Sprzeciw Stowarzyszenia wobec podwyżek cen biletów

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo,

 

stop_podwykom

Nasze stowarzyszenie od samego pocz?tku wyra?a obawy, co do konsekwencji planowanych podwy?ek cen biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Sytuacja w jakiej si? znajdujemy jest szczególna – remonty, które s? prowadzone w newralgicznych obszarach miasta powoduj? powstawanie bardzo du?ych utrudnie? w ruchu. Jeszcze w listopadzie 2011, a pó?niej ju? w grudniu wspólnie z innymi organizacjami – Sekcj? Rowerzystów Miejskich i Stowarzyszeniem My-Poznaniacy postulowali?my przyj?cie tzw. pakietu komunikacyjnego – zamro?enia cen i natychmiastowego wprowadzenia usprawnie?.

 

Pomimo trudnej sytuacji komunikacyjnej Poznania, ostatnie miesi?ce pokaza?y, ?e mamy absolutn? racj? w kwestii cen. Decyzja o obni?eniu stawek za przejazdy w dni robocze w godzinach szczytu zaowocowa?a wzrostem sprzeda?y biletów! Sta?o si? tak praktycznie przy braku udogodnie? dla komunikacji publicznej (zbyt ma?a ilo?? buspasów). Pomy?lmy ilu nowych klientów pozyskamy – i ile pieni?dzy (!) w przypadku zachowania obecnych cen i wprowadzenia rabatów na zakup d?ugookresowych sieciówek – wszystko to, co postulowali?my ju? w listopadzie ubieg?ego roku!

Jedyn? drog? w naszym przekonaniu na rozwi?zanie problemów finansowych jest zwi?kszenie liczby pasa?erów. Mo?e si? to dokona? tylko i wy??cznie dzi?ki lepszej ofercie(szybkie przejazdy dzi?ki priorytetom dla pojazdów komunikacji miejskiej i usprawnieniom – np. buspasy) oraz niskich cenach. Tylko atrakcyjne ceny zatrzymaj? dotychczasowych pasa?erów i skusz? where to buy avodart nowych, obecnych kierowców samochodów, do skorzystania z transportu publicznego. Powtarzamy konsekwentnie – pieni?dze nie znajd? si? dzi?ki podwy?kom,one s? w kieszeniach pasa?erów, których podwy?ki zniech?c? i u potencjalnych pasa?erów, czyli kierowców, którzy wtedy sytuacji tylko si? utwierdz?, ?e lepiej dalej w nich pozosta?!

Reasumuj?c podwy?ki wygeneruj? nam tylko wi?kszy problem w nast?pnych latach. Spadnie liczba pasa?erów oraz spadn? dochody! Uciekaj?cy pasa?erowie przesi?d? si? do samochodów oraz na rowery. Staniemy przed ogromnym deficytem przy konstruowaniu kolejnych bud?etów. Ca?a sytuacja oznacza gorsze warunki w poruszaniu si? po mie?cie, zarówno dla komunikacji miejskiej jak i indywidualnej (korki).

Wszystkie osoby – w?adze, urz?dnicy oraz radni, którzy zdecyduj? o podwy?kach bior? na siebie odpowiedzialno?? za negatywne ich konsekwencje. Ta lekkomy?lno?? zem?ci si? na nas bardzo srogo. ZTM prognozuje powa?ne spadki pasa?erów w przypadku wprowadzenia podwy?ek – w jaki sposób chcemy utrzyma? wp?ywy z komunikacji w najbli?szych latach, skoro b?dziemy traci? klientów? Jak sobie wyobra?amy komunikacj? w mie?cie za par? lat je?li teraz stracimy prognozowane miliony pasa?erów?

Przypominamy o ofercie stowarzysze? odno?nie umowy spo?ecznej w sprawie zamro?enia cen i wprowadzeniu usprawnie?. Ona jest nadal aktualna!

Z wyrazami szacunku,

Pawe? Sowa, Prezes Stowarzyszenia

Arkadiusz Borkowski, cz?onek zarz?du

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder