Stop cięciom kursów!

Opublikowane przez IdP w dniu

tramwaj_na_TeatralceSprzeciw Stowarzyszenia wobec degradacji komunikacji publicznej w Poznaniu – list otwarty do Prezydenta Poznania p. Ryszarda Grobelnego.

Cena sieciówki imiennej – maj 2012: 81 z?, sierpie? 2013: 107 z?, wzrost o 32%

Szanowny Panie Prezydencie,

w zesz?ym roku wspólnie z wi?kszo?ci? radnych PO i PRO wprowadzi? Pan w ?ycie drastyczne podwy?ki komunikacji miejskiej w Poznaniu. Ostrzegali?my przed konsekwencjami tych nieprzemy?lanych decyzji. Jednocze?nie Pana urz?dnicy opieszale wdra?aj? usprawnienia komunikacyjne, ignoruj?c przy tym pomys?y mieszka?ców. Tak by?o w przypadku pomys?u budowy prawoskr?tu z ul. Towarowej w ?w. Marcin czy jest z propozycjami wielu usprawnie? od organizacji pozarz?dowych. Istnienie prawoskr?tu z Towarowej mog?o oszcz?dzi? ogromne kwoty, dzi?ki krótszym objazdom linii oraz u?atwi? poruszanie si? po mie?cie w perspektywie remontu Mostu Teatralnego oraz czekaj?cego nas remontu Mostu Uniwersyteckiego.

W dniu 1 wrze?nia br. wprowadzane s? kolejne ci?cia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jest to oszukiwanie mieszka?ców, którym przy wprowadzeniu podwy?ek mówiono, ?e jest to konieczne, aby utrzyma? buy valtrex discount obecny standard transportu publicznego. Zarazem przypominamy, ?e radni PO zapowiadali, ?e podwy?ki popr? ale pod warunkiem wprowadzenia usprawnie? dla komunikacji miejskiej. Tych wprowadzono raptem kilka, za to mieszka?cy doczekali si? kolejnych ci??.

Apelujemy o zaprzestanie degradacji komunikacji miejskiej w Poznaniu. Najwy?szy czas zacz?? dzia?a? zgodnie z ustaleniami Miejskiej Polityki Transportowej z 1999 r. nadaj?c komunikacji priorytet i dbaj?c o jej najwy?szy standard. Obecnie Pana urz?dnicy kompletnie si? w tym pogubili i od paru lat systematycznie pogarsza si? jako?? oraz dost?pno?? komunikacji publicznej. I niestety, nie pomog? wielomilionowe inwestycje, system PEKA, ani nowoczesny tabor, je?eli nie zadbamy o odpowiedni? cz?stotliwo?? kursowania oraz dost?pno?? cenow? transportu miejskiego. W zwi?zku z powy?szym wzywamy do przywrócenia kursów do poziomu z lat ubieg?ych, rzetelnej dyskusji nad rol? komunikacji publicznej w mie?cie oraz nadania jej priorytetu.

Z powa?aniem

Zarz?d Stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania”
Arkadiusz Borkowski, Dawid Nowak, Tomasz Owczarczak, Pawe? Sowa, Kamil ?mijewski

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder