Uwagi ws przebudowy ulicy Dąbrowskiego i Rynku Jeżyckiego

Opublikowane przez IdP w dniu

W niedziel? 17 kwietnia 2016 r. zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne w sprawie przebudowy ulicy D?browskiego (odcinek Przybyszewskiego – Rynek Je?ycki). Wys?ali?my nasze uwagi do tego projektu, proponuj?c tak?e podj?cie szerszej dyskusji nad dwoma tematami:
– 1) utworzeniem przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30
– 2) wzmocnieniem funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju  potencja?u turystycznego, dzi?ki stworzeniu w jego po?udniowej cz??ci strefy pieszej (która daje mo?liwo?? zagospodarowania cz??ci przestrzeni  na ogródki kawiarniane).

Nasze propozycje maj? lu?ny charakter, zach?camy do dyskusji. Poni?ej tre?? naszych uwag wys?anych do ZTM w dn. 17 kwietnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo!

Z zainteresowaniem zapoznali?my si? z koncepcj? planowanych zmian na ul. D?browskiego i Rynku Je?yckim. Pozytywnie oceniamy plan tej modernizacji. Chcieliby?my jednak zwróci? uwag? na istotne kwestie:
– 1) warto dosun?? przej?cia dla pieszych do naro?ników, ?eby piesi mogli ‘i?? na wprost’
– 2) celem estetyzacji przestrzeni warto postawi? ma?ej wielko?ci znaki drogowe zamiast normalnych
– 3) na Rynku Je?yckim i na ul. Ko?cielnej koniecznym jest poszerzenie przej?? dla pieszych do 6 metrów
– 4) na ul. Kraszewskiego – warto doda? przej?cie dla pieszych przy naro?niku ulicy buy genuine proscar uk Rynek Je?ycki
– 5) warto zastosowa? przew??enia jezdni przed przej?ciami dla pieszych

Do szerszej dyskusji chcieliby?my zg?osi? dwie propozycje:
– a) utworzenie przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30 i tym samym np. stawia? znaki strefowe zamiast ogranicze? do 30 km/h.

– b) wzmocnienie funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju jego potencja?u turystycznego. Mo?na tego dokona? poprzez stworzenie w po?udniowej cz??ci Rynku Je?yckiego strefy pieszej, zostawiaj?c wjazd tylko i wy??cznie dla samochodów dostawców oraz mieszka?ców posesji (w prosty sposób np. na wysuwane s?upki – podobne znajduj? si? na ul. Wielkiej w kierunku Starego Rynku). Zyskana przestrze? piesza mo?e by? zagospodarowana w cz??ci na ogródki kawiarniane. Rynek Je?ycki jako centrum bardzo ciekawej dzielnicy zyska w ten sposób nowych klientów – turystów, którzy nie tylko przysi?d? w knajpce, ale wydadz? swoje pieni?dze na zakupach na targowisku. Ten sam mechanizm zadzia?a przy mieszka?cach z innych cz??ci miasta – Rynek Je?ycki zyska nowy magnes: knajpki i kawiarnie przyci?gn? nowych klientów z samego Poznania i okolic. Pojawienie si? tych osób b?dzie tylko i wy??cznie z korzy?ci? dla handluj?cych na targowisku.


1 komentarz

Web Hosting · 25 sierpnia 2017 o 9.39

Koncepcje przebudowy ul. Dabrowskiego przygotowano z zamiarem zwiekszenia efektywnosci systemu transportu zbiorowego, przeciwdzialania skutkom rosnacego zatloczenia motoryzacyjnego oraz ksztaltowania zachowan komunikacyjnych mieszkancow. Proponowany wariant ma na celu wypromowanie transportu publicznego, jako atrakcyjnej alternatywy wobec motoryzacji indywidualnej, z zapewnieniem dostepu do niego osobom niepelnosprawnym.

Możliwość komentowania została wyłączona.