Zachęcamy LOT do rozwoju w POZnaniu

Opublikowane przez IdP w dniu

Sz. Pan
Sebastian Mikosz
Prezes Zarz?du PLL LOT

 

Szanowny Panie Prezesie!

Z zadowoleniem obserwujemy ostatnie dzia?ania PLL LOT zmierzaj?ce do zwi?kszenia liczby klientów i zach?cania Polaków do latania pod skrzyd?ami narodowego przewo?nika. Nowe po??czenia oraz coraz cz?stsze promocje – w tym fenomenalne loty po Polsce za 46, 66 czy 79 z?otych, to sygna?y owych pozytywnych zmian, które jako pasa?erowie portu lotniczego Pozna?-?awica przyjmujemy z optymizmem i nadziej?.

Jeste?my przekonani, ?e nasta? czas na rozwój LOTu w portach regionalnych! Konieczne s? bezpo?rednie po??czenia lotnicze omijaj?ce Warszaw?, pomi?dzy najwi?kszymi polskimi miastami. Mamy tu na my?li takie trasy jak np. Pozna?-Kraków czy Pozna?-Gda?sk. Bardzo wa?ne jest tak?e rozwijanie po??cze? mi?dzynarodowych z portów regionalnych. Czas wykorzysta? ów ogromny buy kamagra forum potencja?, ci?gle czekaj?cy na swoje zagospodarowanie.

Z wielk? przyjemno?ci? powitamy nowe po??czenia LOTu z Poznania, je?li zechcecie Pa?stwo takowe uruchomi?. Nasz spo?eczno?ciowy klub zrzesza ró?nych ludzi, których wspólnym celem jest rozwój pozna?skiego lotniska i coraz szersze otwieranie tego „okna na ?wiat”. B?dzie nam mi?o korzysta? z nowych po??cze?. Do?o?ymy tak?e wszelkich stara?, by pomóc w ich promocji.

Chcia?bym przekaza? Panu wyniki zesz?orocznych bada? ankietowych, przeprowadzonych przez stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”, które kieruje facebookowym klubem „Latamy z POZnania!”. Mam nadziej?, ?e dostarcz? one pozytywnych inspiracji, przynosz?cych korzy?ci obu stronom – LOTowi oraz wielkopolskim pasa?erom.

Z Powa?aniem Pawe? Sowa – Prezes Stowarzyszenia

Do pobrania: Wyniki ankiety preferencji lotniczych z 2009 roku.
Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »