultacji w takim momencie jasno pokazuje, ?e Zarz?d nie ma zamiaru wprowadza? do projektu ?adnych istotnych zmian projektowych, które zgodnie z prawem budowlanym wymagaj? uzyskania decyzji zmieniaj?cej wydan? wcze?niej zgod? budowlan?.

 

Z powa?aniem
Pawe? Sowa                                              
Tomasz Owczarczak
Mateusz Wo?niak 
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

 

Informujemy, i? równoleg?? skarg? o tej samej tre?ci sk?ada tak?e Stowarzyszenie „My-Poznaniacy” reprezentowane przez Pana Andrzeja Bia?asa oraz Pana W?odzimierza Nowaka.

 

Wersja pdf skargi.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder