Uwagi IdP do PLANTAP

Opublikowane przez IdP w dniu

TNNPrezentujemy uwagi Stowarzyszenia do Projektu Planu Transportowego aglomeracji Poznańskiej:                 

1) Dotyczy: Rozdział 4 PLANOWANA SIEĆ KOMUNIKACYJNA DLA PRZEWOZÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Treść uwagi:

Należy zmienić priorytetyzację przedstawionych założeń planowanej sieci komunikacyjnej. Na samym początku powinny znajdować się punkty dotyczące sieci tramwajowej.

I. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zakłada się oparcie systemu transportu w mieście o sieć tramwajową. Nie zakłada się likwidowania istniejących torowisk tramwajowych. Dopuszcza się wyłączanie z ruchu odcinków sieci tramwajowej tylko w przypadku zastąpienia innym nowym odcinkiem, pod warunkiem utrzymania pełnej sprawności technicznej nieużytkowanych torowisk.

II. Punkty 3 – 4 otrzymują odpowiednio numery 6 i 7, a punkty 6 i 7 otrzymują numery 3 i 4.

III. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wprowadza się nowe odcinki sieci tramwajowej (w nawiasach podano zalecane lata realizacji):

a. Połączenie tramwajowe osiedla Naramowice z centrum miasta od wiaduktu kolejowego do ul. Małe Garbary wzdłuż ul. Nowej Naramowickiej, Naramowickiej, Szelągowskiej i Garbary z podłączeniem do pętli Wilczak oraz węzłem integracyjnym kolej- tramwaj przy przystanku osobowym Poznań Garbary (2014-2025),

b. Połączenie tramwajowe na ulicy Niezłomnych, Ratajczaka (2014-2025),

c. Połączenie tramwajowe wzdłuż ulicy Dąbrowskiego od istniejącej pętli na Ogrodach do nowej pętli w ramach tzw. Bramy Zachodniej. (2014-2025).

IV. W punkcie 4 wykreśla się literę e. Podpunkt f otrzymuje zwolnione oznaczenie (lit. e).

V. Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

Wprowadzenie wskazanych w planie transportowym rozwiązań komunikacyjnych poprzedzone będzie przeprowadzeniem analizy techniczno-ekonomicznej.

VI. Pierwsze zdanie punktu 6 otrzymuje brzmienie:

W przypadku negatywnego wyniku analizy techniczno-ekonomicznej połączenia tramwajowego osiedla Naramowice z centrum miasta dopuszcza się budowę nowego podsystemu transportowego – BRT. Reszta pozostaje bez zmian.

2) Dotyczy: Rozdział 9: STANDARD USŁUG PRZEWOZOWYCH W PRZEWOZACH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Treść uwagi:

I. Na stronie nr 90 w części dotyczącej „Standardów częstości kurowania” w drugim punkcie dotyczącym częstości kursowania poza szczytem zmienia się treść podpunktu „Dla linii głównych tramwajowych i BRT – co 15 min.” na „Dla linii głównych tramwajowych i BRT – co 12 min.”

II. W tym samej części po punkcie dotyczącym częstości kursowania dostosowanego do potoków dodaje się punkt w brzmieniu:

  • Szczyty komunikacyjne dla których obowiązuję zwiększone częstości kursowania obowiązują w godzinach 6:30 – 9:30 oraz 14:30 -18:30.

3) Dotyczy: Rozdział 14: PROPONOWANY HARMONOGRAM WDRAŻANIA INWESTYCJI ROZWOJOWYCH ZWIAZANYCH Z PLANEM TRANSPORTOWYM

Treść uwagi:

W związku z wprowadzeniem zmian w treści Rozdziału 4, zmienia się treść harmonogramu wdrażania inwestycji w części dotyczącej obsługi komunikacyjnej osiedla Naramowice. Na lata 2014 – 2020 wprowadza się do harmonogramu projekt pn. Połączenie tramwajowe osiedla Naramowice z centrum miasta od wiaduktu kolejowego do ul. Małe Garbary wzdłuż ul. Nowej Naramowickiej, Naramowickiej, Szelągowskiej i Garbary z podłączeniem do pętli Wilczak oraz węzłem integracyjnym kolej- tramwaj przy przystanku osobowym Poznań Garbary. Natomiast budowa systemu BRT traktowana jest jako opcja wynikająca z obiektywnych przesłanek uniemożliwiających realizację połączenia tramwajowego.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder