Urzędników problemy z Pestką

Opublikowane przez IdP w dniu

Pozna?, 15 kwietnia 2011 r.

„Urz?dników problemy z Pestk?” – O?WIADCZENIE WSPÓLNE
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Stowarzyszenie Mobilny Pozna?
Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Tras? Pozna?skiego Szybkiego Tramwaju otwarto w 1997 roku. W ci?gu kilkunastu miesi?cy okaza?o si?, ?e bije ona rekordy popularno?ci. Wiele osób z pó?nocnej cz??ci miasta przesiad?o si? z samochodów do ?rodków komunikacji publicznej. Chwil? po otwarciu trasy okaza?o si? jednak, ?e jej najs?abszym ogniwem jest rozjazd przed Mostem Teatralnym, czyli miejsce po??czenia ze standardow? sieci? tramwajow?. Konsekwencj? sta?y si? cz?ste zastoje w ruchu – od kilkuminutowych do d?u?szych, bardziej uci??liwych. Rozwi?zanie problemu by?o (i nadal jest) bardzo proste – to przed?u?enie trasy do Dworca PKP wraz z mo?liwo?ci? wjazdu w ul. G?ogowsk?. Diagnoz? t? postawiono jeszcze przed rozpocz?ciem u?ytkowania PST; w 1994 roku zosta?a ona przyj?ta przez Rad? Miasta jako cz??? miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego, a potwierdzono j? w Polityce Transportowej Poznania z 1999 roku.

 

Niestety w?adze miasta ca?kowicie zignorowa?y ten problem. Niemal 10 lat pó?niej (w 2007 r.) Pozna? otrzyma? przywilej organizacji EURO 2012. Przed?u?enie Pestki sta?o si? jedn? z najbardziej pal?cych potrzeb i sztandarowych projektów modernizacyjnych. W?adze miasta – jak si? okazuje – ponownie nie podesz?y do tematu profesjonalnie, pozostawiaj?c wykonanie tej wa?nej inwestycji na ostatni? chwil?! Najdotkliwiej zem?ci?o si? to na nas – podatnikach: buy priligy sweden przetarg wykaza?, ?e koszt inwestycji jest niedoszacowany. Przypuszczalnie nag?y wzrost ceny wynika z faktu jej spó?nionej i pospiesznej realizacji. To konsekwencja lekkomy?lnego podej?cia do planowania inwestycji i urz?dniczej nieudolno?ci.


Skoro brakuje pieni?dzy, apelujemy do w?adz i radnych – zacznijcie Pa?stwo gospodarowa? racjonalnie! W ostatnim czasie przeznaczyli Pa?stwo pieni?dze na wiadukty-widma III ramy komunikacyjnej, której budow? w najbli?szych latach uniemo?liwiaj? braki bud?etowe. Nasze organizacje reprezentuj? ró?ne stanowiska na temat samej koncepcji realizacji III ramy (My-P w obecnie planowanym przebiegu i klasie – przeciw, IdP –  za), jeste?my jednak zgodni co do racjonalizacji wydatków. Istnieje wiele pilniejszych inwestycji – zarówno w obszarze komunikacji publicznej (trasy tramwajowe – np. PST), jak te? indywidualnej (drogi, wiadukty np. na D?bcu). Nie ma sensu budowa? wiaduktów nad nieistniej?c? tras? III ramy. Pieni?dze nale?y przeznaczy? na ulepszenie komunikacji w mie?cie w perspektywie najbli?szych lat.

 

Proponujemy, ?eby przesun?? fundusze z budowy widmowych wiaduktów na przed?u?enie trasy PST. Jest to inwestycja zdecydowanie Poznaniowi potrzebna. Problemy bud?etowe powoduj?, ?e nie sta? nas na dalsze zad?u?anie miasta. Najwy?szy czas na racjonalizacj? wydatków i odpowiedzialne planowanie inwestycji.

 

Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Prezes Zarz?du, Arleta Matuszewska
Stowarzyszenie Mobilny Pozna?, Prezes Zarz?du, Kamil Hajdukiewicz
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”, Prezes Zarz?du, Pawe? Sowa

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder