Wniosek o udostępnienie dokumentacji odbudowy Mostu Uniwersyteckiego

Opublikowane przez IdP w dniu

W nawi?zaniu do odpowiedzi z dnia 25 czerwca br. na nasze zapytanie ws remontu Mostu Uniwersyteckiego (zadane 11 czerwca 2013), postanowili?my z?o?y? wniosek o udost?pnienie dokumentacji technicznej. Ju? wiemy, ?e remont nie zmieni geometrii oraz zagospodarowania obiektu (poni?ej skan pisma z Wydzia?u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM). Uwa?amy jednak, ?e projekt odbudowy tego wiaduktu powinien by? dost?pny publicznie, zw?aszcza w kontek?cie doniesie? medialnych o gwa?townym wzro?cie kosztów (dwukrotnie). W naszym wniosku prosimy tak?e o opisanie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla ww. zadania oraz podanie orientacyjnego kosztu planowanych prac.

Wniosek o udost?pnienie pharmacy online no prescription informacji publicznej do Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu

 Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji publicznej dotycz?cej planowanej odbudowy Mostu Uniwersyteckiego. W szczególno?ci prosimy o:

1) Udost?pnienie dokumentacji technicznej odbudowy Mostu Uniwersyteckiego w zakresie planszy sytuacyjnej oraz opisu technicznego projektu drogowego,

2) Opisanie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla ww. zadania oraz podanie kosztów planowanych prac.

3) Podanie terminu realizacji ww.zadania.

 

Uniwersytecki_mini

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder