Długo powstawała, wręcz w mękach. Jednak jest — oto weszła w życie uchwała krajobrazowa…

Uchwała krajobrazowa Poznania (kliknij tu)

Uchwała nr LXXVIII/1407/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

http://idp.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Uchwala-RMP_LXXVIII_1407_VIII_2023.pdf

Postanowiliśmy ją omówić w sposób łatwo przyswajalny dla każdego, kto posługuje się „reklamą”. Uchwała krajobrazowa – jak ją stosować?

To słowo – reklama – musimy rozumieć szerzej niż potocznie: reklama to wszystkie napisy i rysunki, które pokazujemy ludziom „po coś”. To typowe tablice reklamowe i szyldy, ale też jadłospisy restauracji przed wejściem, ogłoszenia o czasowej wystawie w muzeum, zaproszenia kościołów na nabożeństwa, informatory turystyczne z mapami miasta, murale (obojętnie w jakim celu powstały), sławne a ohydne przyczepy z reklamami, plakaty na kioskach miejskich ubikacji, słupy ogłoszeniowe – i wiele innych.

Uważamy, że zlikwidowanie tej gemeli estetycznej to każde element „inwestowania” w rozwój Poznania. Tak samo napiszemy o ewentualnym programie przywracania drzew na naszych ulicach. Zaraz gdy taki program powstanie…

Chcemy tu skupić się nie na dużych billboardach, lecz raczej na takich formach reklamy, które mogą dotyczyć większości, przedsiębiorców, instytucji miejskich, różnego rodzaju organizacji i zgromadzeń. Ale najpierw formy mniejsze.

Uchwała krajobrazowa Poznania na bazie ustawy parlamentarnej

Uchwała krajobrazowa nie mogłaby powstać, gdyby nie przyjęta przez parlament w roku 2015 (!) tzw. ustawa krajobrazowa. Wspominamy ją tylko po to, by uświadomić jej kluczową rolę w walce z degradacją krajobrazu, jaka zachodziła przez ostatnie 33 lata, po przywróceniu wolnego rynku jako podstawy gospodarki. Trochę nam ten wolny rynek przysłonił elementarną estetykę.

Gemela reklamowa na Rondzie Starołęka. Na szczęście jest to fotografia nieaktualna.

Czas to zmienić. Ustawa krajobrazowa upoważniła gminy do tworzenia własnych uchwał, a jednocześnie pozmieniała wiele definicji i postanowień w innych ustawach.

Dla szczególnie zainteresowanych tutaj zebraliśmy ustawy, które pozmieniała ustawa krajobrazowa z 2015 roku. (kliknij).

Co zmieniono, by tak wiele zmienić?

„Uchwała krajobrazowa” to tak naprawdę zbiór zmian w 10 istniejących ustawach. Wymieńmy je tylko po to, żeby z ich tytułów zorientować się w jakim kierunku poszły zmiany polskiego prawa dla umożliwienia gminom „oczyszczenia krajobrazu”. Zatem zmieniono ustawy:

 • o drogach publicznych
 • „Prawo budowlane”
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • „Kodeks wykroczeń”
 • o podatkach i opłatach lokalnych
 • „Prawo ochrony środowiska”
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o ochronie przyrody
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawy pogrubione są chyba najważniejsze, bo zmiany w nich w ogóle umożliwiły inne zmiany (wprowadzono na przykład ważne brakujące definicje).

Są tu też ustawy „karne” pozwalające na wprowadzenie dyscypliny reklam metodami finansowymi.

Mamy wrażenie, że nie wszyscy jeszcze to zauważyli, gdyż nadal słyszymy, że wielu rzeczy „nie-da-się”. Czyżby?

Ciekawą rzeczą jest też, iż ustawa pozwala Radzie na uchwalenie tzw. opłaty reklamowej, czyli opłaty od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych (poza szyldami), o ile zostały na danym obszarze ustalone zasady i warunki stosowania takich reklam. Poznańska uchwała krajobrazowa ustanowiła właśnie takie zasady, jednak nie wprowadza żadnej opłaty (nie należy mylić z opłatami za korzystanie reklamowe z gruntów miejskich, opłata reklamowa dotyczy każdego właściciela gruntu, na którym stoi tablica/urządzenie – i to niezależnie czy stoi „puste”, czy eksponuje jakąś reklamę).

O czym jest uchwała krajobrazowa

Choć nazywa się ją „uchwałą o reklamach”, należy pamiętać, że uchwała krajobrazowa dotyczy oprócz reklam także ogrodzeń i obiektów małej architektury (kliknij).

definicja obiektu małej architektury zawarta jest w ustawie Prawo budowlane; jest to:

niewielki obiekt budowlany wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (czego w żadnym przypadku nie należy utożsamiać jedynie z cegłami lub betonem!), np. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, kapliczki, krzyże przydrożne, figury, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki i obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku – oraz wszelkie obiekty podobne, czasem nazywane „meblami miejskimi” (ustawa nie wylicza wszystkich możliwych rodzajów takich obiektów).

Do całości „obiektu małej architektury” wlicza się także instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tych ostatnich wprawdzie dość szczątkowo, ale jednak. W praktyce ogranicza wysokość „obiektów małej architektury” do 5 metrów i to wszystko. Rzeczywiście, najwięcej miejsca uchwała poświęca reklamom, w tym szyldom.

Podział Miasta na 4 obszary

W oczywisty sposób w różnych częściach Poznania należy stosować różne kryteria „poprawności” form reklamy. Miasto podzielono zatem na cztery obszary o różnej „mocy” ograniczeń:

 • obszar staromiejski [OS]
 • obszar centrum i historycznych dzielnic (chodzi o Jeżyce, Święty Łazarz i Wildę) [CHD]
 • obszar zurbanizowany (reszta zabudowanych terenów Poznania) [P]
 • obszar przyrodniczy (który silnie kojarzy się z poznańskimi klinami zieleni) [Z].

Tak to wygląda na mapie:

Uchwała krajobrazowa Poznania
Mapka 1. Podział terenu Poznania na obszary uchwały krajobrazowej (dokładny przebieg granic obszarów zawiera uchwała – nie pokrywają się ściśle z granicami osiedli)

Dlaczego to ważne? Bo w każdym z tych obszarów obowiązują inne zasady umieszczania reklam i szyldów. A także w każdym z tych obszarów wyznaczono inne terminy dostosowania tego co już istnieje do nowych wymagań uchwały.

I tak:

obszar staromiejskiUchwała krajobrazowa Poznaniado 20 lutego 2024
obszar centrum i historycznych dzielnicUchwała krajobrazowa Poznaniado 20 lutego 2025
obszar zurbanizowany i obszar przyrodniczy –budynki lub obszary indywidualnie wpisane do rejestru zabytkówUchwała krajobrazowa Poznaniado 20 lutego 2025
obszar zurbanizowany i obszar przyrodniczyUchwała krajobrazowa Poznaniado 20 lutego 2028

Zabytek – w rejestrze czy w ewidencji?

I tu warto wspomnieć o tym rejestrze zabytków.

Najpierw rozróżnijmy rejestr zabytków od „gminnej ewidencji zabytków, to zupełnie odrębne twory prawne; obiekty zapisane w gminnej ewidencji zabytków uchwała krajobrazowa porusza tylko raz w kontekście szyldów.

Ważne, że poznański REJESTR zabytków zawiera zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe duże obszary miasta. Uchwała krajobrazowa zawiera zdania w rodzaju „budynki lub obszary indywidualnie wpisane do rejestru zabytków”, dlatego ograniczenia mogą obejmować nie tylko pojedyncze budynki, ale całe duże fragmenty miasta. Podkreślamy to, bo nie musi to być oczywiste. Spójrzmy na mapki, sprawa będzie jaśniejsza.

Oto mapa obszarów zabytkowych zapisanych w rejestrze zabytków jako „założenia urbanistyczne”:

Mapka 2. Obszary zabytkowe w Poznaniu – założenia urbanistyczne

A oto (poglądowo) zabytki „obiektowe” i obszarowe:

Mapka 3. Zabytkowe obiekty i obszary inne niż „założenia urbanistyczne”

A zatem na wszystkich tych obszarach oraz na pojedynczych obiektach z rejestru zabytków na mapkach 2 i 3 obowiązuje dwuletni czas na przystosowanie reklam i szyldów do wymagań uchwały krajobrazowej.

Reklama a szyld

Zgodnie z ustawą krajobrazową i innymi aktami prawa „reklama” to:

upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne

Szyld jest więc specyficzną odmianą reklamy, jest tablicą reklamową lub urządzeniem reklamowym informującym o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajduje.

Zatem „szyld” nie może dotyczyć np. marki piwa, które sprzedaje się w lokalu, byłby wówczas reklamą, nie szyldem. Może natomiast zawierać nazwę lokalu czy nazwisko rzemieślnika prowadzącego tu sklep.

Szyldem będą też liczne napisy na elewacjach centrów handlowych, choć one wymieniają tylko marki występujące w obiekcie. Oznacza to jednak domyślnie „tu sprzedajemy odzież marki X”, zatem spełnia definicję szyldu.

Specyfika szyldów powoduje, że uchwała krajobrazowa ma dwa nurty postanowień – odrębny dla reklam i szyldów. Oba będą tu omówione.

Ustawowe wyjątki od przepisów o reklamach

Definicja „reklamy” jest taka, że zdaniem Parlamentu w niektórych przypadkach szłaby zbyt daleko. Ustawa (nie uchwała krajobrazowa, ale oczywiście ustawa jest nadrzędna) wyłącza więc stosowanie tych przepisów w dwóch przypadkach:

 • do upowszechniania informacji wyłącznie trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia (czyli do pomników i tablic pamiątkowych, ale nie różnicuje się ich treści, zatem dotyczy to zarówno tablic o bohaterach, ich czynach, jak i o piorunie kulistym na ulicy Czartoria…)
 • do upowszechniania informacji wyłącznie o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Uchwała krajobrazowa a ogrodzenia

Uchwała zarządza jednakowo dla wszystkich czterech obszarów dopuszczalny rodzaj i wysokości ogrodzeń.

I tak zasadniczo ogrodzenia muszą być ażurowe (czyli w każdym przęśle mieć co najmniej 40% „dziur” na powierzchni), nie wyższe niż 2,20 m. Pełne ogrodzenia nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m.

Ogrodzenia ogródków gastronomicznych mogą osiągać wysokość najwyżej 1 metra. W strefie ochrony konserwatorskiej ażurowy wzór ogrodzenia powinien „być dostosowany do ogrodzeń historycznych i zabytkowych”, cokolwiek to w praktyce będzie oznaczało.

I tu ciekawa rzecz: nareszcie uchwała zakazuje we wszystkich czterech obszarach stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych (nie dotyczy to ogrodzeń murowanych z cegieł betonowych, które od wielu lat są u nas popularne).

ogrodzenia betonowe Uchwała krajobrazowa Poznania

Uchwała krajobrazowa zakazuje (od chwili wejścia jej w życie!) stawiania takich ogrodzeń w całym Poznaniu.

Niestety, ani uchwała krajobrazowa, ani inny akt prawny nie określa precyzyjnie o jakie ogrodzenia chodzi w tej walce estetycznej, a więc także które rodzaje podlegają zakazowi – czy tylko te od strony np. drogi publicznej, czy w ogóle o ogrodzenia na nieruchomościach na terenie Poznania, obojętne od której strony działki? Można wysnuć interpretację z definicji 'krajobrazu’ zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że chodzi o ogrodzenia sytuowane gdziekolwiek w sposób widoczny dla innych, „w krajobrazie”.

Ciekawy jest zakaz budowy ogrodzeń na terenach zabudowy wielorodzinnej, chyba że teren jest zabudowany niskimi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Zabronione są zatem także ogrodzenia pojedynczych bloków budowane przez wspólnoty dla utrzymania porządku (czyli czystych trawników).

Ogrodzenia nie mogą mieć w tych obszarach elementów odblaskowych.

Nie wiemy czy o to chodziło, ale wynika z tego zakaz naklejania elementów odblaskowych przy wjazdach do posesji lub przy lokalnych zwężeniach drogi. To chyba zbędny zakaz.

Uchwała dopuszcza pewne wyjątki od wysokości maksymalnej w pewnych koniecznych przypadkach.

Dla dopełnienia podstawowych informacji dodajemy, że z punktu widzenia Prawa budowlanego ogrodzenie nie jest budowlą ani obiektem małej architektury — jest „urządzeniem”, czyli swoistym pożytecznym towarzyszem obiektów budowlanych.

Szyldy według uchwały krajobrazowej

Szyldy są elementem nieodzownym w mieście, zresztą ich stosowanie nakazują przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Uchwała zezwala na stosowanie szyldów możliwie nieagresywnych i „ujednoliconych”.

Przede wszystkim zabroniono takiego lokalizowania szyldu, który zasłaniałby detale architektoniczne budynku (gzymsy, balustrady, balkony, stolarka okienna i drzwiowa) oraz tablice z nazwą ulic i numerami porządkowymi na budynkach.

Ważny jest nakaz zachowania w ramach jednego obiektu (budynku, kiosku, pawilonu, wiacie, pylonie, tablicy) tej samej wysokości różnych szyldów lub form szyldów. Choć w praktyce to może stwarzać duże wątpliwości interpretacyjne.

Inne ważne postanowienie uchwały to ograniczenie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność „na nieruchomości” nie więcej niż 2 różnych form szyldów, łącznie do 10 sztuk szyldów.

Zauważmy także (po lekturze poniższego poradnika), że mocowanie szyldów (podobnie jak reklam) w oknach jest dopuszczone tylko na parterach.

Poradnik umieszczania szyldów

Do sporządzenia porządnego szyldu przyda się na pewno znany od kilku lat poradnik – „Szyldownik miejski” dostępny pod tym tekstem.

Ale i my coś opracowaliśmy i dzielimy się. Zastrzegamy, że wyznacznikiem legalności jest nie nasz poradnik, lecz tekst uchwały, w tym omówione wyżej zakazy ogólne. Proszę najpierw wybrać interesujący obszar spośród czterech, następnie znaleźć ten rodzaj wykorzystania szyldu, o który chodzi.

Jeżeli szukanego obiektu i sposobu umieszczenia szyldu nie odnajdziemy w innym miejscu zestawienia, oznacza to, że w danym obszarze uchwała nie przewiduje takiego sposobu mocowania szyldów.

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

„Dostosować reklamę do uchwały” – czyli co?

Wydaje się to oczywiste, ale…

Uchwała wymienia wszystkie (lista zamknięta) metody takiego dostosowania reklam:

 • zlikwidowanie całości (z zachowaniem wymagań Prawa budowlanego!), w tym elementów mocujących/konstrukcyjnych) i przywrócenie miejsca zainstalowania do stanu pierwotnego – bez spełnienia tych warunków dodatkowych „usunięcie” nie będzie zaliczone,
 • usunięcie części reklamy (niezgodnej z uchwałą),
 • zamiana materiału reklamy lub szyldu,
 • zmiana lub usunięcie oświetlenia reklamy (niektóre słupy reklamowe nie mogą mieć podświetlenia),
 • przesunięcie na miejsce dozwolone przez uchwałę.

Postanowienia uchwały pozwalają na przekroczenia poszczególnych podanych limitów rozmiarów o 5% bez konieczności dostosowywania (co daje w niektórych przypadkach pozwolenie na zwiększenie powierzchni takiej reklamy o 10%).

A jeżeli kilka reklam niespełniających wymagań znajdzie się w nieprzepisowych odległościach od siebie?

Wyznaczono kolejność obowiązku dostosowania (czyli po prostu przesunięcia): najpierw niezwiązane z wiatami przystankowymi lub te o większej powierzchni lub te postawione później (w miejscu zbyt bliskim reklamie ustawionej wcześniej).

Jednak uchwała „umywa ręce” od dostosowania reklam zaistniałych nielegalnie, bez uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Zatem tego rodzaju naruszenia prawa będą ścigane według Prawa budowlanego.

To znaczy – zawsze powinny być tak ścigane, a nie były. Zaczęły być nie dzięki uchwale, lecz dzięki nieustępliwości społeczników.

Ale nie wszystko, co odtąd będzie zakazane, trzeba dostosować. Pozwala się nadal istnieć „nieprzepisowym” obiektom małej architektury oraz ogrodzeniom – z ważnym wyjątkiem tych z prefabrykowanych przęseł betonowych lub blachy. Muszą zniknąć z tych czterech obszarów uchwały w ciągu 5 lat!

Choć z drugiej strony – uchwała nie zakazuje ogrodzenia blaszanego o wysokości do 1,2 m na terenie zabudowanym i ogródkach działkowych… Może coś przeoczono.

Uchwała krajobrazowa a reklamy

Ogólne zakazy dla reklam

Najlepiej będzie zacząć od wymienienia tego, co jest niedozwolone – a zatem:

 • inne formy reklamy niż podane dla danego obszaru (czyli jeżeli w opisie form dopuszczalnych nie znajdujemy dopuszczenia konkretnej formy, rozmiaru lub sposobu umieszczenia reklamy, oznacza to, że jest odtąd nielegalny, a jeżeli zaistniał – wymaga dostosowania do uchwały krajobrazowej; jest to zarówno oczywiste, jak i miejscami zaskakujące, bo szczególnie w obszarze staromiejskim jesteśmy przyzwyczajeni do istnienia wielu reklam, które odtąd będą nielegalne)
 • reklamy umieszczane na zbiornikach wodnych i rzekach
 • na terenach zieleni w obszarze staromiejskim (z wyjątkiem godzin otwarcia lokali gastronomicznych na tych terenach lub wydarzeń publicznych)
 • umieszczanie słupów reklamowych na przystankach z istniejącymi citylightami
 • na terenach przyrodniczych chronionych (obszar B, C i D)
 • w lasach obszaru D, lecz z istotnymi wyjątkami od zakazu.

Podobnie jak dla szyldów zabroniono takiego lokalizowania reklamy, który zasłaniałby detale architektoniczne budynku (gzymsy, balustrady, balkony, stolarka okienna i drzwiowa) oraz tablice z nazwą ulic i numerami porządkowymi na budynkach.

Zakazy dla reklam o zmiennej treści

Ponadto na mocy ustawy (nie uchwały) krajobrazowej w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:

 • niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów (czyli filmów i animacji);
 • niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund

Oznacza to w praktyce zakaz „migotania obrazu” szybkimi zmianami, ruchem postaci i animacjami zmian scen.

Nasz poradnik o umieszczaniu reklam

Jest to nasze opracowanie własne, wyciąg z uchwały krajobrazowej przystosowany do większości potencjalnie zainteresowanych. Dlatego szczegóły ustanowione dla dużych form reklamy, którymi zajmują się specjalizowane agencje, nieomal pominiemy w tym wykazie.

Zastrzegamy, że wyznacznikiem legalności jest nie ten poradnik, lecz tekst uchwały, w tym omówione wyżej zakazy ogólne.

Poradnik opracowaliśmy także dla reklam. Znów zastrzegamy, że wyznacznikiem legalności jest nie nasz poradnik, lecz tekst uchwały, w tym omówione wyżej zakazy ogólne.

Proszę najpierw wybrać interesujący obszar spośród czterech, następnie znaleźć ten rodzaj wykorzystania reklamy, o który chodzi.

Jeżeli szukanego obiektu i sposobu umieszczenia reklamy nie odnajdziemy w innym miejscu zestawienia, oznacza to, że w danym obszarze uchwała nie przewiduje takiego sposobu mocowania reklam.

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia reklamy (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia reklamy (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

Uchwała krajobrazowa Poznania

Sposób umieszczenia szyldu (rozwiń):

Co jest czym w reklamie? (słowniczek)

Ustawa i uchwała posługują się takimi nazwami „urządzeń reklamowych”:

banerbillboardcitylight
ekspozytor reklamykaseton reklamowymural reklamowy
potykaczpylon reklamowypylon cenowy
słup reklamowytablica reklamowatablica systemowa SIM
wyświetlaczlitery przestrzennemarkiza okienna
pas ekspozycyjny

Wyjaśnienie tych pojęć, przykłady zastosowania (zgodnego z uchwałą) i inne informacje — najlepiej znaleźć w dokumentacji SIM.
Drogi główne/drogi główne ruchu przyspieszonego, do których odnoszą się niektóre sposoby ustawienia reklam — najlepiej obejrzeć na mapie (Wikimedia)

Zgodnie z legendą drogi główne i główne ruchu przyspieszonego są narysowane liniami koloru czerwonego, pomarańczowego i żółtego

Drogi główne/drogi główne ruchu przyspieszonego, do których odnoszą się niektóre sposoby ustawienia reklam — najlepiej obejrzeć na mapie (Wikimedia)

Zgodnie z legendą drogi główne i główne ruchu przyspieszonego są narysowane liniami koloru czerwonego, pomarańczowego i żółtego

Zagrożenia karne

Niestosowanie się do uchwały krajobrazowej może kosztować niemało kłopotów lub kosztów. Załatwiła to ustawa krajobrazowa, która między innymi wprowadza taki przepis do Kodeksu wykroczeń:

Kto umieszcza reklamę z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w art. 42a tej ustawy {dotyczy reklamy świetlnej zmiennej treści, o której ograniczeniach już pisaliśmy wcześniej}, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż dopuszczalne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podżeganie i pomocnictwo
{w takim działaniu} są karalne.

W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

„Nie da się”

Słyszeliśmy ostatnio o niemocy urzędów w ściganiu niektórych form reklam. Na przykład wspomnianych tu przyczep z dużymi plakatami. Może winę za taki przekaz ponoszą te media, które pytanie o sposób zwalczania takiej reklamy po wprowadzeniu uchwały krajobrazowej zadają jednemu tylko (lub niewłaściwemu) urzędnikowi.

W rzeczywistości naszym zdaniem uczyniono wiele, by te zaśmiecające miasto dziwolągi uznać za nielegalne, a zatem ścigać ich właścicieli. I wcale nie jest to zasługą uchwały krajobrazowej, lecz właśnie ustawy z 2015 (!) roku. Stawiamy ponownie ten wykrzyknik, gdyż oznacza to, że w sposób istotny dla sprawy prawo obowiązuje już ósmy rok, a nadal słyszymy „nie da się”.

„Dowolny nośnik informacji widoczny z drogi”

Zacytujmy tu nieco przetworzony (czytelniej dla nie-prawników) fragment ustawy o drogach publicznych (zmieniony właśnie w roku 2015 przez ustawę krajobrazową):

23) reklama – to umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi:

— tablica reklamowa

lub

— urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a także

— każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący:
• znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
• ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej,
• znakiem informującym o formie ochrony zabytków
• tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Zmiany wprowadzone przez ustawę (a za nią przez uchwałę) wykazują podejście pragmatyczne, o jakie wówczas postulowano. Podkreślają stan rzeczywisty, a nie jakieś formalne zależności, z których często wynika owo „nie-da-się”.

Zauważmy, że jakikolwiek przedmiot z informacją wizualną naniesioną na tym przedmiocie jest reklamą!

A zatem musi podlegać i ustawom, i uchwale krajobrazowej. Nie jest istotne jego przywiązanie do gruntu lub nieprzywiązanie. Nie jest ważne na jakim gruncie stoi, nie jest ważny jego kształt lub sposób wykonania. Ważne jest to, że jednocześnie jest w polu widzenia użytkownika drogi publicznej i ma na sobie informację wizualną, czyli „do oglądania lub czytania”. To z definicji jest reklama i jej nielegalność można i należy ścigać! I tyle w tym temacie. Wszelkie „nie można, bo nie spełnia definicji obiektu” lub „nie, bo na prywatnym” oznaczają brak kompetencji lub chęci działania.

A zatem wszystkie przyczepy reklamowe należy (po wezwaniu) potraktować jako dowody rzeczowe i ścigać. Oczywiście nie tylko przyczepy, to jedynie najbardziej znany przykład.

Można zabrnąć za daleko, bo napisy na samochodach na ulicach też są „innym nośnikiem” i zaliczanie ich do nielegalnych reklam nie jest naszym zamiarem.

Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Nie są to żadne rewelacyjne zmiany, jednak odnotujmy, że do definicji ‘budowli’ zostały przez ustawę krajobrazową z roku 2015 wprowadzone „wolno stojące trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe”. Jako powód dla starosty (w Poznaniu jego odpowiednikiem jest Prezydent, czyli w praktyce Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) do zgłoszenia sprzeciwu na złożone zgłoszenie robót budowlanych dodano naruszenie „innych aktów prawa miejscowego {uchwała krajobrazowa jest takim aktem} lub innych przepisów”. Jasno oznacza to konkretny sposób postępowania przy budowie dużych obiektów reklamowych oraz przy zawieszaniu takich reklam, które wymagają zgłoszenia robót budowlanych.

Tu warto zacytować kawałek Prawa budowlanego:

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

A przecież już wiemy jak duża część Poznania stanowi obszar wpisany do rejestru zabytków — prawda?

2 Uchwała krajobrazowa Poznania

3 Uchwała krajobrazowa Poznania

4 Uchwała krajobrazowa Poznania

5 Uchwała krajobrazowa Poznania

6 Uchwała krajobrazowa Poznania

7 Uchwała krajobrazowa Poznania

8 Uchwała krajobrazowa Poznania

9 Uchwała krajobrazowa Poznania

10 Uchwała krajobrazowa Poznania

11 Uchwała krajobrazowa Poznania

12 Uchwała krajobrazowa Poznania