Poznań jest najlepiej przygotowany na organizację EURO 2012 w Polsce!

Opublikowane przez IdP w dniu

 

Z wielkim niesmakiem i za?enowaniem obserwujemy dziwny atak medialny, który zdaje si? by? kreowany albo przez ??dz? sensacji, albo przez o?rodki, którym nie podoba si? fakt, i? w chwili obecnej Pozna? to najlepiej przygotowane miasto do organizacji EURO 2012 w Polsce!

 

Jako niezale?ne stowarzyszenie, bior?ce czynny udzia? w ?yciu miasta i regionu, stanowczo protestujemy przeciwko takim praktykom, przypominaj?c wszystkim je stosuj?cym, ?e ocieraj? si? o manipulacje i pomówienia! Nie zgadzamy si? na prymitywne gierki oraz podsycanie animozji pomi?dzy najwi?kszymi miastami w Polsce. Nie t?dy buy cheap zithromax droga do budowy nowoczesnego i normalnego kraju. Wszystkich zainteresowanych wzywamy do merytorycznej dyskusji. My si? jej nie boimy, gdy? wiemy, ?e pozna?skie argumenty s? najwy?szej próby.

 

Jednocze?nie chcemy podkre?li?, i? doceniamy wszystkie dzia?ania podj?te przez w?adze miasta, województwa, Portu Lotniczego Pozna? ?awica, Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, KKS „Lech Pozna?” oraz innych podmiotów, zmierzaj?ce do organizacji EURO 2012 w Poznaniu na najwy?szym mo?liwym poziomie. Jeste?my przekonani, ?e macie w tym Pa?stwo poparcie spo?eczno?ci ca?ej Wielkopolski.

 

Z powa?aniem

Cz?onkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Bez kategorii

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *