Europejska Stolica Kultury

Opublikowane przez IdP w dniu

Europejska Stolica Kultury 2016 – kolejny etap.

8 kwietnia min?? termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w dialogu konkurencyjnym na operatora programu kulturalnego Miasta Poznania. Program ten zostanie zawarty we wniosku, który zostanie z?o?ony w konkursie na Europejsk? Stolic? Kultury 2016.

 

Swoje oferty z?o?y?y 4 instytucje: Agencja Agrotur(m.in. Program Ograniczenia Niskiej Emisji, , Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespo?u Klasztorno-Pa?acowego w Rudach), Konsorcjum Instytutu Konkurencyjnej Ekonomii Regionów(m.in. twórca aktualnej promocji Poznania – wraz z agencj? buy prednisone 5 mg online reklamow? JUST, a tak?e zwyci?zca konkursu na koncepcj? strategii uzyskania tytu?u ESK2016), Kanadyjska firma Lord Cultural Resources(twórca ponad 1600 projektów kulturalnych na ca?ym ?wiecie, m.in. dotycz?cych Muzeum Guggenheima, Abu Dhabi, EXPO 2000) oraz MM Communications(m.in. wielokrotna produkcja Idea Prokom Open i imprez towarzysz?cych).

Weryfikacja wniosków powinna nast?pi? do ko?ca tygodnia-nast?pnie instytucje b?d? mia?y 7 dni na ich ewentualne uzupe?nienie. Za dwa tygodnie powinna pojawi? si? informacja które instytucje zakwalifikowa?y si? do kolejnego etapu jakim b?d? negocjacje.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »