PEKA – pytania

Opublikowane przez IdP w dniu

bimbaW pi?tek odby?o si? spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na której m.in. urz?dnicy przedstawiali propozycje taryf biletowych od 1-ego maja br., a tak?e opowiadali o wdra?anym systemie PEKA. W zwi?zku z wieloma w?tpliwo?ciami i d?ug? dyskusj? ustalono, ?e zarówno radni jak i obecni go?cie do ?rody przygotuj? pytania, które zbierze Przewodnicz?cy Komisji, radny Tomasz Lewandowski i przeka?e ZTM. Ten z kolei przygotuje odpowiedzi na pytania do pi?tku, na kolejne spotkanie Komisji GKiPM (przed?u?enie pi?tkowych obrad). Poni?ej prezentujemy przygotowane przez nas pytania, na które odpowiedzi dla nas jeszcze s? niejasne. Zarazem za pomoc w przygotowaniu pyta? i wskazanie niejasno?ci oraz problemów dzi?kujemy serdecznie u?ytkownikom forum skyscrapercity.

 1. PEKA na okaziciela:
  1. Gdzie b?dzie mo?na zakupi? PEK? na okaziciela (punkty ZTM, biletomaty)
  2. Czy PEKA na okaziciela b?dzie do kupienia (jaka cena?) czy za kaucj? (jak??)?
  3. Czy PEK? na okaziciela b?dzie mo?na zwróci??
  4. Czy przy zwrocie (a tak?e w dowolnym momencie) mo?na otrzyma? zwrot kwoty jaka nam na karcie zosta?a?
  5. Czy 1.4 b?dzie zwi?zane z dodatkowymi kosztami?
  6. W jaki sposób b?dzie mo?na sprawdzi? stan finansów na karcie PEKA na okaziciela?

 2. Legitymacje studenckie
  1. Czy ka?da legitymacja studencka pozna?skich uczelni mo?e zosta? kart? PEKA?
  2. Jak aktywowa? system PEKA na karcie?
  3. Do 1 marca nale?y mie? PEK? by móc zakupi? bilet d?ugookresowy – czy informacje na ten temat mo?na ju? znale?? na uczelniach? Luty to sesja i ferie, wi?c taka sytuacja zaskoczy pewno wielu studentów, którzy wróc? w marcu do Poznania.
  4. Kiedy wniosek o adaptacj? PEKI na ELS b?dzie dost?pny na stronie ZTMu?
 3. Funkcja transportowa
  1. Czy konto tportmoneka do korzystania z komunikacji zbiorowej b?dzie umo?liwia? korzystanie tak?e ze stacji Systemu Roweru Miejskiego, tak ?eby mo?na trzyma? finanse na to przeznaczone na jednym koncie? Obecnie konto dla SRM jest niezale?ne, ale mo?na logowa? si? PEK?.
  2. Czy jest mo?liwo?? przelewu finansów z tportmonetki z powrotem na konto lub jakakolwiek forma ich wyp?aty?
  3. Kiedy system odczyta zmian? z przystanku A na przystanek B podczas jazdy? (np. wsiadaj?c na Mo?cie Teatralnym chcemy wysi??? na przystanku S?owia?ska. Chcemy odpika? si? nim pojazd si? zatrzyma, kiedy w systemie zmieni si? lokalizacja z Most Teatralny na S?owia?ska?
  4. Kiedy kart? PEKA b?dzie mo?na p?aci? za stref? p?atnego parkowania?
  5. Czy za SPP b?dzie si? p?aci? z finansów umieszczonych na tportmonetce?
  6. Od kiedy b?dzie mo?na do?adowa? sieciówk? przez internet?
  7. Wszystkie pojazdy komunikacji zbiorowej (miejskiej i podmiejskiej) b?d? posiada? nadajniki GPS. W zwi?zku z tym by?a mowa, ?e powstanie strona na której b?dzie mo?na sprawdzi? gdzie obecnie znajduje si? pojazd na który oczekujemy/rzeczywisty czas przyjazdu. Czy taka strona powstaje/kiedy zacznie dzia?a??
  8. Kiedy na karcie PEKA b?dzie aktywowany system PEKA?
  9. W jaki sposób na karcie PEKA aktywowa? system PEKA?
  10. Jak mo?na sprawdzi? czy system PEKA na karcie mam ju? aktywowany?
  11. Je?li np. w kwietniu do?adowa?em PEK? biletem 3 miesi?cznym w biletomacie to mam ju? aktywowany system PEKA? Je?li nie, to jak go b?d? musia? aktywowa??
  12. Bilet kolej/PKS+tramwaj+bus: jakich przewo?ników kolejowych/autobusowych b?dzie si? tyczy??
  13. Bilet kolej/PKS+tramwaj+bus: Czy no?nikiem biletu b?dzie karta PEKA?
  14. Czy je?li z przyczyn niezale?nych od pasa?era nie odpika si? on wysiadaj?c (np. awaria zasilania) to zostanie to odnotowane przez ZTM bez sk?adania reklamacji przez pasa?era (o pobraniu kwoty do p?tli)? Ew. czy kierowca/motorniczy b?dzie móg? wylogowa? wszystkich pasa?erów w przypadku awarii?
  15. Jak naliczane b?d? przystanki w przypadku tymczasowej awarii (np. objazd Mostu Dworcowego przez Wild?)?
  16. Jak naliczane b?d? przystanki w przypadku remontów? Czy np. je?li teraz nie dzia?a Most Uniwersytecki dla komunikacji tramwajowej, to osoba korzystaj?ca z linii nr 13 na odcinku Ba?tyk -Al. Marcinkowskiego zap?aci za wszystkie przystanki na trasie objazdowej (czyli tak?e Most Teatralny, Fredry, Gwarna itd.) czy za te które by pokona? gdyby nie objazd (z Kaponiery, ?w. Marcin i nast?pny to Al. Marcinkowskiego)? Pytanie tyczy si? oczywi?cie osób które ten odcinek objazdowy pokonaj? w ca?o?ci, a nie wysi?d? np. na Fredry.
  17. Czy ZTM w momencie wprowadzenia taryfy przystankowej b?dzie d??y? do tego, aby przewo?nicy gminni instalowali w swoich pojazdach system informacji pasa?erskiej w najprostszej formie, czyli wy?wietlanie nazwy aktualnego przystanku?
  18. jw. ale w przypadku w wprowadzenia np. weekendowo autobusów za tramwaj.
  19. Czy dalej b?d? istnia?y systemy takie jak mobilet?
  20. Czy planuje si? zwi?kszenie funkcji aplikacji mobilnych np. o taryf? przystankow? (przy u?yciu gps)?
  21. Czy s? przewidziane specjalne karty/uprawnienia dla przedszkolanek/przewodników ?eby na swoj? karty mogli wzi?? grup? dzieci/turystów i op?aci? z w?asnej tportmonetki pikaj?c si? raz za grup? zamiast ka?dy osobno?
  22. W jakim celu nale?y podawa? peseli inne bardzo dok?adne dane osobowe do skorzystania z przejazdu komunikacj? miejsk? (czyli wyrobienia PEKI)?
 4. Czytnik
  1. Czy jest mo?liwo?? zaprezentowania czytnika PEKA (identycznego z tym w autobusie/tramwaju) i pokazania jego funkcji?
  2. Jakie informacje b?dzie pokazywa? po check-in (w przypadkach przejazdu jednorazowego, z liniówk?, z sieciówk?)?
  3. Jakie informacje b?dzie pokazywa? po check-out (w przypadkach przejazdu jednorazowego, z liniówk?, z sieciówk?)?
  4. Jakie informacje b?dzie mo?na sprawdzi? na czytniku?
  5. Czy zalogowanie/wylogowanie si? b?dzie oznajmiane sygna?em d?wi?kowym?
  6. W jaki sposób b?dzie trzeba post?pi? je?li b?dziemy chcieli ze sob? zabra? 1 lub 2 osoby i op?aci? przejazd z naszej tportmonetki?
  7. Czy czytniki zostan? zamontowane tylko w pojazdach przewo?ników z którzy wykonuj? przejazdy na zlecenie/w porozumieniu z ZTM czy tak?e w pojazdach innych przewo?ników w aglomeracji?
  8. Czy kontrolerzy w poci?gach b?d? mieli czytniki kart PEKA?
 5. Dystrybucja biletów
  1. Kiedy zacznie dzia?a? dodatkowe 100 punktów ZTM?
  2. Kiedy zaczn? dzia?a? dodatkowe 100 punktów obs?ugiwanych przez operatora z zewn?trz?
  3. Kiedy obecne 50 biletomatów zostanie wymienione na nowe 70, obs?uguj?ce system PEKA (przewidywany pocz?tek wymiany/monta?u i koniec wymiany/monta?u)?
  4. Czy w okresie po 1 marca wszystkie biletomaty stacjonarne b?d? obs?ugiwa? karty PEKA i jakie bilety b?dzie mo?na na nich do?adowa??
  5. Ile punktów ZTM b?dzie czynnych w okresie po 1 marca?
 6. Funkcja poza transportowa
  1. Z jakich us?ug b?dzie mo?na korzysta? od 1 maja przy u?yciu karty PEKA?
  2. Za jakiego us?ugi b?dzie mo?na zap?aci?, od 1 maja finansami na tportmonetce?
  3. Z jakich us?ug b?dzie mo?na korzysta? w pó?niejszym czasie przy u?yciu karty PEKA?
  4. Za jakiego us?ugi b?dzie mo?na zap?aci? w pó?niejszym czasie finansami na tportmonetce?

 

 

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »