Zamrozić ceny biletów komunikacji publicznej – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Opublikowane przez IdP w dniu

Maj?c na uwadze nasze wcze?niejsze dzia?ania w sprawie rozwoju i promocji komunikacji publicznej w Poznaniu, postanowili?my stworzy? wspólnie z innymi organizacjami (Stowarzyszenie Projekt Pozna?, My Poznaniacy, KoLiber) projekt obywatelskiej inicjatywy uchwa?odawczej w sprawie zamro?enia podwy?ek cen biletów w roku 2013 oraz przywrócenia promocji na 15-minutowe bilety jednorazowe.

Uzasadnienie OBYWATELSKIEGO PROJEKTU UCHWA?Y
w sprawie zamro?enia podwy?ek cen biletów w roku 2013 oraz przywrócenia promocji na 15-minutowe bilety 1-razowe

Od d?u?szego czasu obserwujemy, ?e transport zbiorowy w Poznaniu pogr??a si? w coraz g??bszym kryzysie. Jedne z najwy?szych w Polsce ceny biletów, nieczytelny taryfikator biletowy, preferuj?ca ruch samochodowy organizacja ruchu, remonty i utrudnienia obni?aj?ce punktualno?? komunikacji oraz problemy z dost?pno?ci? biletów sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób rezygnuje z publicznego transportu w mie?cie.


Najnowsze dane wst?pnie pokazuj?, ?e spadek liczby pasa?erów po ostatniej czerwcowej podwy?ce cen jest tak du?y, i? jego konsekwencj? mo?e okaza? si? równie? spadek wp?ywów do bud?etu miasta. A przypominamy, ?e jedynym uzasadnieniem dla wiosennej uchwa?y o podwy?kach mia?y by? dodatkowe przychody.

Przewiduj?c taki scenariusz, stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, My-Poznaniacy i Sekcja Rowerzystów Miejskich przy dyskusjach o bud?ecie jesieni? 2011 r. podj??y inicjatyw? przekonania radnych i urz?dników do wstrzymania podwy?ek i dokonania tanich usprawnie? w organizacji ruchu, które przynios?yby redukcj? kosztów operacyjnych niemal równ? planowanym zyskom z dro?szych biletów, a jednocze?nie znacznie podnios?yby atrakcyjno?? us?ug MPK. Z kolei Stowarzyszenie Projekt Pozna? proponowa?o w marcu br. wprowadzenie nowego taryfikatora biletowego, znacznie uproszczonego, ograniczaj?cego podwy?ki, wprowadzaj?cego atrakcyjne rodzaje biletów. Niestety dzisiaj jeste?my w punkcie wyj?cia.

W tej sytuacji z inicjatywy stowarzyszenia Projekt Pozna? grupa stowarzysze?, a wi?c Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenie KoLiber Pozna?, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Stowarzyszenie Projekt Pozna? postanowi?y podj?? piln? inicjatyw? uchwa?odawcz?, zmierzaj?c? do cho?by cz??ciowego z?agodzenia tego fatalnego trendu. 

 

Rozpoczynamy dzi? akcj? zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwa?y Rady Miasta Poznania ws. zamro?enia online pharmacy no prescription planowanej na przysz?y rok podwy?ki cen biletów oraz przywróceniem tzw. promocji na 15-minutowe bilety jednorazowe.

Obywatelski projekt uchwa?y to stosunkowo nowe rozwi?zanie wprowadzone do Statutu Miasta
w 2010 r. Zgodnie z nim uchwa?? obywatelsk? mo?e zg?osi? grupa 5 tysi?cy mieszka?ców Poznania podpisanych pod projektem.

Proponuj?c obywatelski projekt uchwa?y, chcieliby?my tak?e zaktywizowa? mieszka?ców Poznania, zach?ci? do wyra?enia swojego protestu wobec wci?? rosn?cych cen biletów, pogarszania na przestrzeni lat warunków ruchu transportu publicznego oraz ruchu pieszych b?d?cych klientami MPK, a szczególnie braku istotnych udogodnie? dla pasa?erów korzystaj?cych z komunikacji miejskiej podczas remontów. Swoim projektem chcemy przypomnie?, ?e Pozna? potrzebuje zmiany sposobu my?lenia o komunikacji i o pasa?erze. Potrzebujemy reformy, która b?dzie w stanie zatrzyma?, a nie zniech?ci? pasa?erów do transportu miejskiego.

Cho? Stowarzyszenia w przygotowaniu projektu odpowiedniej uchwa?y wsparli radni PiS, to liczymy na szerokie wsparcie radnych wszystkich klubów w przeprowadzeniu tej akcji i finalnym g?osowaniu. Zach?camy te? do w??czenia si? w t? akcj? wszystkie podmioty dzia?aj?ce w przestrzeni publicznej, którym le?y na sercu troska o przyjazn? komunikacj? zbiorow?. Ona ci?gle jeszcze – wbrew rozpowszechnionemu pogl?dowi – s?u?y wi?kszo?ci mieszka?ców Poznania w ich codziennych podró?ach po mie?cie.

Zach?camy wszystkich do z?o?enia swojego podpisu na karcie obywatelskiego projektu i w??czenia si? w akcj? zbierania podpisów. Mo?na zrobi? to, kontaktuj?c si? z ka?dym ze stowarzysze? oraz np. ?ci?gaj?c karty do zbierania podpisów ze stron internetowych stowarzysze? lub ich profili na Facebooku. Bezpo?rednio podpisy mo?na z?o?y? korzystaj?c ze zgody i uprzejmo?ci Cafe Gazeta przy ul. 27 Grudnia 3, a tak?e w biurze PiS przy ul. 27 Grudnia 9a/14 lub 15. Zach?camy równie? inne partie polityczne, media i organizacje spo?eczne do w??czenia si? w t? akcj?.

Nasz? akcj? b?dziemy równie? prowadzi? poprzez wolontariuszy proponuj?cych mo?liwo?? z?o?enia podpisu w punktach zlokalizowanych w centrum miasta.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia inicjatywy!


KARTA DO ZBIERANIA PODPISÓW(pdf)

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *