Czerwiec – kolejne spadki wpływów z biletów

Opublikowane przez IdP w dniu

W porównaniu do czerwca 2012, w uj?ciu finansowym notujemy spadek przychodu ze sprzeda?y o ponad 470 tysi?cy z?otych. Korzystaj?c natomiast z naszej metodyki przeliczania biletów na czas, we wszystkich rodzajach biletów metozanotowano wzrost sprzeda?y. Zach?camy do zapoznania si? z poni?szym komentarzem, który wyja?ni t? nietypow? sytuacj?.

czerwiec_sprzeda_czasowa

Bilety d?ugookresowe (sieciówki i liniówki)

Po wszystkich dotychczasowych spadkach (wr?cz ogromnych w roku 2013) nagle mamy w czerwcu wzrost sprzeda?y czasu i wynosi on 2,8%. Sk?d taka zmiana? W czerwcu 2012, z powodu wcze?niejszego zako?czenia roku szkolnego i akademickiego (przesuni?cie ze wzgl?du na EURO 2012), cz??? osób zrezygnowa?a z zakupu sieciówki lub liniówki na ten miesi?c. W tym roku, gdy zaj?cia w szko?ach trwa?y w?a?ciwie do ko?ca czerwca, a na uczelniach do po?owy miesi?ca, zdecydowanie wi?cej m?odych ludzi wykupi?o bilety d?ugookresowe ni? rok temu. Jak du?e to ma znaczenie by?o wida? przy porównaniu danych za wrzesie? i pa?dziernik.

Nale?y te? zaznaczy?, ?e czerwiec 2012 by? pierwszym miesi?cem po podwy?ce, a wi?c ju? zanotowa? spadek w porówananiu do lat wcze?niejszych. Tak?e, w zwi?zku z EURO, mieszka?cy s?siaduj?cy ze stref? kibica oraz stadionem mogli za darmo porusza? si? komunikacj? miejsk?.

Bilety czasowe i przystankowe. Obecnie obowi?zuje wspomniana promocja na bilety 15-sto i 30-sto minutowe, natomiast czerwiec 2012 by? pierwszym miesi?cem, w którym ta promocja nie obowi?zywa?a. Czyli bilet, który w czerwcu 2012 by? wa?ny 15 minut, w czerwcu br. wa?ny by? 25 minut (o 67% wi?cej), a bilet purchase lexapro discount 30-sto minutowy w czerwcu 2013 by? wa?ny 45 minut (o 50%) wi?cej. Poni?ej zestawienie sprzeda?y ilo?ciowej biletów czasowych:


czasowe_czerwiec

 

Jak wida?, ilo?ciowo sprzedano tych biletów mniej o 23%, w porównaniu do czerwca 2012. Jednak, w uj?ciu czasowym, stosowanym w naszej metodyce, „waga” biletu w czerwcu 2013 jest wi?ksza (d?u?szy czas obowi?zywania biletu). To spowodowa?o, ?e wzrost sprzeda?y czasu w tych biletach wynosi 20% pomimo faktu, ?e ilo?ciowo nast?pi? spadek sprzeda?y o ponad 23%.

Co wi?cej, to w?a?nie ilo?ciowy spadek sprzeda?y biletów czasowych odpowiada równie? za zmniejszenie wp?ywów w czerwcu 2013. Sprzedano ich znacznie mniej –  o prawie 812 tysi?cy sztuk ni? w czerwcu 2012. Spowodowa?o to spadek we wp?ywach o ponad 1,3 mln z?., który tylko w ma?ej cz??ci zosta? zrekompensowany przez wzrost sprzeda?y biletów krótkookresowych oraz niewielki wzrost sprzeda?y biletów d?ugookresowych. Poni?ej zestawienie wp?ywów z poszczególnych rodzajów biletów:

 

wpywy_czerwiec_2013

 

Reasumuj?c, nale?y podkre?li?, ?e jest to ju? trzeci miesi?c (po wrze?niu 2012 oraz maju 2013) ze spadkiem wp?ywów do bud?etu miasta z tytu?u sprzeda?y biletów. Po raz kolejny dane wskazuj?, ?e podwy?ki nie spe?ni?y swojej finansowej roli, a kompletn? nieodpowiedzialno?ci? by?o uchwalenie ostatniej podwy?ki, która wesz?a w ?ycie 1 stycznia br. W naszej opinii nast?pne miesi?ce przynios? jeszcze gorsze wyniki. 

 

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder