Wyniki ankiet na temat nowej numeracji peronów dworca Poznań Główny

Opublikowane przez IdP w dniu

Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy ankietę na temat propozycji zmian w numeracji peronów. Bezpośrednim pretekstem do takiej akcji jest rozpoczęta budowa kolejnego peronu po wschodniej stronie. Roboczy jego numer to 3A, co jest w zasadzie zrozumiałe, gdyż leży koło 3, a numer 4 jest zajęty (istnieje także możliwość nazwania go roboczo 7, ale to prowadzi do kiepskiego związku logicznego: siódmy tuż przy trzecim…).

No cóż, taki rzekomo „roboczy” numer 3A rodzi jednak poważne zagrożenie: może spowodować, że PKP nigdy nie uporządkuje trudnej do zrozumienia numeracji peronów, bo przecież „jest już logicznie”…

Tymczasem

numeracja peronów istniejąca wskutek zaszłości historycznych koniecznie wymaga zmian!

Mniejsza o to, że bałagan numeracyjny stanowi dodatkowy argument licznych krytyków rozwiązań na tej stacji (do których sami należymy) – gorzej, że powoduje dotkliwe zamieszanie wśród pasażerów, a przecież jest ich tu rocznie około 19 milionów.

W poprzednim artykule (oraz w opisie opcji w ankiecie) staraliśmy się umotywować nasze propozycje, zachęcając także do przedstawiania własnych. Podkreślamy, że propozycje zmian powinny być nie tylko spójne logicznie, ale także (na ile się da) powinny zapobiegać myleniu starej numeracji z nową. Od kilku respondentów otrzymaliśmy reprymendę: „dlaczego nie proponujecie po prostu po kolei? przecież to oczywiste!”. Tak, ale bardziej oczywiste jest zamieszanie, jakiego doświadczą ci pasażerowie spośród 19 milionów, którzy znają układ stacji, a nie widzą o zmianach. Argumenty „niech czytają tablice” są nietrafione; tego wątku nie będziemy jednak tutaj rozwijali.

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem wyników głosowania, w którym wypowiedziało się aż 479 respondentów, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania — dziękujemy. Ostatecznie nie wzięliśmy pod uwagę 62 głosów, które nie zawierały wystarczająco konkretnych propozycji, były dowcipami lub dotyczyły treści niezwiazanych z tematem. Zatem publikowane niżej wyniki opierają się na 417 odpowiedziach.

Ogólne kierunki zmian — ale czy zmiany są konieczne?

Zaproponowaliśmy na początku ankiety pięć odpowiedzi wstępnych, brzmiały one:

 • W ogóle nie trzeba zmieniać, a nowemu peronowi dać numer 3A;
 • W ogóle nie trzeba zmieniać, a nowemu peronowi dać numer 7, czyli kolejny wolny;
 • Przenumerować z użyciem wyłącznie liczb, bez dodatków literowych;
 • Przenumerować z użyciem tylko liter, żeby wszystko było po nowemu i nikogo nie myliły wspomnienia starej numeracji;
 • Prosimy o inną propozycję.
Oto wyniki:

Kategoria fioletowa powstała jako zbiór tych propozycji uczestników ankiety, które nie mieściły się w naszych 4 „standardowych”.

Dość zaskakujące jest, iż aż trzecia część respondentów uważa, że żadne zmiany numeracji nie są potrzebne, a nowy peron może mieć numer dowolny (na przykład właśnie 3A lub 7). Ponieważ na szczęście pozostałe dwie trzecie zgadzają się z potrzebą zmian, zajmijmy się teraz ich głosami. A rozkładają się tak:

 • 41% uważa, że nowa numeracja powinna być wyłącznie cyfrowa (liczbowa) i wybiera którąś kombinację liczb od 1 do 11 lub nowy, ale całkowicie liczbowy sposób oznaczania peronów obecnie oznaczonych literami A lub B;
 • 15% uważa, że numeracja może wprawdzie być inna niż obecnie, jednak można pozostawić też dodatki literowe (A lub B albo – ciekawa propozycja – N lub S od kierunków świata); do tej grupy zaliczono także inne propozycje numeracji, naszym zdaniem bardzo ciekawe;
 • 12% uważa, że nowa numeracja powinna być wyłącznie literowa (novum w Polsce), dzięki czemu nigdy nikt nie pomyli peronu z powodu niewiedzy o zmianach oznaczeń — uważamy ten argument za bardzo ważny!;

Podsumowanie wyników głosowania

A zatem spośród tej części uczestników ankiety, która wypowiada się ZA zmianami numeracji,

większość woli numerację wyłącznie liczbową (171 głosów).

Następne pod względem popularności są wszelkie numeracje mieszane (liczbowo-literowe) – 62 głosy. Nasza propozycja całkowitego odejścia od mylących liczb i zastąpienia ich literami jest dopiero trzecia w rankingu popularności, łącznie (bez wnikania w konkretną kolejność peronów, która jest w tym przypadku zagadnieniem mniejszej wagi) oddano na nią 51 głosów.

Ogłaszamy zatem podium zwycięzców!

TRZECIE MIEJSCE zajęły propozycje stosowania wyłącznie oznaczeń literowych, czyli dotąd zupełnie niestosowanych w PKP (51 głosów)

Nasze przykładowe propozycje (istnieje wiele innych możliwości):

Kolejny raz przypominamy: istotą tego pomysłu jest całkowity odwrót od liczb, gdyż przecież w prawie każdej propozycji liczbowej lub liczbowo-literowej pojawią się perony o takich numerach, które przed zmianą dotyczyły zupełnie innych peronów. Ostatecznie takie zamieszanie jest chyba gorsze od istniejącej numeracji (tej trudnej do zrozumienia, z chaotycznie użytymi dodatkami literowymi), bo obecnie pasażer nierozumiejący położenia peronów z literami A i B po prostu kogoś o nie pyta. Natomiast pasażer „na pamięć” idący na perony numerowane liczbami nie wiedząc o zmianie numerów bardzo często będzie tracił połączenie, gdy zbyt późno zauważy, że to nie ten peron.

DRUGIE MIEJSCE zajęła propozycja liczbowa, na którą oddano 55 głosów:

Ta propozycja zachowuje trzy (ale tylko trzy) dotychczasowe numery na dotychczasowych peronach. Zachowuje także niemiecki zwyczaj numerowania na dworcach wyspowych peronów od budynku stacyjnego ku skrajom układu torów. Perony przedłużone maja numery dwucyfrowe tak zbudowane, że widać którego peronu stanowią przedłużenie. Peron 4B przestaje być traktowany jak przedłużenie i jest oznaczony pojedynczą cyfrą 8.

PIERWSZE MIEJSCE (tadaaaa!) należy do propozycji, na którą oddano 74 głosy:

Ten schemat numeracji jest całkowicie liczbowy. Spełnia postulat numeracji „prostej” i oczywistej, jednak ma tę wadę, że całkowicie przenosi numery peronów 1–6, czyli z pewnością przez dłuższy czas spowoduje zamieszanie wśród pasażerów nieświadomych zmian. Konsekwencji takiego zamieszania kolejny raz już nie powtarzamy… Jego zaletą jest to, iż perony o sąsiednich numerach sąsiadują ze sobą w terenie, a pasażer może z numeracji domyśleć się, w której stronie stacji szukać wskazanego peronu.

Oto szczegóły głosowania

Propozycje numeracji wyłącznie cyfrowej (liczbowej)

Oto graficzne zestawienie wyników propozycji tych respondentów, którzy uważają, iż nowa numeracja nie powinna zwierać żadnych liter.

Po lewej stronie prezentujemy słupki z liczbą głosów oddanych na dane rozwiązanie. Ilustracja z prawej opisuje głosowany schemat numeracji peronów. Te ilustracje rozwiną się po kliknięciu. Oznaczenia na żółtym polu to obecne numery peronów (plus robocze  3A dla peronu planowanego).

 

74 głosy: Numeracja ciągła od zachodu ku wschodowi, bez przeskoku numeracji, perony dodatkowe mają numer o 1 większy od zasadniczych.

 

55 głosów: Numeracja nawiązująca do obecnej, nowy peron jako 4, w konsekwencji pozostałe perony mają przesunięty numer. Perony z literami maja numer dwucyfrowy, pierwsza cyfra oznacza peron zasadniczy, którego są przedłużeniem.

 

21 głosów: Numeracja nawiązująca do obecnej, nowy peron jako 4, pozostałe perony numery sąsiadujące. Zachowany element: numeracja wzrasta od starego budynku dworca ku skrajom.

 

14 głosów: Numeracja całkowicie nowa (peron 1 bez zmian), kolejność: peron zasadniczy – peron przedłużający (jeżeli występuje). Zachowany element: numeracja wzrasta od starego budynku dworca ku skrajom.

 

5 głosów: Numeracja zachowująca wszystkie 6 numerów peronów zasadniczych (brak zamieszania!). Nowy peron jako 7. Pozostałe w dowolnej przyjętej kolejności do 11. Jednak wystąpi nielogiczne sąsiedztwo numeru 7 i 3.

 

2 głosy: Numeracja całkowicie nowa od wschodu ku zachodowi, właściwie odwrotność propozycji o najwyższej liczbie głosów.

Propozycje numeracji mieszanej liczbowo-literowej lub propozycje niestandardowe

Warto podkreślić, że respondenci „jednogłośnie” podkreślali, że musi być utrzymana spójność geograficzna oznaczeń literami A i B. Obecnie jak wiemy, perony 1A i 2A leżą na północ od peronów zasadniczych, a peron 4A na południe.

30 głosów: Numeracja w nowej kolejności (od wschodu ku zachodowi). Perony literowe uporządkowane geograficznie.

 

9 głosów: Numeracja w nowej kolejności (od zachodu ku wschodowi). Perony literowe uporządkowane geograficznie. Odwrotność poprzedniej propozycji.

 

6 głosów: Bardzo ciekawa propozycja, jednak o ile nie zastosuje się numerów dwucyfrowych (w każdym razie większych od 6), nie usuwa zamieszania z myleniem starych i nowych numerów.

W roli oznaczeń krawędzi (czyli torów) można wykorzystać oficjalne numery torów stacyjnych (od 1 na wschodzie, od 51 na zachodzie), co także nie usuwa zamieszania (podstawowe tory stacyjne mają numery 1, 2, 3 itd, czyli numery, które są używane od początku istnienia stacji także jako numery peronów; te tory leża we wschodniej części dworca).

Natomiast opracowanie nowego „pasażerskiego” schematu numeracji krawędzi peronowych (zwanych odtąd na użytek komunikatów „PERONAMI”) począwszy na przykład od 10 pozwoliłoby na uniknięcie jakiegokolwiek zamieszania. Te numery oczywiście nie miałyby żadnego związku z kolejowa numeracją torów stacyjnych. Tablice na peronach i informacje rozkładowe nie musiałyby odtąd podawać numerów torów, gdyż nowa numeracja jest całkowicie jednoznaczna pod tym względem.

4 głosy: Jak propozycja o największej liczbie głosów, jednak obecny peron 4B (dworca letniego) nie jest traktowany jako przedłużenie peronu 4 i otrzymuje własny numer bez litery.

 

4 głosy: Numeracja nawiązująca to obecnej – od budynku starego dworca ku skrajom. Ten schemat zachowuje 8 istniejących numerów peronów. Co dziwne, autorzy propozycji nie starali się tu wyjątkowo uporządkować geograficznie numerów obecnych peronów 4A i 4B.

 

2 głosy: Numeracja polegająca na stosowaniu numerów nieparzystych po jednej stronie układu torowego (tu po wschodniej), a parzystych po drugiej stronie.

 

2 głosy: Jak propozycja o 4 głosach, jednak z uporządkowaniem geograficznym liter A i B.

 

 

1 głos: Numeracja nawiązująca to obecnej – od budynku starego dworca ku skrajom. Po stronie zachodniej celowy przeskok numeracji.

 

1 głos: Numeracja po kolei, istotą pomysłu jest użycie liter N lub S od kierunków świata — jeżeli numeracja numeracji mieszanej miałaby zostać utrzymana, stosowanie tych liter jest bardzo ciekawą propozycją!

 

1 głos: Numeracja po kolei, istotą pomysłu jest oznaczenie peronu dworca letniego samodzielnym numerem.

Propozycje numeracji wyłącznie literowej

Właściwie istotą tej opcji jest użycie całkowicie nowego sposobu numerowania, który z pewnością zapobiegłby pomysłom pasażerów nieświadomych zmiany lokalizacji peronów. Na bardzo rozległej stacji, gdzie od lat nie można doprosić się o ułatwienia w przejściu między peronami strony wschodniej i zachodniej, gdzie odległość między krańcem peronu 6 a krańcem peronu 3 jest „gigantyczna” — wprowadzanie takiego zamieszczania wśród pasażerów wydaje nam się niedopuszczalne. Wyobraźmy sobie nerwowe bieganie starszych osób, gdy w ostatniej chwili dowiedzą się, że musza przebiec kilkaset metrów tunelem, a mają na to parę minut…Ten aspekt sprawy uparcie podkreślamy nie pierwszy już raz.

A zatem właściwie głosowanie nad konkretnym układem liter nie jest takie konieczne i może być wykonane kiedykolwiek, o ile taki literowy sposób numeracji w ogóle jest możliwy do przyjęcia. Zaproponowaliśmy jednak trzy przykładowe opcje:

Pominiemy opisy logiki tych schematów, jest ona analogiczna do logiki propozycji liczbowych (zasada tradycji lub zasada dobrego sąsiedztwa różnie definiowana).

Ciekawostki

Poznaniacy vs. inni

Wśród respondentów znalazło się 83% mieszkańców Poznania (lub osób związanych z Miastem) i 17% osób spoza Poznania. Wśród przeciwników wprowadzania zmian w numeracji („a nowemu peronowi po prostu dać numer 7 lub 3A”) przeważali nie-mieszkańcy Poznania. Mieszkańcy Poznania z kolei byli znacznie bardziej zdecydowani, by użyć numeracji wyłącznie liczbowej (bez dodatków literowych) lub numeracji wyłącznie literowej (usuwającej niebezpieczeństwo pomyłek w trafianiu podróżnych na właściwy peron). W obu tych aspektach różnica wynosiła około połowy głosów.

Kobiety i mężczyźni

Aż 70% uczestników ankiety to mężczyźni.

Kobiety niemal dwukrotnie częściej głosowały za pozostawieniem numeracji peronów bez zmian („a nowemu peronowi po prostu dać numer 7 lub 3A”). Mężczyźni bardziej stanowczo opowiadali się za zmianami na numerację wyłącznie liczbową (M: 43%, K: 36% głosów na taką opcję). Także mężczyźni o połowę częściej są skłonni do wprowadzenia numeracji mieszanej utworzonej po nowemu lub wybierają inne systemy numeracji (na przykład propozycje numeracji krawędzi zamiast platform peronowych pochodzą wyłącznie od panów).

Przedziały wiekowe

W zaproponowanych przedziałach wiekowych odsetek głosujących przedstawiał się następująco.

 • 18-28 lat: 57%
 • 29-40 lat: 32%
 • 41-55 lat: 10%
 • 55-60 lat: <1%
 • powyżej 60 lat: <1%.

 

wszystkie dane i materiały graficzne własne

do pobrania:

ankieta strona ogólna

ankieta strona dotycząca numeracji całkowicie liczbowej

ankieta strona dotycząca numeracji całkowicie literowej