Co ze skróceniem drogi na dworzec?

Opublikowane przez IdP w dniu

jj3Szanowni Panowie Prezydenci
Jacek Ja?kowiak
Maciej Wudarski

Szanowni Panowie,

W marcu br. odby?y si? konsultacje spo?eczne dotycz?ce koncepcji przej?cia przez ulic? Matyi, na wysoko?ci Dworca PKP i centrum handlowego, w celu skrócenia drogi na dworzec. Niestety, mimo ?e min??y ponad 3 miesi?ce od ich zako?czenia, nie doczekali?my si? opublikowania ich podsumowania. Ponad 100 dni wydaje si? by? jednak wystarczaj?cym czasem, aby podsumowa? uwagi zg?oszone przez mieszka?ców. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e zmiany w kierownictwie ZDM i PIM nie podnios?y jak na razie buy propecia ireland standardów prowadzenia konsultacji spo?ecznych.

W zwi?zku z powy?szym przedstawiamy poni?sze wnioski:
1) Prosimy o opublikowanie podsumowania konsultacji spo?ecznych w sprawie naziemnego przej?cia dla pieszych przez ulic? Matyi wraz z odniesieniem si? do uwag zg?oszonych przez mieszka?ców.
2) Prosimy o publikacj? i przes?anie projektu, który b?dzie realizowany.
3) Na pocz?tku roku deklarowali?cie Panowie, ?e droga do dworca zostanie skrócona do sierpnia w??cznie. Czy termin ten zostanie dotrzymany?


1 komentarz

Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym | Inwestycje dla Poznania · 26 lipca 2015 o 10.04

[…] tygodnie temu wystosowaliśmy list do władz miasta z prośbo o informacje w sprawie budowy przejścia dla pieszych przy Dworcu Głównym. Zastanawiał […]

Możliwość komentowania została wyłączona.

Translate »