Wspólne stanowisko grunwaldzkich rad osiedli oraz stowarzyszeń

Opublikowane przez IdP w dniu

Wspólne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli: Grunwald Pó?noc, Junikowo, ?awica, Kwiatowe, Stary Grunwald i radnych Osiedla Grunwald Po?udnie oraz stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My Poznaniacy na temat organizacji ruchu i transportu publicznego na czas remontów i utrudnie? skierowane do ZTM i ZDM.

 

—————————————

Szanowni Pa?stwo!

 

Grunwald zosta? odci?ty od miasta. Ju? trwa remont wci?gu ulicy Roosevelta, a tak?e remont Ronda Jana Nowaka-Jeziora?skiego. W pa?dzierniku ma rozpocz?? si? kolejny remont, który utrudni poruszanie si? mieszka?com Grunwaldu – przebudowa ulicy i torowiska w ci?gu ulicy Grunwaldzkiej, a od pocz?tku listopada przestan? kursowa? po Grunwaldzkiej tramwaje.

W zwi?zku z powy?szym chcemy przedstawi? Pa?stwu wspólne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli: Grunwald Pó?noc, Junikowo, ?awica, Kwiatowe, Stary Grunwald i radnych Osiedla Grunwald Po?udnie oraz stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My Poznaniacy na temat organizacji ruchu i transportu publicznego na czas wy?ej wymienionych remontów.

Najszybsz? form? komunikacji s? podczas obecnych bezprecedensowych korków tramwaje, które poruszaj? si? w wi?kszo?ci wydzielonym torowiskiem nie stoj?c w korkach. Grunwald takiej komunikacji zostanie na par? miesi?cy pozbawiony w zwi?zku z tym bardzo wa?ne jest wyznaczenie odpowiedniej komunikacji zast?pczej. Za wszelk? cen? chcemy unikn?? przesiadki obecnych pasa?erów ZTM na samochody. Po wspólnych konsultacjach przedstawiamy Pa?stwu nasze wnioski, prosimy ZTM i ZDM o wzi?cie ich pod uwag?, a tak?e prosimy o pilne spotkanie w tej sprawie.

 

Postulujemy:

 

1. Stworzenie wydzielonego pasu dla autobusów w ci?gu ulicy Grunwaldzkiej od ul. Smoluchowskiego do Ronda Jana Nowaka Jeziora?skiego.

 

Uzasadnienie: Jest to jedyna mo?liwo?? aby transport z Grunwaldu odbywa? si? sprawnie. Bez takich pasów autobusy utkn? w korkach b?d?c tak samo nieefektywne jak komunikacja samochodowa. Stworzenie bus-pasów b?dzie wyra?n? zach?t? do wybrania komunikacji miejskiej daj?c? do wyboru: albo stoisz w korku we w?asnym samochodzie albo korzystasz ze sprawnej komunikacji. Warto zauwa?y?, ?e przy Rondzie Jana Nowaka Jeziora?skiego i tak jest mo?liwo?? skr?tu w ulic? Reymonta tylko z jednego pasa.

2. Zmiana trasy autobusów T1. Proponujemy aby autobus ten porusza? si? w ci?gu ulicy Grunwaldzkiej od Ronda Jana Nowaka Jeziora?skiego do Ba?tyku.

Uzasadnienie: Autobus T1 poruszaj?cy si? po obecnej trasie stoi w korku na ulicach Bukowskiej i Szylinga, a doje?d?aj?c do Ba?tyku (na wysoko?ci hotelu Sheraton) takowych by unikn??. Doj?cie z przystanku do Ronda buy nolvadex online with no prescription Kaponiera uleg?o by tylko nieznacznemu wyd?u?eniu, natomiast ?atwiejsze by?oby doj?cie do Mostu Dworcowego oraz Dworca PKP. Natomiast w godzinach szczytu autobus ten porusza? by si? o par? minut szybciej ni? obecnie.

3. Cz?stotliwo?? kursowania autobusów z Junikowa do Ronda Jana Nowaka Jeziora?skiego co 3 minuty.

Uzasadnienie: Obecnie po Grunwaldzkiej kursuj? tramwaje z cz?stotliwo?ci? 4 sk?adów w ci?gu 10 minut. Utrzymanie tej cz?stotliwo?ci jest wa?ne aby efektywno?? komunikacji zast?pczej nie spad?a i by?a odpowiedni? alternatyw?.

4. Uruchomienie po??czenia Junikowo – G?ogowska/Hetma?ska. Przewidywana trasa: Grunwaldzka – Jawornicka – Promienista – ?ciegiennego – Arciszewskiego – Hetma?ska.

Uzasadnienie: Takie po??czenie umo?liwia mieszka?com osiedli Junikowo, Kwiatowe oraz Kopernika dotarcie bez przesiadki do G?ogowskiej/Hetma?skiej. Tam maj? oni mo?liwo?? przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe, u?atwia to te? zdecydowanie dotarcie w okolice ulic Hetma?skiej i G?ogowskiej.

 

5. Uruchomienie po??czenia z Os. Kopernika do Ronda Jana Nowaka Jeziora?skiego przez ulic? Jugos?owia?sk? i pasem autobusowym po Grunwaldzkiej.

Uzasadnienie: U?atwienie dojazdu do Ronda Jeziora?skiego i do centrum mieszka?com Osiedla Kopernika oraz Raszyna.

 

6. Zwi?kszenie cz?stotliwo?ci kursowania linii 77.

Uzasadnienie: Jest to alternatywa dla ulicy Grunwaldzkiej, ju? istniej?ca i znana mieszka?com. Zwi?kszenie cz?stotliwo?ci kursowania daje wi?ksz? mo?liwo?ci wyboru komunikacji miejskiej jak i lepsz? alternatyw? dojazdu do centrum miasta.

 

7. Ograniczenie wjazdu samochodów ci??arowych do miasta przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej i po ul. Malwowej do pojazdów upowa?nionych.

Uzasadnienie: Spora cz??? zatorów w tym rejonie spowodowana jest kursowaniem samochodów ci??arowych, dla których ruchu ulica Malwowa sta?a si? drog? tranzytow?. Przy obecnych remontach wa?ne jest umo?liwienie sprawnego poruszania si? przede wszystkim mieszka?com, st?d propozycja ograniczenia tego ruchu do pojazdów jad?cych do i z punktów po?o?onych na terenie Os. Kwiatowego.

Mamy nadziej?, ?e powy?sze postulaty wydadz? si? Pa?stwu s?uszne i wspólnymi si?ami zostan? wprowadzone, aby w trakcie remontów utrudnienia w komunikacji wyda?y si? mieszka?com jak najmniejsze. Licz?c na pozytywne rozwa?enie naszych wniosków przy pracach nad ustaleniem komunikacji zast?pczej oddajemy si? do dyspozycji odpowiednim jednostkom -ZTM i ZDM.

Z wyrazami szacunku:

W imieniu:

Rady Osiedla Grunwald Pó?noc, Ireneusz Kaczmarek

Rady Osiedla Junikowo, Pawe? Rosada

Rady Osiedla ?awica, Andrzej Bia?as

Rady Osiedla Kwiatowe, Pawe? Filipiak

Radni Osiedla Grunwald Po?udnie

 

Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Arkadiusz Borkowski

<

p style=”margin-left: 1.27cm; margin-right: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;” align=”JUSTIFY” lang=”pl-PL”>Stowarzyszenia My-Poznaniacy, W?odzimierz Nowak

Kategorie: Komunikacja