Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

Opublikowane przez IdP w dniu

projekt powi?kszenieTrzy tygodnie temu wystosowali?my list do w?adz miasta z pro?b? o informacje w sprawie budowy przej?cia dla pieszych przy Dworcu G?ównym. Zastanawia? nas ponad 100 dniowy okres milczenia w tej kwestii. Do 18 marca br. mo?na by?o sk?ada? uwagi do projektu w trwaj?cych wtedy konsultacjach spo?ecznych. A? do pocz?tku lipca Zarz?d Dróg Miejskich nie potrafi? poinformowa? opinii publicznej o wynikach tych konsultacji. Jednak ju? dzie? po opublikowaniu listu na stronach ZDMu pojawi?o si? podsumowanie zg?oszonych uwag.

Jako stowarzyszenie z?o?yli?my w?asne uwagi do projektu. Podnie?li?my w nich potrzeb? wyznaczenia przej?cia dla pieszych równie? przez pó?nocn? jezdni? Mostu Dworcowego oraz dostosowanie ?wiate? na przej?ciu przez torowisko do przejazdów tramwajów tak aby czerwone ?wiat?o dla pieszych zapala?o si? tylko gdy nadje?d?a sk?ad. Postulowali?my równie? obni?enie pr?dko?ci samochodów na jezdni po?udniowej do 40 km/h. Walnie przyczyni?oby si? ono do podniesienia bezpiecze?stwa pieszych na przej?ciu, poniewa? obni?y?oby pr?dko?? miarodajn? pojazdów z 60 km/h do 50 km/h. Jest to o tyle wa?ne, ?e w miejsca gdzie b?dzie znajdowa? si? przej?cie dla pieszych nie wida? z pocz?tku mostu, a kierowca rozp?dzaj?c si? do pe?nej buy generic fioricet dozwolonej pr?dko?ci w przypadku zapalenia si? czerwonego ?wiat?a na pasach b?dzie musia? do?? gwa?townie hamowa?. Samo ograniczenie nie wp?yn??oby znacz?co na obni?enie przepustowo?ci po?udniowej jezdni Mostu Dworcowego, bo ta zale?y od przepustowo?ci w?z?a z al. Króla Przemys?a II.

Niestety tre?? podsumowania konsultacji spo?ecznych nie pozostawia z?udze?. ZDM nie uwzgl?dni? ?adnych uwag ani naszych ani nikogo innego. Na postulat ograniczenia pr?dko?ci w ogóle nie odpowiedzia?. Natomiast kwesti? wyznaczenia przej?cia przez jezdnie pó?nocn? zby? twierdzeniem, ?e nie dotyczy przedmiotu konsultacji. Jednocze?nie poinformowano, ?e rozwa?any jest jednak projekt dodatkowego przej?cia. Ale to kwestia przysz?o?ci.

Równocze?nie z wys?aniem listu do w?adz miasta poprosili?my o przes?anie projektu docelowej organizacji ruchu na Mo?cie Dworcowym. Projekt ten zgodnie z informacj? z podsumowania konsultacji zosta? zatwierdzony przez Miejskiego In?yniera Ruchu ju? 12 czerwca br. Zatwierdzenie organizacji ruchu jest ko?cowym etapem projektowania inwestycji. Nasuwa si? wi?c pytanie, co robi? ZDM przez ponad miesi?c do naszego zapytania oraz dlaczego nie opublikowano sprawozdania z konsultacji wraz z docelowym projektem jeszcze w czerwcu?

Poni?ej zamieszczamy plan sytuacyjny organizacji ruchu. Z ca?ym projektem mo?na si? zapozna? natomiast tutaj.projekt