ZTM dalej nie udostępnia danych biletowych

Opublikowane przez IdP w dniu

Zdj?cie-0097Historia z dost?pem do danych dotycz?cych sprzeda?y biletów toczy si? dalej. Okazuje si?, ?e ZTM bardzo ich nie chce udost?pni?, gdy? nie widzi w tym “szczególnie istotnego interesu publicznego”. Czy w ten sposób zdaniem ZTM debata publiczna, konsultacje w temacie taryfy, która ma wej?? w ?ycie 1.05.2014, a tak?e jej ostateczny kszta?t nie s? istotne? Pytamy o to wprost i oczekujemy na dane. Ale po kolei:

– od kwietnia 2013 do czerwca 2013 w miar? regularnie otrzymywali?my dane sprzeda?owe
biletów za dany miesi?c w okolicy 20 dnia nast?pnego miesi?ca.

– w dniu 1.08.2013 spotkali?my si? (Arkadiusz Borkowski, Pawe? Sowa, Kamil ?mijewski) z pracownikami Biura Prasowego ZTM: Pani? Ma?gorzat? Ratajczak oraz Panem Bartoszem Trzebiatowskim, który w trakcie rozmowy m.in. zapewni? nas, ?e ZTM chodzi o otwart? debat? o sprzeda?y biletów, dane b?d? nam udost?pniane na bie??co oraz poprosi? o przesy?anie pro?by w okolicy 15 dnia miesi?ca (gdy? do oko?o 20 dnia miesi?ca zazwyczaj dane zostan? opracowane).

– zgodnie z sugesti? rzecznika dnia 16.08.2013 wys?ali?my do ZTM pismo z pro?b? o udost?pnienie danych biletowych za miesi?c lipiec. Tre?? wniosku

– odpowied? otrzymali?my 3.09.2013. ” (…) informuj?, ?e od miesi?ca sierpnia 2013 roku Zarz?d Transportu Miejskiego w Poznaniu publikuje dane dotycz?ce sprzeda?y biletów (ogó?em oraz w trzech segmentach: jednorazowe, krótkookresowe, d?ugookresowe) na stronie internetowe (…)”. Dost?pne tam dane nie s? jednak tymi o jakie prosili?my i jakie zawsze otrzymywali?my (czyli dot. sprzeda?y z wyszczególnieniem ka?dego rodzaju biletu). Odpowied? ZTM 3.09.2013

– w zwi?zku z powy?szym dnia 11.09.2013 ponowili?my pro?b?, dok?adnie wymieniaj?c o jakie dane nam chodzi. Tre?? wniosku

– w dniu 27.09.2013, a wi?c po ustawowo przewidzianych dwóch tygodniach, ZTM przys?a? wiadomo??, ?e z racji na z?o?ono?? wniosku odpowied? zostanie udzielona do dnia 12.11.2013 (a wi?c po 2 miesi?cach, czyli maksymalnym czasie odpowiedzi wg. ustawy).  Odpowied? ZTM 27.09.2013

– w dniu 12.11.2013 zosta?o wys?ane z ZTM pismo, w którym, podpisany pod nim Dyrektor Bajo?ski, odmawia udost?pnienia informacji na temat sprzeda?y biletów. Zaznacza te?, ?e informacja ta mo?e zosta? udost?pniona tylko je?li wyka?emy, ?e jest to “szczególnie istotne dla interesu publicznego”. Jak ?atwo zauwa?y?, pismo to mog?o równie dobrze zosta? wys?ane po dwóch tygodniach gdy? brak w nim informacji, których opracowanie wymaga?oby 2 miesi?cy.  Odpowied? ZTM 12.11.2013

– w dniu 28.11.2013 przes?ali?my do dyrektora Bajo?skiego pismo z informacj?, ?e debata publiczna jest jednym z najwa?niejszych elementów spo?ecznych dla w?adzy. Brak udost?pnienia danych uniemo?liwia rzeczow? dyskusj? na temat proponowanej taryfy od maja 2014, st?d spe?niony zostaje warunek “szczególnie istotnego interesu publicznego”. Zaznaczyli?my, ?e oczekujemy danych w ci?gu 14 dni od otrzymania naszej odpowiedzi. (tre?? poni?ej)

– w dniu 03.12.2013 przes?ali?my do Prezydenta Kruszy?skiego pismo z wnioskiem o interwencj? w sprawie danych i umo?liwienie prowadzenia debaty na temat taryfy systemu PEKA, a tak?e jako odpowied? na pismo Prezydenta Kruszy?skiego z dnia 18.10.2013, w którym m.in Prezydent pisa?:  “ZTM nieustanie podejmuje inicjatyw? udost?pnienia wszystkim zainteresowanym posiadanych danych dotycz?cych sprzeda?y biletów, umieszczaj?c, pocz?wszy od sierpnia 2013 roku, stosowne raporty w tym zakresie na w?asnych stronach internetowych”. (tre?? poni?ej)

– nale?y tak?e zaznaczy?, ?e wbrew o?wiadczeniom ZTM, który obiecywa? bie??ce publikowanie raportów sprzeda?owych na swojej stronie, ostatnia informacja o sprzeda?y biletów zosta?a opublikowana dnia 30.08.2013 z informacj? o sprzeda?y biletów w lipcu 2013. Dane za kolejne miesi?ce nie zosta?y nigdzie opublikowane.

Poni?ej tre?? pism wys?anych do Prezydenta Kruszy?skiego oraz Dyrektora Bajo?skiego:

Szanowny Panie Prezydencie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10.2013 r. pragniemy zauwa?y?, ?e opinia dotycz?ca ZTM przedstawiona przez Pana jest zgodna z tym, co ZTM zapowiada, jednak mija si? ca?kowicie z tym, co ZTM robi.

Wbrew temu co Pan pisze i co zapowiada? ZTM („ZTM nieustanie podejmuje inicjatyw? udost?pnienia wszystkim zainteresowanym posiadanych danych dotycz?cych sprzeda?y biletów, umieszczaj?c, pocz?wszy od sierpnia 2013 roku, stosowne raporty w tym zakresie na w?asnych stronach internetowych”) wymienione informacje w ?aden sposób nie s? udost?pniane opinii publicznej. Wbrew zapowiedzi ZTM nie pojawi?y si? ?adne informacje dotycz?ce sprzeda?y biletów za sierpie?, wrzesie? oraz pa?dziernik 2013. W dniu 13.11.2013 otrzymali?my tak?e pismo od dyrektora ZTM, w którym odmawia on udzielenia informacji dotycz?cej sprzeda?y poszczególnych buy plavix 75 mg uk rodzajów biletów oraz wp?ywów z tych biletów chyba, ?e wyka?emy „szczególnie istotny po?ytek publiczny” (zarówno pismo jak i tre?? wniosku przesy?amy w za??czniku).

Nale?y tak?e zaznaczy?, ?e jest to negatywna odpowied? na pismo z dnia 12.09.2013 r. Po ponad dwóch tygodniach od wys?ania pisma otrzymali?my wiadomo??, ?e udzielenie odpowiedzi „nie by?o mo?liwe z uwagi na z?o?ono?? i tre?? wniosku”, a sama odpowied? zostanie przekazana do 12.11.2013. Pragniemy zauwa?y?, ?e tre?? odpowiedzi równie dobrze mog?a zosta? przekazana po dwóch tygodniach, gdy? nie znalaz?y si? w niej ?adne informacje, których to „z?o?ono??” wskazywa?aby na konieczno?? jej pisania przez dwa miesi?ce. Wyra?amy ubolewanie, ?e ZTM w taki sposób traktuje pasa?erów i osoby zainteresowane debat? publiczn?, a maksymalizacja czasu odpowiedzi jest zapewne tylko prób? zniech?cenia mieszka?ców do dyskusji i nie udost?pnienia im informacji.

Ustosunkowuj?c si? do pro?by dyrektora Bajo?skiego o wykazaniu „szczególnie istotnego po?ytku publicznego” zaznaczamy, ?e bez tych danych nie jest mo?liwa pe?na dyskusja na temat nowej taryfy biletowej i systemu PEKA. Nie da si? tak?e oceni? korzy?ci jakie p?yn? z wprowadzenia np. biletu semestralnego albo zasadno?ci utrzymania obecnych rabatów dla biletów d?u?szych ni? miesi?czne. Oba te punkty dotycz? debaty publicznej i konsultacji z mieszka?cami, które przecie?, tak?e w opinii Pana, s? bardzo wa?nym elementem i niejednokrotnie Pan to podkre?la?. Niestety, przy braku udost?pnienia wymienionych danych dialog mieszka?ców z w?adz? jest po prostu niemo?liwy i zdaje si? celowo przez ZTM torpedowany.

Pragniemy tak?e zauwa?y?, ?e zgodnie z pismem otrzymanym z Wydzia?u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w za?.) dane, które ZTM przekaza? Radnym i opinii publicznej podczas debaty dotycz?cej uchwa?y obywatelskiej na temat zamro?enia podwy?ek by?y nieprawdziwe. Dopiero weryfikacja danych przez stron? spo?eczn? pozwoli?a wy?apa? ten b??d. Tym bardziej niezrozumia?a jest niech?? ZTM do udost?pnienia pe?nych danych w debacie publicznej na temat komunikacji w mie?cie i nowej taryfy.

W zwi?zku z powy?szym zwracamy si? do Pana Prezydenta o interwencj? i jak najszybsze udost?pnienie wymienionych we wniosku danych dla miesi?cy lipiec, sierpie?, wrzesie?, pa?dziernik 2013. Wnioskujemy o udost?pnienie danych w ci?gu maksymalnie 14 dni z uwagi na fakt, ?e wniosek by? sk?adany ju? ponad 2 miesi?ce temu. Zaznaczamy tak?e, ?e propozycje taryfy od 1.05.2014 zosta?y ju? opublikowane i przed?u?anie odpowiedzi uniemo?liwi mieszka?com Poznania pe?en udzia? w dyskusji.

———–

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawi?zaniu do pisma z dnia 12.11.2013 w którym odmawia Pan udzielenia informacji dotycz?cej sprzeda?y biletów z podzia?em na poszczególne ich rodzaje oraz informacji dotycz?cej wp?ywów z tych biletów, a tak?e wskazuje Pan na mo?liwo?? udost?pnienia takich danych tylko w sytuacji „szczególnie istotnego interesu spo?ecznego”, wskazuj?, ?e taki interes spo?eczny jak najbardziej istnieje. W zwi?zku z powy?szym przedstawiam co nast?puje:

W tym tygodniu zosta?y opublikowane propozycje taryfy biletowej od 01.05.2014. Brak udost?pnienia wskazanej informacji uniemo?liwia mieszka?com zabranie g?osu w wy?ej wymienionej sprawie gdy? nie posiadaj? oni danych dotycz?cych sprzeda?y biletów w okresach poprzednich. Powoduje to, ?e trudno jakkolwiek oceni? potrzeb? istnienia poszczególnych rodzajów biletów lub czy wielko?? rabatów przy zakupie biletów d?ugookresowych jest zach?caj?ca. Warto tak?e zaznaczy?, ?e od niedawna w taryfie znalaz?y si? nowe bilety – semestralne. Niestety, ponownie strona spo?eczna ani mieszka?cy nie maj? mo?liwo?ci wypowiedzenia si? w temacie, w?a?nie poprzez nieznajomo?? danych sprzeda?owych. Brak takich danych jest tak?e blokowaniem rozmów na temat systemu PEKA.

Pragniemy tak?e zauwa?y?, ?e zgodnie z pismem otrzymanym z Wydzia?u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w za?.) dane, które ZTM przekaza? Radnym i opinii publicznej podczas debaty dotycz?cej uchwa?y obywatelskiej na temat zamro?enia podwy?ek by?y nieprawdziwe. Dopiero weryfikacja danych przez stron? spo?eczn? pozwoli?a wy?apa? ten b??d. Tym bardziej niezrozumia?a jest niech?? ZTM do udost?pnienia tak wa?nych danych w debacie publicznej na temat komunikacji w mie?cie i nowej taryfy.

Pragniemy zauwa?y?, ?e debata publiczna jest jednym z najwa?niejszych interesów spo?ecznych dla w?adzy. Spe?nia to wi?c warunek „szczególniej istotno?ci dla interesu spo?ecznego”. W zwi?zku z powy?szym wnioskuj? o udost?pnienie powy?szych danych w terminie 14 dni od otrzymania wiadomo?ci, zarówno dla miesi?ca lipca 2013 jak i, zgodnie z innymi sk?adanymi wnioskami, dla miesi?ca sierpnia 2013, wrze?nia 2013 oraz pa?dziernika 2013.

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder