Zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg – prośba o interwencję

Opublikowane przez IdP w dniu

Garbary_ciemnicaSzanowny Pan
Krzysztof Skrzypi?ski
Przewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego
Rady Miasta Poznania

Szanowny Panie Przewodnicz?cy,

od kilku dni na drogach naszego miasta po zachodzie s?o?ca robi si? bardzo ciemno. Problem ten zg?aszaj? nam mieszka?cy – sympatycy stowarzyszenia. Powodem tej sytuacji jest bardzo pó?ne w??czanie o?wietlenia drogowego. Czy?by kolejny raz ZDM oszcz?dza? na zdrowiu i ?yciu Poznaniaków, tym razem “po cichu”?

Pierwsze niepokoj?ce sygna?y dociera?y do nas ju? w drugiej po?owie kwietnia. My?leli?my jednak, ?e by?y to sytuacje awaryjne. W tej chwili wygl?da na to, ?e jest to precyzyjnie zaplanowana operacja:
– w pi?tek, 10 maja br. o?wietlenie w??czono oko?o godz. 21:00 (zachód s?o?ca mia? buy augmentin miejsce o 20:31)
– w niedziel?, 12 maja br. o?wietlenie w??czono oko?o godz. 21:10 (zachód s?o?ca mia? miejsce o 20:38)

Oznacza to, ?e miasto tonie w mroku, a bezpiecze?stwo u?ytkowników dróg: pieszych, kierowców i rowerzystów jest zagro?one. Przy braku widoczno?ci, kierowca mo?e nie zauwa?y? pieszego wchodz?cego na drog? – równie? na pasach. Ograniczenie widoczno?ci spowodowane brakiem o?wietlenia jest powa?nym zagro?eniem dla ich zdrowia i ?ycia.

Dzia?ania Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu po raz kolejny (podobnie jak w 2012 roku) maj? znamiona braku odpowiedzialno?ci za zdrowie i ?ycie mieszka?ców Poznania, o czym niniejszym informujemy Komisj? Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego, uprzejmie prosz?c o piln? interwencj?.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder