PEKA – pytania

bimbaW pi?tek odby?o si? spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na której m.in. urz?dnicy przedstawiali propozycje taryf biletowych od 1-ego maja br., a tak?e opowiadali o wdra?anym systemie PEKA. W zwi?zku z wieloma w?tpliwo?ciami i d?ug? dyskusj? ustalono, ?e zarówno radni jak i obecni go?cie do ?rody przygotuj? pytania, które zbierze Przewodnicz?cy Komisji, radny Tomasz Lewandowski i przeka?e ZTM. Ten z kolei przygotuje odpowiedzi na pytania do pi?tku, na kolejne spotkanie Komisji GKiPM (przed?u?enie pi?tkowych obrad). Poni?ej prezentujemy przygotowane przez nas pytania, na które odpowiedzi dla nas jeszcze s? niejasne. Zarazem za pomoc w przygotowaniu pyta? i wskazanie niejasno?ci oraz problemów dzi?kujemy serdecznie u?ytkownikom forum skyscrapercity.

 1. PEKA na okaziciela:
  1. Gdzie b?dzie mo?na zakupi? PEK? na okaziciela (punkty ZTM, biletomaty)
  2. Czy PEKA na okaziciela b?dzie do kupienia (jaka cena?) czy za kaucj? (jak??)?
  3. Czy PEK? na okaziciela b?dzie mo?na zwróci??
  4. Czy przy zwrocie (a tak?e w dowolnym momencie) mo?na otrzyma? zwrot kwoty jaka nam na karcie zosta?a?
  5. Czy 1.4 b?dzie zwi?zane z dodatkowymi kosztami?
  6. W jaki sposób b?dzie mo?na sprawdzi? stan finansów na karcie PEKA na okaziciela?

  (więcej…)